Project omschrijving

Uit­brei­ding tram­re­mi­se Nieuwegein

De pro­vin­cie Utrecht is gestart met de uit­brei­ding van het spoor op de remi­se in Nieu­we­gein. De trams die op de toe­kom­sti­ge Uit­hof­lijn gaan rij­den, krij­gen daar hun thuis­ba­sis. De plan­ning is dat in 2019 ook de nieu­we werk­plaats en het kan­toor zijn gere­a­li­seerd, waar­mee een vol­le­dig gemo­der­ni­seer­de tram­re­mi­se Nieu­we­gein een feit zal zijn. Van­af 2020 ont­vangt de pro­vin­cie op de remi­se nog meer nieu­we trams die ook in Nieu­we­gein en IJs­sel­stein gaan rijden.

Het bouw­pro­ces is inge­richt con­form het prin­ci­pe ‘tij­dens de ver­bou­wing blijft de win­kel open’, waar­bij exploi­ta­tie en het beheer- en onder­houds­pro­ces geen hin­der mogen onder­vin­den. AT Osbor­ne heeft in een mul­ti­dis­ci­pli­nair team con­tract­stuk­ken opge­steld, waar­on­der de vraag­spe­ci­fi­ca­tie pro­ces en het coör­di­ne­ren van de tech­ni­sche docu­men­ten. Daar­naast heeft zij gead­vi­seerd bij de inkoop­stra­te­gie en de diver­se aan­be­ste­dings­pro­ce­du­res, ook gedu­ren­de de over­gang van het ARN 2013 naar ARN 2016 en de toe­pas­sing van de Gids Proportionaliteit.

AT Osbor­ne is ver­vol­gens betrok­ken geweest bij het opstel­len van aan­ne­mings­over­een­kom­sten inclu­sief vraag­spe­ci­fi­ca­tie (UAV en UAV-GC) en het con­trac­te­ren van aan­ne­mers ten behoe­ve van de te rea­li­se­ren rail­in­fra­struc­tuur, huis­ves­ting, werk­plaat­sen en de leve­ran­ciers van de werk­plaats­sys­te­men. Het pro­ject bevindt zich nu aan het start van de uit­voe­rings­fa­se. Gedu­ren­de de uit­voe­rings­fa­se ver­zor­gen wij het pro­ject­ma­na­ge­ment voor de nieuw­bouw van Huis­ves­ting, Rail­in­fra en Werk­plaat­sen tij­dens de uitvoering.

De bouw van de Tram­re­mi­se betreft een uit­da­gend pro­ject, onder meer op het gebied van raak­vlak­ken­ma­na­ge­ment en coör­di­na­tie. Bij de rea­li­sa­tie zijn diver­se aan­ne­mers, leve­ran­ciers en sta­ke­hol­ders betrok­ken die in samen­wer­king met elkaar de Tram­re­mi­se tot een groot suc­ces zul­len moe­ten maken. Geluk­kig heb­ben de advi­seurs van AT Osbor­ne veel erva­ring met omvang­rij­ke pro­jec­ten en hou­den zij zich graag bezig met de hier­aan gere­la­teer­de coör­di­na­tie- en pro­ject­ma­na­ge­ment vraag­stuk­ken. AT Osbor­ne werkt dan ook nog steeds met veel ple­zier aan dit pro­ject. De ople­ve­ring van het pro­ject staat gepland in 2019.

Lees ook het arti­kel op iMaintain.