Vivent: een strategie voor vastgoed

Vivent is de zorgex­pert in ’s Her­to­gen­bosch en omgev­ing en bedi­ent in dit gebied ca. 3.000 cliën­ten, zow­el met thuis­zorg als intra­mu­rale zorg en GRZ/ELV. Ze richt zich op mensen met een var­iërende zorgvraag, jong en oud, met psy­chogeri­atrische aan­doenin­gen en/of soma­tis­che vraagstukken, NAH, parkin­son­isme en Kor­sakov. Naar aan­lei­d­ing van ver­oud­erde huisvest­ing op enkele locaties heeft Vivent aan AT Osborne gevraagd om een nieuwe strate­gie voor vast­goed te ontwikkelen.

De belan­grijk­ste uit­gangspun­ten betrof­fen de focus op (delen) van spec­i­fieke doel­groepen. Deze doel­groepen hebben we ver­taald naar persona’s, dit zijn arche­type cliën­ten, gebaseerd op voorliggende zorg­be­hoeften vanu­it PG of SOM vraagstukken en de leefti­jd. Dit heeft geleid tot een zorgvraag­prog­nose in con­crete aan­tallen persona’s bij Vivent.

Gekop­peld aan de persona’s hebben we ver­schil­lende con­cepten voor zorg met verbli­jf en zorg zon­der verbli­jf gedefinieerd. Dit in com­bi­natie met een porte­feuille analyse resul­teerde een opgave ron­dom huisvest­ing voor iedere per­sona. We hebben geza­men­lijk uit­gangspun­ten gedefinieerd voor de allo­catie van deze opgaven.

Deel deze pagina via

Ook interessant