Studie complexe renovatie en herinrichting RUG/UMCG

Vorig jaar ver­wierf AT Osborne een mooie opdracht voor een studie bij de Rijk­suni­ver­siteit Gronin­gen (RUG)/Universitair Medisch Cen­trum Gronin­gen (UMCG) naar de com­plexe ren­o­vatie en volledi­ge her­in­richt­ing van de Lab­o­ra­to­ri­um ‘Hoog­bouw’, de voor­ma­lige vrouwen­klin­iek (lab­o­ra­to­ri­umge­bouw 3215). De huidi­ge func­ties zijn een mix van R&D faciliteit­en van zow­el de RUG als het UMCG, met shared facil­i­ties en onder­wi­js, allen op het gebied van life sci­ences. Het betre­ft een bij­zon­dere studie, omdat tij­dens de ren­o­vatie het gebouw in gebruik moet blijven.

Haalbaarheid

De studie is inmid­dels uit­gevo­erd, afgerond en geë­val­ueerd. AT Osborne heeft als vertrekpunt samen met stafle­den op the­maniveau uit­gangspun­ten voor de ren­o­vatie uit­gew­erkt. Thema’s waren functionaliteit/bedrijfsvoering, facil­i­taire zak­en, duurza­amheid, ICT en tech­niek. Die uit­gangspun­ten zijn met een bredere groep gebruik­ers gedeeld en verk­end op haal­baarheid. Er is een plan gemaakt voor toekom­st­gerichte, veran­der­bare en een vooral stim­ulerende lab­o­ra­to­ria en kan­tooromgev­ing, met veel ruimte voor ont­moeten. Het pad is uit­gestip­peld om dat ook te realis­eren. Bij de nieuwe indel­ing van de verdiepin­gen is ook de imple­men­tatie van het nieuwe werken meegenomen.

Scenario’s

De thema’s zijn nad­er uit­gew­erkt in drie renovatiescenario’s: ‘Sober, Inno­vatief en Nieuw­bouw’. Voor alle scenario’s is de eind­si­t­u­atie gevi­su­aliseerd, een tech­nisch plan gemaakt en een faser­ings­plan­ning opgesteld. Ook zijn de invester­ingskosten inzichtelijk gemaakt. Een ver­be­ter­ing van de gev­el bleek helaas noodza­ke­lijk. AT Osborne heeft daar­naast de gele­gen­heid gekre­gen wat bred­er te kijken dan de studie van de Hoog­bouw. Er zijn logistieke en func­tionele voorstellen gedaan om een betere aansluit­ing mogelijk te mak­en van het com­plex 3200 met het UMCG, aan de zuidz­i­jde en een nog te realis­eren onder­wi­js­ge­bouw en nieuw cul­tu­ur­plein aan de noordzijde.

We zijn achter­af gezien bij­zon­der gecharmeerd van de samen­werk­ing met Pieter Wal­raad van NewJoy Con­cepts, die we spe­ci­aal voor dit project benader­den. Zijn visu­al­isaties en ideeën hebben sterk bijge­dra­gen aan het resul­taat. We zijn de opdracht­gev­er dankbaar voor de kans die we hebben gekre­gen en wensen RUG/UMCG veel suc­ces met de verdere stap­pen. De opdracht­gev­er: “wij zijn bij­zon­der tevre­den over de proce­sadap­tatie, de expert rol en de meer­waarde van het team, door­dat ze de breedte van het project hebben opgezocht”.

Deel deze pagina via

Ook interessant