Project omschrijving

Vivent: een stra­te­gie voor vastgoed

Vivent is de zorg­ex­pert in ’s Her­to­gen­bosch en omge­ving en bedient in dit gebied ca. 3.000 cli­ën­ten, zowel met thuis­zorg als intra­mu­ra­le zorg en GRZ/ELV. Ze richt zich op men­sen met een vari­ë­ren­de zorg­vraag, jong en oud, met psy­cho­ge­ri­a­tri­sche aan­doe­nin­gen en/of soma­ti­sche vraag­stuk­ken, NAH, parkin­so­nis­me en Korsak­ov. Naar aan­lei­ding van ver­ou­der­de huis­ves­ting op enke­le loca­ties heeft Vivent aan AT Osbor­ne gevraagd om een nieu­we stra­te­gie voor vast­goed te ontwikkelen.

De belang­rijk­ste uit­gangs­pun­ten betrof­fen de focus op (delen) van spe­ci­fie­ke doel­groe­pen. Deze doel­groe­pen heb­ben we ver­taald naar persona’s, dit zijn arche­ty­pe cli­ën­ten, geba­seerd op voor­lig­gen­de zorg­be­hoef­ten van­uit PG of SOM vraag­stuk­ken en de leef­tijd. Dit heeft geleid tot een zorg­vraag­prog­no­se in con­cre­te aan­tal­len persona’s bij Vivent.

Gekop­peld aan de persona’s heb­ben we ver­schil­len­de con­cep­ten voor zorg met ver­blijf en zorg zon­der ver­blijf gede­fi­ni­eerd. Dit in com­bi­na­tie met een por­te­feuil­le ana­ly­se resul­teer­de een opga­ve rond­om huis­ves­ting voor iede­re per­so­na. We heb­ben geza­men­lijk uit­gangs­pun­ten gede­fi­ni­eerd voor de allo­ca­tie van deze opgaven.