Disclaimer

Deze web­site is een uit­gave van AT Osborne B.V. Ondanks de zorg waarmee deze web­site is samengesteld, is het niet uit­ges­loten dat de ver­schafte infor­matie op enig moment als gevolg van ontwik­kelin­gen of gewi­jzigde inzicht­en moet wor­den herzien of aange­vuld. AT Osborne B.V. kan daarom geen ver­ant­wo­ordelijkheid en aansprake­lijkheid aan­vaar­den voor het gebruik van de infor­matie op de web­site en de daarmee verkre­gen resul­tat­en, zon­der dat de bezoek­er aan­vul­lend deskundig advies heeft inge­won­nen. Even­min kan AT Osborne B.V. garan­deren dat adviezen en strate­gieën toepas­baar zijn op elk afzon­der­lijk geval.

AT Osborne B.V. streeft naar per­ma­nente toe­ganke­lijkheid van de web­site. Niet­temin behoudt AT Osborne B.V. zich het recht voor om de web­site zon­der aankondig­ing tijdelijk of defin­i­tief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprake­lijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle infor­matie op deze web­site valt onder het auteursrecht van AT Osborne B.V. en/of de met haar ver­bon­den vern­nootschap­pen en onderne­min­gen. Eenieder die toe­gang heeft verkre­gen tot de web­site van AT Osborne B.V., wordt geacht ken­nis te hebben genomen van het vorenstaande.