Project omschrijving

Wach­ten op Schip­hol wordt leuk

Schip­hol intro­du­ceert een totaal nieuw bele­vings­con­cept. Het doel: de pie­ren voor pas­sa­giers een aan­ge­na­me en inspi­re­ren­de wacht­ruim­te maken. Schip­hol wordt al jaren in bin­nen- en bui­ten­land gezien als een van de meest inno­va­tie­ve lucht­ha­vens. Niet zo gek dus, dat zij de eer­ste lucht­ha­ven ter wereld zul­len zijn met dit bele­vings­con­cept. Zo komt Schip­hol steeds dich­ter bij de ambi­tie om Europe’s pre­fer­red air­port te zijn.

Door de invoe­ring van cen­tra­le secu­ri­ty op 3 juni 2015 ver­valt de nood­zaak van decen­tra­le secu­ri­ty aan de Niet Schen­gen (NS) gates. Gevolg: het boar­ding­pro­ces ver­an­dert én er is een com­ple­te her­in­rich­ting nodig van de D‑, E‑, F- en G‑pier. De (decen­tra­le) secu­ri­ty­ap­pa­ra­tuur en het meren­deel van de wan­den op de pie­ren moe­ten ver­wij­derd worden.

Naast de rea­li­sa­tie van het nieu­we boar­ding­pro­ces stelt Schip­hol als doel om kwa­li­teits­be­le­ving van de rei­zi­ger te ver­ho­gen door meer com­fort, zit­ge­le­gen­heid en uni­for­mi­teit te bie­den. Zo kan Schip­hol een flin­ke sprong omhoog maken in de over­all sco­re op de ASQ (rang­lijst Bes­te Lucht­ha­vens Euro­pa) benchmark.

77.000 m²
Als AT Osbor­ner ver­vul­de ik de rol van devel­o­per op de afde­ling asset­ma­na­ge­ment. De devel­o­per is ver­ant­woor­de­lijk voor de inte­gra­le ont­wik­ke­ling op lan­ge ter­mijn van deze bele­ving op de D, E, F en G pie­ren van de lucht­ha­ven Schip­hol. Omdat dit stra­te­gi­sche vraag­stuk­ken met zich mee­brengt ben je als devel­o­per ook de inter­ne advi­seur voor de opdracht­ge­ver. Devel­op­ment ope­reert in een poli­tiek, stra­te­gisch, tech­nisch en maat­schap­pe­lijk spanningsveld.

Door de omvang van het pro­ject (ruim 77.000 m²) de nieu­we manier van wer­ken en den­ken bin­nen Schip­hol is het een dyna­mi­sche opdracht. Het asset­ge­richt den­ken en het nemen van beslis­sin­gen op basis van TCO (Total Cost of Owner­ship) zit is nog vol­op in beweging.

Meer com­fort, meer hore­ca en retail
Op dit moment is het wacht­com­fort aan de gates het slecht­st sco­ren­de onder­deel in de ASQ. En dat ter­wijl de wacht­ruim­te juist zo’n belang­rij­ke plek is als het gaat om de tota­le bele­ving. Dit is immers het laat­ste con­tact met de lucht­ha­ven Schip­hol voor­dat de rei­zi­ger voet aan boord van het vlieg­tuig zet.

De rei­zi­ger gaat door het nieu­we con­cept meer vrij­heid bele­ven door de rea­li­sa­tie van mooie, open en com­for­ta­be­le wacht­ruim­tes bij de gates, met meer licht, moder­ne luxe sani­tair en extra hore­ca en retail op de pie­ren. Belang­rij­ke rand­voor­waar­de is dat de aan­pas­sing voor het nieu­we boar­ding­pro­ces en de her­in­rich­ting van de pie­ren zoveel moge­lijk duur­zaam wordt uit­ge­voerd. De stijl is ‘vin­ta­ge and futu­re’ waar­bij zoveel moge­lijk gebruik wordt gemaakt van bestaan­de mate­ri­a­len, en met oog voor nieu­we tech­no­lo­gie­ën. Uiter­aard moet de klus geklaard wor­den in een 24/7 ‘ongo­ing’ busi­ness. Want Schip­hol is altijd klaar, maar nooit af.

Klant­ge­richt­heid voorop
De afde­ling Asset­ma­na­ge­ment is op Amster­dam Air­port Schip­hol belast met de ont­wik­ke­ling, de rea­li­sa­tie, het beheer en de instand­hou­ding van de stra­te­gi­sche bedrijfs­mid­de­len op het lucht­ha­ven­ter­rein. Asset­ma­na­ge­ment werkt voor­al voor inter­ne klan­ten waar­door klant­ge­richt­heid essen­ti­eel is. Door een pro­ac­tie­ve hou­ding en goed onder­zoek naar de daad­wer­ke­lij­ke vraag van de klant werkt Asset­ma­na­ge­ment zo klant­ge­richt moge­lijk. Op basis van onder meer haal­baar­heid, terug­ver­dien­tijd en sto­rings­ge­voe­lig­heid van een ver­zoek wordt gezocht naar de bes­te oplossingen.