Project omschrijving

Ver­bre­ding A12 Veen­en­daal — Ede – Grijsoord

In 2015 en 2016 ver­breedt Rijks­wa­ter­staat de A12 tus­sen Ede en knoop­punt Grijs­oord in bei­de rich­tin­gen van 2x2 naar 2x3 rij­stro­ken. Hier­door ver­be­te­ren de door­stro­ming van het ver­keer, de bereik­baar­heid van de regio en de verkeersveiligheid.

Een belang­rijk speer­punt in dit pro­ject is de ont­wik­ke­ling van natuur. De A12 loopt immers dwars door de Velu­we, het groot­ste laag­land­na­tuur­ter­rein in Noord­west-Euro­pa. Rijks­wa­ter­staat en Heij­mans wer­ken samen met ter­rein­be­heer­ders van de aan­lig­gen­de natuur­ge­bie­den om de weg­ver­bre­ding ook een kwa­li­teits­im­puls voor de omge­ving te laten zijn. Het doel: het behou­den en ver­ster­ken van de bestaan­de natuur­waar­den en natuurbeleving.

Design, build, finan­ce & maintain
Het pro­ject betreft een publiek-pri­va­te samen­wer­king door mid­del van een DBFM-over­een­komst, waar­bij de opdracht­ne­mer ver­ant­woor­de­lijk is voor ont­werp, bouw, finan­cie­ring en onder­houd van de infra­struc­tuur. Tij­dens de rea­li­sa­tie­fa­se zal de opdracht­ne­mer het tra­cé Ede-Grijs­oord ver­bre­den (gereed in de twee­de helft van 2016) en ver­vol­gens zes­tien jaar ver­ant­woor­de­lijk zijn voor het beheer en onder­houd. Rijks­wa­ter­staat heeft het con­tract gegund aan Heij­mans A12 B.V. op basis van de EMVI-cri­te­ria mini­ma­li­se­ren hin­der spoor­ver­keer, mini­ma­li­se­ren hin­der weg­ge­brui­ker en mini­ma­le aan­tas­ting natuur.

Ver­ant­woor­de­lijk voor het risicomanagement
Wij van AT Osbor­ne zijn sinds eind 2011 ver­ant­woor­de­lijk voor de orga­ni­sa­tie en bege­lei­ding van het risi­co­ma­na­ge­ment­pro­ces in dit pro­ject. Een essen­ti­eel onder­deel, want in de con­tract­voor­be­rei­dings­fa­se is het risi­co­dos­sier een van de belang­rij­ke fac­to­ren geweest voor het bepa­len van de pla­fond­prijs voor de aan­be­ste­ding van het pro­ject. In de rea­li­sa­tie­fa­se vormt het risi­co­dos­sier de basis voor sys­teem­ge­rich­te contractbeheersing.

Rijks­wa­ter­staat heeft in 2014 een nieuw stan­daard con­tract­be­heers­plan voor DBFM-pro­jec­ten ont­wik­keld, waar­bij wordt gestuurd op zeven resul­taat­ge­bie­den. Onze advi­seur is mede ver­ant­woor­de­lijk geweest voor de uit­rol en toe­pas­sing van het con­tract­be­heers­plan in het pro­ject. Daar­naast heeft onze advi­seur een vas­te rol in het IPM-teamoverleg.

Het Tra­cé­be­sluit A12 Ede — Grijs­oord is op 5 decem­ber 2011 vast­ge­steld en op 12 sep­tem­ber 2012 onher­roe­pe­lijk ver­klaard. In 2013 is de aan­be­ste­ding gestart en in 2014 is het werk gegund aan Heij­mans A12 B.V. Naast prijs vorm­de kwa­li­teit een belang­rijk onder­deel van het gunningcriterium.