Pri­va­cy­ver­kla­ring

Het bescher­men van uw pri­va­cy is belang­rijk voor AT Osbor­ne. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed moge­lijk uit te voe­ren, kun­nen wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken. Dit geldt voor onze klan­ten, leve­ran­ciers, mede­wer­kers, bezoe­kers van onze web­si­te en zaken­part­ners en alle ande­re par­tij­en van wie wij per­soons­ge­ge­vens verwerken.

U kunt in deze Pri­va­cy­ver­kla­ring lezen wel­ke (cate­go­rie­ën van) per­soons­ge­ge­vens wij van u ver­wer­ken, voor wel­ke doel­ein­den, wie uw gege­vens mag inzien, hoe wij uw gege­vens bewa­ren, aan wie wij uw gege­vens door­ge­ven en wel­ke invloed u daar­op zelf kunt uitoefenen.

Deze Pri­va­cy­ver­kla­ring is van toe­pas­sing op AT Osbor­ne B.V.

Wie is ver­ant­woor­de­lijk voor het ver­wer­ken van uw persoonsgegevens?

De ver­ant­woor­de­lij­ke voor het ver­wer­ken van uw per­soons­ge­ge­vens is:

AT Osbor­ne B.V.
John F. Ken­ne­dy­laan 100
3741 EH Baarn
035–5434343

De Bestuurs­se­cre­ta­ris van AT Osbor­ne is aan­spreek­punt op het gebied van pri­va­cy, hij is te berei­ken via privacy@atosborne.nl. Meer infor­ma­tie over onze orga­ni­sa­tie vindt u hier op onze website.

Wel­ke per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken wij van u?

AT Osbor­ne ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens wan­neer u gebruik maakt van onze dien­sten en/of omdat u deze zelf aan ons ver­strekt. Hier­on­der vindt u een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij van u kun­nen ver­wer­ken, afhan­ke­lijk van de dienst waar­van u gebruik maakt:

 • NAW-gege­vens
 • E‑mailadres
 • Tele­foon­num­mer
 • Came­ra­beel­den
Waar­voor gebruikt AT Osbor­ne uw persoonsgegevens?

AT Osbor­ne ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens uit­slui­tend ten behoe­ve van een effi­ci­ën­te en effec­tie­ve bedrijfs­voe­ring, in het bij­zon­der in het kader van het uit­voe­ren van één of meer­de­re van de vol­gen­de doelen:

 • Sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re: wer­ving & selec­tie van nieu­we mede­wer­kers en kandidaten.
 • Infor­ma­tie­voor­zie­ning: dit omvat onder ande­re het ver­stu­ren van nieuws­brie­ven, het ver­zen­den van infor­ma­tie over de dienst­ver­le­ning van AT Osbor­ne rich­ting klanten.
 • Tot­stand­ko­ming en uit­voe­ring van over­een­kom­sten met mede­wer­kers, zzp-ers (inleen­krach­ten), klan­ten, leve­ran­ciers en zake­lij­ke part­ners: dit omvat onder ande­re de ver­wer­king van per­soon­lij­ke gege­vens die nodig zijn om een over­een­komst te slui­ten en een dienst te kun­nen aan­bie­den of ontvangen.
 • Rela­tie­be­heer: dit omvat onder ande­re het onder­hou­den en bevor­de­ren van de zake­lij­ke rela­tie met (oud)medewerkers, zzp-ers, klan­ten, leve­ran­ciers, zake­lij­ke partners.
 • Ter bescher­ming van onze gebou­wen en faci­li­tei­ten: dit doel richt zich op het behe­ren van de par­keer­fa­ci­li­tei­ten, de toe­gangs­ver­le­ning tot de gebou­wen (bij­voor­beeld toe­gangs­pas­sen) en het toe­zicht op vei­lig­heid door mid­del van een aan­tal camera’s op ons eigen terrein.

AT Osbor­ne ver­werkt alleen de gege­vens die nood­za­ke­lijk zijn voor het doel waar­voor zij zijn verkregen.

