Project omschrijving

Ver­bin­dend, vlot en vei­lig: leren van het pro­ject Tractaatweg

De pro­vin­ci­a­le weg N62 is een belang­rij­ke rou­te tus­sen de zee­ha­vens en indu­strie­ge­bie­den van Gent, Ter­neu­zen en Vlis­sin­gen. Om ruim­te te bie­den aan het toe­ne­men­de ver­keer, het gebied goed bereik­baar te hou­den en de ver­keers­vei­lig­heid te kun­nen waar­bor­gen, is de Trac­taat­weg (onder­deel van de N62) in opdracht van de Pro­vin­cie Zee­land verbreed.

Ton Vrij­dag, Direc­teur Trac­taat­weg BV (rechts op de foto) over­han­digt het eer­ste exem­plaar van het boek aan Har­ry van der Maas, Gede­pu­teer­de Pro­vin­cie Zeeland. 

De Pro­vin­cie Zee­land en de direc­tie van de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie (Trac­taat­weg BV) vin­den het belang­rijk dat geleer­de les­sen de pro­vin­cie hel­pen om het werk in de toe­komst nog beter te kun­nen doen. Daar­om vroe­gen zij AT Osbor­ne een onaf­han­ke­lij­ke pro­jec­te­va­lu­a­tie uit te voe­ren en de resul­ta­ten vast te leg­gen in een publicatie.

De eva­lu­a­tie

Voor deze eva­lu­a­tie gebruik­ten wij het NETLIPSE toets­ka­der IPAT® (Infra­struc­tu­re Pro­ject Assess­ment Tool). Het IPAT toets­ka­der bestaat uit een aan­tal rele­van­te thema’s in de orga­ni­sa­tie en rea­li­sa­tie van infra­struc­tuur­pro­jec­ten en is in over­leg met onze opdracht­ge­vers spe­ci­fiek toe­ge­spitst op het pro­ject Tractaatweg.

Ver­die­pings­bij­een­kom­sten

De eva­lu­a­tie is uit­ge­voerd in ver­schil­len­de stap­pen. Zo voer­den wij inter­vie­w­ge­sprek­ken met eind­ver­ant­woor­de­lij­ken (pro­ject­ma­na­ge­ment­team, amb­te­lijk- en bestuur­lijk opdracht­ge­vers, Raad van Com­mis­sa­ris­sen), de aan­ne­mer en exter­ne sleu­tel­part­ners. Daar­naast ver­rijk­ten wij de resul­ta­ten in drie ver­die­pings­bij­een­kom­sten. Bor­ging van de geleer­de les­sen ont­staat daar­mee niet alleen door ze vast te leg­gen op papier, al is dit natuur­lijk wel een mooie aan­vul­ling, maar ook door ze samen nog eens te herleven.

Ken­nis delen

De uit­kom­sten van de eva­lu­a­tie bespre­ken we in het najaar van 2019 in een ken­nis­bij­een­komst ‘Open Podi­um’ met mede­wer­kers van de Pro­vin­cie Zeeland.

Trots

Als uit­komst van de eva­lu­a­tie con­clu­deer­den wij dat de Pro­vin­cie Zee­land trots mag zijn op de men­sen die werk­ten aan de ver­bre­ding van de Trac­taat­weg, de orga­ni­sa­to­ri­sche rand­voor­waar­den die voor het pro­ject zijn gecre­ëerd en de gede­gen manier waar­op zaken als pro­ject­be­heer­sing en vei­lig­heid zijn geborgd.

25 advie­zen

De resul­ta­ten van de eva­lu­a­tie zijn samen­ge­bracht in het boek ‘Ver­bin­dend, vlot en vei­lig’ met 25 advie­zen aan de pro­vin­cie voor vol­gen­de pro­vin­ci­a­le pro­jec­ten. In het boek is ook een weten­schap­pe­lij­ke reflec­tie door prof. dr. Mar­cel Veens­wijk (hoog­le­raar Mana­ge­ment van Cul­tuur­ver­an­de­ring aan de Vrije Uni­ver­si­teit van Amster­dam) op de uit­kom­sten van de eva­lu­a­tie opgenomen.

“Ik ben trots op wat we heb­ben bereikt met het team van de Trac­taat­weg BV. Belang­rij­ke aspec­ten daar­in zijn vol­gens mij de goe­de samen­wer­king en de com­mu­ni­ca­tie bin­nen het pro­ject­team en met de omge­ving. Naast de for­me­le con­tac­ten en over­leg­gen zorg­de zeker het infor­me­le con­tact voor kor­te lij­nen en een hel­de­re en ade­qua­te com­mu­ni­ca­tie tus­sen alle par­tij­en. Pret­tig dat dit nu ook door een onaf­han­ke­lij­ke par­tij is vast­ge­legd.” — Ton Vrij­dag, direc­teur Trac­taat­weg BV.