Project omschrijving

Ver­ster­king Hout­rib­dijk – 26 kilo­me­ter tus­sen Mar­ker- en IJsselmeer

De ver­ster­king van de dijk was een indruk­wek­kend pro­ject. Benieuwd hoe de dijk­ver­ster­king is aan­ge­pakt en hoe hier­bij samen­ge­werkt is met veel men­sen en par­tij­en? In onder­staan­de video ver­tel­len de dijk­wer­kers waar­om de Hout­rib­dijk-ver­ster­king zo bij­zon­der is. Ook de fiet­sers en kite­sur­fers komen aan het woord: hoe heb­ben zij de ver­ster­king beleefd?

Steen, zand en nieu­we natuur

Rijks­wa­ter­staat heeft een deel van de dijk ver­sterkt met breuk­steen. Een ander deel van de dijk is ver­sterkt met bre­de zan­di­ge oevers. De zand­oe­vers zijn begroeid en lopen gelei­de­lijk af (onge­veer 70 m boven water, 70 m onder water). Het zand breekt de gol­ven en zorgt zo voor een vei­li­ge dijk. Ook vin­den nieu­we plan­ten- en dier­soor­ten hier hun habi­tat. Dit is de eer­ste toe­pas­sing wereld­wijd van zo’n zan­di­ge ver­ster­king in een stil­staand zoetwatermerengebied.
Met het bij de zand­win­ning vrij­ge­ko­men slib is Trin­tel­zand ont­wik­keld, een nieuw natuur­ge­bied van meer dan 500 ha. Zo ont­staan nieu­we kan­sen voor natuur en wordt bij­ge­dra­gen aan een bete­re water­kwa­li­teit in het Mar­ker­meer. Ook is bij Lely­stad een nieuw water­sport­strand aan­ge­legd voor wind- en kitesurfers.

Infographic houtribdijk

Info­grap­hic hout­rib­dijk (klik op de afbeel­ding om te vergroten)

Rol AT Osborne

AT Osbor­ne ver­zorgt in opdracht van Rijk­wa­ter­staat in de peri­o­de 2016 tot en met 2021 het con­tract­ma­na­ge­ment van de dien­sten­over­een­kom­sten die in het kader van de ver­ster­king met inge­ni­eurs- en onder­zoeks­bu­reaus geslo­ten wer­den. Ook na afron­ding van de Hout­rib­dijk-ver­ster­king loopt de opdracht door. De focus ver­schuift in deze fase naar programma’s met uni­ver­si­tei­ten en onder­zoeks­bu­reaus gericht op het mor­fo­lo­gisch en eco­lo­gisch gedrag van de dijk en het natuur­ge­bied Trintelzand.

Bij­zon­der aan het pro­ject was de samen­wer­king van­uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. Zo kon­den idee­ën over mee­kop­pel­kan­sen voor natuur en recre­a­tie ook nog tij­dens de uit­voe­rings­fa­se daad­wer­ke­lijk gere­a­li­seerd wor­den. Goe­de con­trac­tu­e­le arran­ge­men­ten waar­mee ook de inter­ac­tie tus­sen dis­ci­pli­nes van­uit ver­schil­len­de part­ners effec­tief kon plaats­vin­den, droe­gen daar aan bij. Regel­ma­ti­ge con­tact­mo­men­ten tus­sen Rijks­wa­ter­staat en con­tract­part­ners maak­ten dat tij­di­ge (con­trac­tu­e­le) bij­stu­ring moge­lijk was. Dit heeft bij­ge­dra­gen aan het bin­nen pro­ject­ka­ders rea­li­se­ren van de ver­ster­king. Part­ners geven aan trots te zijn op hun bij­dra­gen. Ook zijn ze tevre­den over de eigen resul­ta­ten die ze kon­den boe­ken. Dit pro­ject laat zien dat con­trac­tu­e­le taak­ver­de­lin­gen geen belet­sel hoe­ven te zijn voor suc­ces­vol­le samen­wer­king. De (onder­lin­ge) aan­dacht voor de betrok­ken men­sen van de ver­schil­len­de part­ners leid­de tot lang­lo­pen­de betrok­ken­heid van men­sen en daar­door con­ti­nu­ï­teit in kwa­li­ta­tief goe­de leve­rin­gen van­uit dienst­ver­le­nen­de partners.