Visie en aanpak Deelmobiliteit gemeente Helmond

Hel­mond zet stap­pen in de gebieds­gerichte mobiliteit­stran­si­tie in de Brain­portre­gio. De gemeente is volop in ontwik­kel­ing en de Brain­portre­gio groeit en bloeit. 

De komende jaren komen er 10.000 inwon­ers in het cen­trum bij. Dat is goed nieuws voor de economie en werkgele­gen­heid. Maar hoe bli­jft Hel­mond een bereik­bare, leef­bare en aantrekke­lijke stad om te wonen en te werken? Niks doen is geen optie, want dan loopt het ver­keer in Hel­mond en de Brain­portre­gio bin­nen een paar jaar hele­maal vast. Vak­er thuiswerken, meer online ver­gaderen en slim­mer en duurza­mer reizen via schonere alter­natieven zoals deel­mo­biliteit bieden daar­bij een belan­grijk deel van de oplossing.

helmond

Waarom deel­mo­biliteit?

Hel­mond groeit en het aan­tal fiet­sen, scoot­ers en auto’s op straat neemt toe. Als bewon­ers en werkgev­ers (elek­trische) fiet­sen, scoot­ers en auto’s met elka­ar delen wor­den ze beter gebruikt, zijn er min­der nodig en ontstaat meer ruimte op straat. Deel­mo­biliteit is duurza­am, ver­hoogt de bereik­baarheid en is goed voor de luchtk­waliteit. Het draagt bij aan een betere bereik­baarheid naar de stad toe en in de stad zelf voor zo veel mogelijk Hel­monders. Hier­mee draagt deel­mo­biliteit bij aan het waar­mak­en van de ver­schil­lende maatschap­pelijke ambities van de gemeente Helmond.

Wat wil Hel­mond bereiken?

Het doel is om te komen tot vor­men van deel­mo­biliteit die ook echt effec­tief zijn omdat ze passen bij de behoeftes en gebruik van Hel­mondse inwon­ers en werkgev­ers. Als onderdeel van de grotere opgave en in aan­loop naar een grote mobiliteitsveran­der­ing in het gehele mobiliteitssys­teem van Hel­mond en de Brainportregio.

Hoe wil Hel­mond dat bereiken? 

De gemeente Hel­mond heeft drie ambities voor deel­mo­biliteit in aan­loop naar 2030 waar een bereik­bare, leef­bare en vooruit­strevende stad cen­traal staan. Hel­mond wil deze ambities bereiken met zeven veran­der­strate­gieën. Voor een voort­varende start zijn voor de komende drie jaar con­crete acties en stap­pen uitgewerkt.

Hoe helpt AT Osborne hierbij?

AT Osborne helpt de gemeente Hel­mond bij het opstellen van de visie en aan­pak Deel­mo­biliteit. Samen met onder andere de afdelin­gen ver­keer en ver­vo­er, project- en gebied­son­twik­kel­ing en het sociale domein. Zow­el op ambtelijk als bestu­urlijk niveau. Bij de ontwik­kel­ing zijn ook inten­sief bewon­ers en werkgev­ers betrokken, en ook andere regionale over­he­den (Eind­hoven, Meier­i­js­tad, Provin­cie Noord-Bra­bant, regio Noord-Lim­burg), con­cessiev­er­len­ers en verte­gen­wo­ordi­gers van werkgev­ers en bewon­ers. Dit is belan­grijk om de visie en aan­pak max­i­maal te lat­en aansluiten bij de behoeften van de eindge­bruik­ers en ontwik­kelin­gen in de regio. Zo wordt de visie met betrokken par­ti­jen haal­baar en uitvo­er­baar gemaakt.

Meer weten?

AT Osborne heeft veel ervar­ing met het ver­tal­en van Smart Mobil­i­ty in het gehele mobiliteitssys­teem van ambities naar een haal­bare uitvo­er­ing­sprak­tijk. Zow­el bin­nen de Brain­portre­gio waar Hel­mond onderdeel van uit­maakt alsmede in de rest van Ned­er­land. Dit past ook bij de ambities van AT Osborne om nog meer bij te dra­gen aan een gebieds­gerichte mobiliteit­stran­si­tie om de bereik­baarheid en leef­baarheid in Ned­er­land verder te vergoten.

Deel deze pagina via

Ook interessant