AT Osbor­ne mag enkel per­soons­ge­ge­vens van u ver­wer­ken als wij daar­voor een rechts­grond­slag heb­ben. De rechts­grond­slag voor het ver­wer­ken van uw per­soons­ge­ge­vens is afhan­ke­lijk van de dienst waar­van u gebruik maakt. Dit kun­nen één of meer­de­re van de vol­gen­de rechts­grond­sla­gen zijn:

 • Uw toe­stem­ming;
 • De ver­wer­king van uw gege­vens is nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een overeenkomst;
 • De ver­wer­king van uw gege­vens is nood­za­ke­lijk om een wet­te­lij­ke ver­plich­ting na te komen;
 • De ver­wer­king van uw gege­vens is nood­za­ke­lijk met het oog op het belang van AT Osbor­ne, waar­bij uw belang niet prevaleert.
Hoe gaat AT Osbor­ne met uw gege­vens om?

Alle per­soon­lij­ke gege­vens die door AT Osbor­ne wor­den ver­za­meld, wor­den ver­trou­we­lijk behandeld.
Alle mede­wer­kers en part­ners van AT Osbor­ne onder­te­ke­nen een ver­trou­we­lijk­heids­clau­su­le waar­mee zij de belof­te doen om de per­soon­lij­ke gege­vens waar­toe zij toe­gang heb­ben als onder­deel van hun functie/rol als strikt ver­trou­we­lijk te behandelen.

AT Osbor­ne imple­men­teert en onder­houdt pas­sen­de tech­ni­sche, vei­lig­heids- en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len om per­soons­ge­ge­vens te bescher­men tegen onge­au­to­ri­seer­de of onwet­ti­ge ver­wer­king en gebruik, even­als tegen onop­zet­te­lijk ver­lies, ver­nie­ti­ging, dief­stal of openbaarmaking.

Mocht er onver­wachts blij­ken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens, of we ver­moe­den dat dit het geval is, dan zul­len wij dit mel­den bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Indien de inbreuk op uw per­soons­ge­ge­vens voor u moge­lijk ongun­sti­ge of nade­li­ge gevol­gen heeft, laten we u dit zo snel moge­lijk weten.

Hoe lang bewa­ren wij uw gegevens?

AT Osbor­ne bewaart uw gege­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk is voor de doel­ein­den waar­voor uw gege­vens wor­den ver­werkt en dan wet­te­lijk is toe­ge­staan. Hoe­lang bepaal­de gege­vens wor­den bewaard is afhan­ke­lijk van de aard van de gege­vens en de doel­ein­den waar­voor zij wor­den ver­werkt. De bewaar­ter­mijn kan dus per doel ver­schil­lend zijn. Dit heeft AT Osbor­ne vast­ge­legd in spe­ci­fiek beleid.

Data uit­wis­se­ling

AT Osbor­ne ver­strekt uw per­soons­ge­ge­vens uit­druk­ke­lijk niet aan der­den, ten­zij dat nood­za­ke­lijk is in het kader van de uit­voe­ring van de over­een­komst, indien dit wet­te­lijk ver­plicht is of wan­neer u ons hier­voor uw toe­stem­ming hebt gege­ven. Hier­bij kunt u onder ande­re den­ken aan de Belas­ting­dienst, Pen­si­oen­fond­sen, Arbeids­in­spec­tie en ande­re toe­zicht­hou­den­de instanties.

AT Osbor­ne kan ook ver­plicht zijn per­soons­ge­ge­vens te ver­strek­ken op basis van wet- of regel­ge­ving, op basis van een uit­spraak van een bevoeg­de rech­ter, of bij frau­de of mis­bruik. Als dat het geval is ver­leend AT Osbor­ne haar medewerking.

AT Osbor­ne zal uw gege­vens niet door­ge­ven aan een bedrijf of ves­ti­ging in een land bui­ten de Euro­pe­se Unie, ten­zij daar­voor een (model)overeenkomst is geslo­ten of wan­neer u een ver­kla­ring hebt gete­kend waar­in u toe­stem­ming geeft voor de doorgifte.

Wat zijn uw rechten?

Wan­neer AT Osbor­ne per­soons­ge­ge­vens van u ver­werkt, heeft u bepaal­de rech­ten wel­ke hier­on­der (kort) wor­den toegelicht.

Inza­ge in uw gegevens

Bent u klant van AT Osbor­ne en wilt u zien wel­ke per­soons­ge­ge­vens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruik­ma­ken van uw ‘Recht van inza­ge’. We ver­zoe­ken u wel spe­ci­fiek aan te geven wel­ke per­soons­ge­ge­vens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gege­vens te rec­ti­fi­ce­ren als uw gege­vens onjuist of onvol­le­dig zijn. Ook heeft u het recht de gege­vens te rec­ti­fi­ce­ren als de gege­vens niet rele­vant zijn voor het doel waar­voor wij ze ver­wer­ken, of als uw gege­vens in strijd met een wet­te­lijk voor­schrift door ons zijn verwerkt.

