Verbindend, vlot en veilig: leren van het project Tractaatweg

De provin­ciale weg N62 is een belan­grijke route tussen de zee­havens en indus­triege­bieden van Gent, Terneuzen en Vlissin­gen. Om ruimte te bieden aan het toen­e­mende ver­keer, het gebied goed bereik­baar te houden en de ver­keersvei­ligheid te kun­nen waar­bor­gen, is de Trac­taatweg (onderdeel van de N62) in opdracht van de Provin­cie Zee­land verbreed.

Ton Vri­jdag, Directeur Trac­taatweg BV (rechts op de foto) over­handigt het eerste exem­plaar van het boek aan Har­ry van der Maas, Gede­puteerde Provin­cie Zeeland. 

De Provin­cie Zee­land en de direc­tie van de pro­jec­tor­gan­isatie (Trac­taatweg BV) vin­den het belan­grijk dat geleerde lessen de provin­cie helpen om het werk in de toekomst nog beter te kun­nen doen. Daarom vroe­gen zij AT Osborne een onafhanke­lijke pro­jecte­val­u­atie uit te voeren en de resul­tat­en vast te leggen in een publicatie.

De evaluatie

Voor deze eval­u­atie gebruik­ten wij het NETLIPSE toet­skad­er IPAT® (Infra­struc­ture Project Assess­ment Tool). Het IPAT toet­skad­er bestaat uit een aan­tal rel­e­vante thema’s in de organ­isatie en real­isatie van infra­struc­tu­ur­pro­jecten en is in over­leg met onze opdracht­gev­ers spec­i­fiek toege­spitst op het project Tractaatweg.

Verdiepingsbijeenkomsten

De eval­u­atie is uit­gevo­erd in ver­schil­lende stap­pen. Zo voer­den wij inter­viewge­sprekken met eind­ver­ant­wo­ordelijken (pro­ject­man­age­ment­team, ambtelijk- en bestu­urlijk opdracht­gev­ers, Raad van Com­mis­saris­sen), de aan­nemer en externe sleutel­part­ners. Daar­naast ver­rijk­ten wij de resul­tat­en in drie verdiepings­bi­jeenkom­sten. Borg­ing van de geleerde lessen ontstaat daarmee niet alleen door ze vast te leggen op papi­er, al is dit natu­urlijk wel een mooie aan­vulling, maar ook door ze samen nog eens te herleven.

Kennis delen

De uitkom­sten van de eval­u­atie bespreken we in het najaar van 2019 in een ken­nis­bi­jeenkomst ‘Open Podi­um’ met medew­erk­ers van de Provin­cie Zeeland.

Trots

Als uitkomst van de eval­u­atie con­cludeer­den wij dat de Provin­cie Zee­land trots mag zijn op de mensen die werk­ten aan de ver­bred­ing van de Trac­taatweg, de organ­isatorische rand­voor­waar­den die voor het project zijn gecreëerd en de gede­gen manier waarop zak­en als pro­ject­be­heers­ing en vei­ligheid zijn geborgd.

25 adviezen

De resul­tat­en van de eval­u­atie zijn samenge­bracht in het boek ‘Verbindend, vlot en veilig’ met 25 adviezen aan de provin­cie voor vol­gende provin­ciale pro­jecten. In het boek is ook een weten­schap­pelijke reflec­tie door prof. dr. Mar­cel Veenswijk (hoogler­aar Man­age­ment van Cul­tu­urveran­der­ing aan de Vri­je Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam) op de uitkom­sten van de eval­u­atie opgenomen.

“Ik ben trots op wat we hebben bereikt met het team van de Trac­taatweg BV. Belan­grijke aspecten daarin zijn vol­gens mij de goede samen­werk­ing en de com­mu­ni­catie bin­nen het pro­ject­team en met de omgev­ing. Naast de formele con­tacten en over­leggen zorgde zek­er het informele con­tact voor korte lij­nen en een heldere en ade­quate com­mu­ni­catie tussen alle par­ti­jen. Pret­tig dat dit nu ook door een onafhanke­lijke par­tij is vast­gelegd.” — Ton Vri­jdag, directeur Trac­taatweg BV.

Deel deze pagina via

Ook interessant