Project omschrijving

Stu­die com­plexe reno­va­tie en her­in­rich­ting RUG/UMCG

Vorig jaar ver­wierf AT Osbor­ne een mooie opdracht voor een stu­die bij de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen (RUG)/Universitair Medisch Cen­trum Gro­nin­gen (UMCG) naar de com­plexe reno­va­tie en vol­le­di­ge her­in­rich­ting van de Labo­ra­to­ri­um ‘Hoog­bouw’, de voor­ma­li­ge vrou­wen­kli­niek (labo­ra­to­ri­um­ge­bouw 3215). De hui­di­ge func­ties zijn een mix van R&D faci­li­tei­ten van zowel de RUG als het UMCG, met sha­red faci­li­ties en onder­wijs, allen op het gebied van life sci­en­ces. Het betreft een bij­zon­de­re stu­die, omdat tij­dens de reno­va­tie het gebouw in gebruik moet blijven.

Haal­baar­heid

De stu­die is inmid­dels uit­ge­voerd, afge­rond en geë­va­lu­eerd. AT Osbor­ne heeft als ver­trek­punt samen met staf­le­den op the­ma­ni­veau uit­gangs­pun­ten voor de reno­va­tie uit­ge­werkt. Thema’s waren functionaliteit/bedrijfsvoering, faci­li­tai­re zaken, duur­zaam­heid, ICT en tech­niek. Die uit­gangs­pun­ten zijn met een bre­de­re groep gebrui­kers gedeeld en ver­kend op haal­baar­heid. Er is een plan gemaakt voor toe­komst­ge­rich­te, ver­an­der­ba­re en een voor­al sti­mu­le­ren­de labo­ra­to­ria en kan­toor­om­ge­ving, met veel ruim­te voor ont­moe­ten. Het pad is uit­ge­stip­peld om dat ook te rea­li­se­ren. Bij de nieu­we inde­ling van de ver­die­pin­gen is ook de imple­men­ta­tie van het nieu­we wer­ken meegenomen.

Scenario’s

De thema’s zijn nader uit­ge­werkt in drie renovatiescenario’s: ‘Sober, Inno­va­tief en Nieuw­bouw’. Voor alle scenario’s is de eind­si­tu­a­tie gevi­su­a­li­seerd, een tech­nisch plan gemaakt en een fase­rings­plan­ning opge­steld. Ook zijn de inves­te­rings­kos­ten inzich­te­lijk gemaakt. Een ver­be­te­ring van de gevel bleek helaas nood­za­ke­lijk. AT Osbor­ne heeft daar­naast de gele­gen­heid gekre­gen wat bre­der te kij­ken dan de stu­die van de Hoog­bouw. Er zijn logis­tie­ke en func­ti­o­ne­le voor­stel­len gedaan om een bete­re aan­slui­ting moge­lijk te maken van het com­plex 3200 met het UMCG, aan de zuid­zij­de en een nog te rea­li­se­ren onder­wijs­ge­bouw en nieuw cul­tuur­plein aan de noordzijde.

We zijn ach­ter­af gezien bij­zon­der gechar­meerd van de samen­wer­king met Pie­ter Wal­raad van New­Joy Con­cepts, die we spe­ci­aal voor dit pro­ject bena­der­den. Zijn visu­a­li­sa­ties en idee­ën heb­ben sterk bij­ge­dra­gen aan het resul­taat. We zijn de opdracht­ge­ver dank­baar voor de kans die we heb­ben gekre­gen en wen­sen RUG/UMCG veel suc­ces met de ver­de­re stap­pen. De opdracht­ge­ver: “wij zijn bij­zon­der tevre­den over de pro­ce­sadap­ta­tie, de expert rol en de meer­waar­de van het team, door­dat ze de breed­te van het pro­ject heb­ben opgezocht”.