Wij zul­len de derde(n) die uw gege­vens van ons heb­ben ont­van­gen op de hoog­te stel­len van een even­tu­e­le rec­ti­fi­ca­tie, ten­zij dit onmo­ge­lijk is of van ons one­ven­re­dig veel inspan­ning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daar­naast heeft u het recht om bepaal­de gege­vens te laten ver­wij­de­ren. Bij­voor­beeld wan­neer uw gege­vens niet lan­ger nodig zijn voor de doel­ein­den waar­voor we ze heb­ben ont­van­gen, u bezwaar maakt tegen de ver­wer­king of wan­neer uw gege­vens onrecht­ma­tig door ons zijn ver­werkt. We kun­nen ech­ter niet altijd alle gevraag­de gege­vens ver­wij­de­ren, omdat we ver­plicht (kun­nen) zijn om bepaal­de gege­vens van u te bewaren.

Recht op beper­king van de verwerking

Ook heeft u recht op beper­king van de ver­wer­king van uw gege­vens. Het recht op beper­king houdt in dat wij uw per­soons­ge­ge­vens (tij­de­lijk) niet mogen ver­wer­ken en niet mogen wij­zi­gen. Hier­van is spra­ke indien u de juist­heid van de gege­vens betwist, indien u van mening bent dat de per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger nodig zijn voor de doel­ein­den of indien u van mening bent dat de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door AT Osbor­ne onrecht­ma­tig is.

Recht van bezwaar

Tegen ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door AT Osbor­ne kunt u bezwaar maken indien uw per­soons­ge­ge­vens wor­den gebruikt voor ande­re doel­ein­den dan waar­voor u toe­stem­ming heeft gege­ven, nood­za­ke­lijk voor de uit­voe­ring van een over­een­komst, nood­za­ke­lijk voor het nako­men van een wet­te­lij­ke ver­plich­ting of één van de ande­re rechts­grond­sla­gen. Bij­voor­beeld wan­neer u niet wilt dat wij uw per­soons­ge­ge­vens gebrui­ken om u per­soon­lij­ke aan­bie­din­gen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wan­neer u zelf uw per­soons­ge­ge­vens aan ons heeft ver­strekt heeft u in bepaal­de geval­len het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dit houdt in dat wij uw gege­vens op gestruc­tu­reer­de, gang­ba­re en machi­ne­lees­ba­re wij­ze aan u zul­len ver­strek­ken, wan­neer u ons daar­om verzoekt.

Hoe kunt u uw rech­ten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rech­ten, kunt u te allen tij­de con­tact met ons opne­men via onder­staan­de con­tact­ge­ge­vens of door een brief of e‑mail aan ons te stu­ren, voor­zien van uw naam, adres en tele­foon­num­mer. Een post­ze­gel is niet nodig. Wij rea­ge­ren bin­nen één maand op uw verzoek.

Wij vra­gen u zich te legi­ti­me­ren, aan de hand van een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs. Op die manier kun­nen wij con­tro­le­ren of wij de per­soons­ge­ge­vens aan de juis­te per­soon verstrekken.

Toe­zicht op het ver­wer­ken van persoonsgegevens

Wan­neer u van mening bent dat de bepa­lin­gen uit deze Pri­va­cy­ver­kla­ring, of de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming, niet of onvol­doen­de door ons wor­den nage­leefd. Kunt u dit mel­den via privacy@atosborne.nl.

U heeft, als u ver­moedt dat wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­kin­gen op een manier die in strijd is met de pri­va­cy­wet, het recht om een klacht in te die­nen bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via het klach­ten­for­mu­lier op de web­si­te van de Auto­ri­teit Persoonsgegevens.

Over deze Privacyverklaring

AT Osbor­ne kan deze Pri­va­cy­ver­kla­ring aan­pas­sen. De laat­ste wij­zi­ging was op 1 juli 2019. De meest recen­te ver­sie vindt u altijd op onze web­si­te: www.atosborne.nl/privacy.

Heeft u vra­gen of opmer­kin­gen over onze Pri­va­cy­ver­kla­ring? Neem dan gerust con­tact met ons op via privacy@atosborne.nl.

Baarn, juli 2019