Project omschrijving

De ver­keers­on­der­ne­ming Rotterdam

Het doel van De Ver­keers­on­der­ne­ming is het bereik­baar hou­den van de regio Rot­ter­dam. Dit wordt gere­a­li­seerd door het bestaan­de asfalt slim­mer te gebrui­ken en werk­ge­vers en bewo­ners slim­mer te laten rei­zen en wer­ken. De Ver­keers­on­der­ne­ming is een uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­tie van de Metro­pool­re­gio Rot­ter­dam Den Haag, gemeen­te Rot­ter­dam, Haven­be­drijf Rot­ter­dam en het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Milieu/Rijkswaterstaat.

Mobi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) & Markt­plaat­sen voor Mobi­li­teit
De Ver­keers­on­der­ne­ming loopt voor­op als het gaat om het betrek­ken van werk­ge­vers, bewo­ners en bedrijfs­le­ven bij mobi­li­teits­op­los­sin­gen. Zo wor­den via ver­schil­len­de markt­plaat­sen inno­va­tie gesti­mu­leerd en het bedrijfs­le­ven uit­ge­no­digd om in con­sor­tia bij te dra­gen aan het bereik­baar hou­den van regio Rotterdam.

Eén van de markt­plaat­sen is de Markt­plaats voor Mobi­li­teit. Het doel is het ver­gro­ten van de beschik­baar­heid van mobi­li­teits­dien­sten in de Rot­ter­dam­se regio, waar­mee een duur­za­me gedrags­ver­an­de­ring van mobi­lis­ten (Spitsmij­din­gen) wordt bereikt.

Mobi­li­teits­ge­luk­kig
De Ver­keers­on­der­ne­ming denkt ver­der. Het gaat niet alleen om het redu­ce­ren van files, maar ook om het ver­gro­ten van mobi­li­teits­ge­luk. Daar­om wor­den er con­creet opvol­ging gege­ven aan het con­cept MaaS: Mobi­li­ty as a Ser­vi­ce. Cen­traal staat het mobi­li­teits­ge­luk van de eind­ge­brui­kers bij het van deur tot deur reizen.

Hoe com­plexer, hoe beter
Ver­schil­len­de AT Osbor­ners dra­gen bij aan de ambi­ties van De Ver­keers­on­der­ne­ming. Dat is soms best span­nend: zowel van­we­ge de inhoud als van­we­ge de ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders. Geluk­kig ken­nen AT Osbor­ners bei­de. Juist als het com­plex of span­nend wordt, zijn we van toe­ge­voeg­de waar­de. We maken wat com­plex is een­vou­dig, behap­baar en uit­voer­baar voor de sta­ke­hol­ders. Dat dur­ven we rus­tig zo te stel­len, we heb­ben een schat aan ken­nis, kun­de en prak­tijk­er­va­ring opge­daan. Zowel in ver­schil­len­de opdracht­ge­vers- als opdracht­ne­mers­rol­len. Is uw opga­ve meer dan com­plex? Laat ons dan de ken­nis en het net­werk dat we heb­ben opge­bouwd in de regio Rot­ter­dam voor u inzetten.

De baga­ge van AT Osbor­ners
Als het gaat om mobi­li­teit en infra­struc­tu­re­le opgaven:

  • Wij heb­ben erva­ring met com­plexe infra- en mobi­li­teits­op­ga­ven van ambi­tie naar haal­ba­re uit­voe­rings­prak­tijk te brengen;
  • Naast inhou­de­lij­ke exper­ti­sen beschik­ken we over pro­ject- en pro­ces­vaar­dig­he­den en kun­nen hier­tus­sen schakelen:
  • Op stra­te­gisch, tac­tisch en ope­ra­ti­o­neel niveau;
  • Bin­nen en tus­sen ver­schil­len­de beleids­vel­den en belanghebbenden.
  • Wij ope­re­ren veel­vul­dig in poli­tiek-bestuur­lijk gevoe­li­ge pro­jec­ten en programma’s
  • Wij heb­ben een uit­ge­breid net­werk in uw regio en kun­nen ons net­werk en erva­rin­gen van daar­bui­ten toevoegen;
  • Wij ont­wik­ke­len ken­nis, inzicht en vaar­dig­he­den en delen onze prak­tijk­er­va­rin­gen van elders met u als opdrachtgever.

Voor meer infor­ma­tie over De Ver­keers­on­der­ne­ming: www.verkeersonderneming.nl