Dis­clai­mer

Deze web­si­te is een uit­ga­ve van AT Osbor­ne B.V. Ondanks de zorg waar­mee deze web­si­te is samen­ge­steld, is het niet uit­ge­slo­ten dat de ver­schaf­te infor­ma­tie op enig moment als gevolg van ont­wik­ke­lin­gen of gewij­zig­de inzich­ten moet wor­den her­zien of aan­ge­vuld. AT Osbor­ne B.V. kan daar­om geen ver­ant­woor­de­lijk­heid en aan­spra­ke­lijk­heid aan­vaar­den voor het gebruik van de infor­ma­tie op de web­si­te en de daar­mee ver­kre­gen resul­ta­ten, zon­der dat de bezoe­ker aan­vul­lend des­kun­dig advies heeft inge­won­nen. Even­min kan AT Osbor­ne B.V. garan­de­ren dat advie­zen en stra­te­gie­ën toe­pas­baar zijn op elk afzon­der­lijk geval.

AT Osbor­ne B.V. streeft naar per­ma­nen­te toe­gan­ke­lijk­heid van de web­si­te. Niet­te­min behoudt AT Osbor­ne B.V. zich het recht voor om de web­si­te zon­der aan­kon­di­ging tij­de­lijk of defi­ni­tief bui­ten gebruik te stel­len. Even­tu­e­le aan­spra­ke­lijk­heid wegens scha­de wordt afgewezen.

Alle infor­ma­tie op deze web­si­te valt onder het auteurs­recht van AT Osbor­ne B.V. en/of de met haar ver­bon­den ver­n­noot­schap­pen en onder­ne­min­gen. Een­ie­der die toe­gang heeft ver­kre­gen tot de web­si­te van AT Osbor­ne B.V., wordt geacht ken­nis te heb­ben geno­men van het vorenstaande.