Project omschrijving

Zon­ne-ener­gie

AT Osbor­ne is de afge­lo­pen jaren betrok­ken (geweest) bij meer­de­re pro­jec­ten rond zon­ne-ener­gie. Wij laten graag een over­zicht zien.

Haal­baar­heid en con­trac­te­rings­stra­te­gie geluids­scher­men met zon­ne­cel­len pilot­pro­ject Limburg
In opdracht van de pro­vin­cie Lim­burg is de finan­ci­ë­le en tech­ni­sche haal­baar­heid onder­zocht van het plaat­sen van geluids­scher­men met geïn­te­greer­de zon­ne­pa­ne­len. Hier­mee kan het rea­li­se­ren van de doel­stel­lin­gen van het Actie­plan omge­vings­la­waai pro­vin­ci­a­le wegen twee­de tran­che 2014–2018, wor­den gecom­bi­neerd met de bij­dra­ge van Lim­burg aan het Ener­gie­ak­koord voor duur­za­me groei. De opge­stel­de busi­nes­sca­se richt­te zich pri­mair op een pilot­pro­ject aan de N281 in Heer­len, maar kan ook voor ande­re loca­ties wor­den aan­ge­wend. Ver­der wer­den model­len van leve­ring van stroom beschre­ven (post­co­de­roos; ach­ter de meter e.d.) en wer­den de con­se­quen­ties (o.a. finan­ci­eel) daar­van in kaart gebracht. Daar­naast wer­den moge­lij­ke con­trac­te­rings­stra­te­gie­ën beschreven.

Haal­baar­heids­stu­die toe­pas­sing zon­ne­cel­len in geluids­scher­men voor Rijkswaterstaat
Ver­ken­nen­de stu­die naar de finan­ci­ë­le en tech­ni­sche haal­baar­heid van de toe­pas­sing van zon­ne-ener­gie in geluids­scher­men in opdracht van Cor­po­ra­te inno­va­tie­dienst Rijks­wa­ter­staat. De inpas­sing van zon­ne­pa­ne­len in geluids­scher­men is in samen­wer­king met een leve­ran­cier van zon­ne­pa­ne­len uit­ge­werkt. Ver­vol­gens zijn inves­te­rings- en exploi­ta­tie­kos­ten beraamd en is de busi­ness case door­ge­re­kend. De wij­ze waar­op de elek­tri­ci­teit wordt gele­verd en sub­si­die­mo­ge­lijk­he­den zijn in kaart gebracht.

Pro­ject­ma­na­ge­ment­werk­zaam­he­den rea­li­sa­tie gas­ro­ton­de Rijnmond
Van­af 2011 komt er vloei­baar aard­gas (LNG, Lique­fied Nat­ru­al Gas) naar Neder­land. Het gas komt per schip aan op de Maas­vlak­te en wordt daar opge­sla­gen in ter­mi­nals. Nadat de LNG-vloei­stof is ver­dampt tot aard­gas wordt het in het Neder­land­se aard­gas­trans­port­net gevoegd. Het Neder­land­se aard­gas­net moet hier­voor wor­den uit­ge­breid. Omdat LNG niet dezelf­de kwa­li­teit heeft als het in Neder­land gebrui­ke­lijk aard­gas, moet er boven­dien een meng­in­stal­la­tie gebouwd wor­den. De komst van LNG heeft een sub­stan­ti­ë­le spin-off: diver­se bedrij­ven vra­gen Gas­unie om een nieu­we aan­slui­ting op de nieu­we leidingen.

In opdracht van Gas­unie voer­de AT Osbor­ne de vol­gen­de werk­zaam­he­den uit:

  • Opstel­len van een inte­graal pro­ject­plan voor de rea­li­sa­tie van Gas­ro­ton­de Rijnmond.
  • Uit­voe­ren omge­vings­ma­na­ge­ment bij de voor­be­rei­ding van diver­se deelprojecten.
  • Afstem­men met mede-lei­dingei­ge­na­ren in het gebied.
  • (Mede-) opstel­len van pro­gram­ma van eisen van diver­se deelprojecten.

Sta­ti­ons­da­ken
Ook sta­ti­ons­da­ken kwa­men aan de beurt, waar­on­der Rot­ter­dam CS en Utrecht CS.