Project omschrijving

Wind­tur­bi­nes op de Afsluitdijk

Het gebruik van Rijks­gron­den voor de plaat­sing van wind­tur­bi­nes geeft een bij­dra­ge aan de kabi­nets­doel­stel­ling om 16% duur­za­me ener­gie te rea­li­se­ren in 2020 (recent in het Ener­gie­ak­koord gewij­zigd in 2024). De vraag om deze moge­lijk­he­den voor de Afsluit­dijk in beeld te bren­gen, is neer­ge­legd bij Rijks­wa­ter­staat (in de brief van 4 juli 2013 van de DG Ruim­te en Water aan de DG Rijks­wa­ter­staat). In opdracht van Rijks­wa­ter­staat onder­zocht AT Osbor­ne in opdracht van Rijks­wa­ter­staat de maat­ge­ven­de over­we­gin­gen om al dan niet tot plaat­sing over te gaan. Het onder­zoek waar­bij alle poten­tie­le sta­ke­hol­ders betrok­ken wer­den resul­teer­de in een beschrij­ving van vier prin­ci­pe­mo­ge­lijk­he­den voor de plaat­sing van windturbines.