Project omschrijving

Ver­ster­king Afsluitdijk

Al meer dan tach­tig jaar beschermt de Afsluit­dijk een groot deel van Neder­land tegen over­stro­min­gen van­uit zee. Omdat de Afsluit­dijk niet meer vol­doet aan de hui­di­ge eisen voor water­vei­lig­heid is het nodig het dijk­li­chaam en de spui- en schut­slui­zen te ver­ster­ken. Ten behoe­ve van het peil­be­heer van het IJs­sel­meer wordt ook de water­af­voer­ca­pa­ci­teit ver­groot. Dit gebeurt door het aan­bren­gen van pom­pen in het spui­com­plex bij Den Oever.

AT Osbor­ne is inten­sief betrok­ken geweest bij de plan­uit­wer­kings­fa­se die heeft geleid tot het Rijks­in­pas­sings­plan Afsluit­dijk, de natuur­ver­gun­nin­gen en onder­lig­gen­de docu­men­ten. Deze kaders bevat­ten de juri­di­sche basis om het Pro­ject Afsluit­dijk uit te voe­ren. De werk­zaam­he­den bestond uit het advi­se­ren over onder meer de te vol­gen stra­te­gie, het opstel­len van plan­tek­sten en het tegen­le­zen van rapporten.

Het door­lo­pen plan­vor­mings­pro­ces is uniek, omdat niet één oplos­sing in detail is uit­ge­werkt, maar juist is geko­zen voor het afba­ken van een ‘oplos­sings­ruim­te’. De oplos­sings­ruim­te geeft bij de aan­be­ste­ding aan de geïn­te­res­seer­de opdracht­ne­mers de nodi­ge ruim­te om zelf een con­cre­te uit­wer­king aan de nood­za­ke­lij­ke maat­re­ge­len te geven en ook zelf het tijds­pad van de werk­zaam­he­den uit te stip­pe­len. Op die manier wor­den de geïn­te­res­seer­de opdracht­ne­mers uit­ge­daagd om maat­werk te leve­ren tegen een gun­sti­ge prijs/kwaliteitverhouding.