Privacyverklaring

Het bescher­men van uw pri­va­cy is belan­grijk voor AT Osborne. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, kun­nen wij uw per­soon­s­gegevens ver­w­erken. Dit geldt voor onze klanten, lever­anciers, medew­erk­ers, bezoek­ers van onze web­site en zak­en­part­ners en alle andere par­ti­jen van wie wij per­soon­s­gegevens verwerken.

U kunt in deze Pri­va­cyverk­lar­ing lezen welke (cat­e­gorieën van) per­soon­s­gegevens wij van u ver­w­erken, voor welke doelein­den, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Deze Pri­va­cyverk­lar­ing is van toepass­ing op AT Osborne B.V.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

De ver­ant­wo­ordelijke voor het ver­w­erken van uw per­soon­s­gegevens is:

AT Osborne B.V.
John F. Kennedy­laan 100
3741 EH Baarn
035–5434343

De Bestu­urssec­re­taris van AT Osborne is aanspreekpunt op het gebied van pri­va­cy, hij is te bereiken via privacy@atosborne.nl. Meer infor­matie over onze organ­isatie vin­dt u hier op onze website.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

AT Osborne ver­w­erkt uw per­soon­s­gegevens wan­neer u gebruik maakt van onze dien­sten en/of omdat u deze zelf aan ons ver­strekt. Hieron­der vin­dt u een overzicht van de per­soon­s­gegevens die wij van u kun­nen ver­w­erken, afhanke­lijk van de dienst waar­van u gebruik maakt:

 • NAW-gegevens
 • E‑mailadres
 • Tele­foon­num­mer
 • Cam­er­abeelden
Waarvoor gebruikt AT Osborne uw persoonsgegevens?

AT Osborne ver­w­erkt uw per­soon­s­gegevens uit­slui­tend ten beho­eve van een effi­ciënte en effec­tieve bedri­jfsvo­er­ing, in het bij­zon­der in het kad­er van het uitvo­eren van één of meerdere van de vol­gende doelen:

 • Sol­lic­i­tatiepro­ce­dure: werv­ing & selec­tie van nieuwe medew­erk­ers en kandidaten.
 • Infor­matievoorzien­ing: dit omvat onder andere het ver­s­turen van nieuws­brieven, het verzen­den van infor­matie over de dien­stver­len­ing van AT Osborne richt­ing klanten.
 • Tot­stand­kom­ing en uitvo­er­ing van overeenkom­sten met medew­erk­ers, zzp-ers (inleenkracht­en), klanten, lever­anciers en zake­lijke part­ners: dit omvat onder andere de ver­w­erk­ing van per­soon­lijke gegevens die nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en een dienst te kun­nen aan­bieden of ontvangen.
 • Relatiebe­heer: dit omvat onder andere het onder­houden en bevorderen van de zake­lijke relatie met (oud)medewerkers, zzp-ers, klanten, lever­anciers, zake­lijke partners.
 • Ter bescherming van onze gebouwen en faciliteit­en: dit doel richt zich op het beheren van de par­keer­fa­ciliteit­en, de toe­gangsver­len­ing tot de gebouwen (bijvoor­beeld toe­gangspassen) en het toezicht op vei­ligheid door mid­del van een aan­tal camera’s op ons eigen terrein.

AT Osborne ver­w­erkt alleen de gegevens die noodza­ke­lijk zijn voor het doel waar­voor zij zijn verkregen.

AT Osborne mag enkel per­soon­s­gegevens van u ver­w­erken als wij daar­voor een rechts­grond­slag hebben. De rechts­grond­slag voor het ver­w­erken van uw per­soon­s­gegevens is afhanke­lijk van de dienst waar­van u gebruik maakt. Dit kun­nen één of meerdere van de vol­gende rechts­grond­sla­gen zijn:

 • Uw toestem­ming;
 • De ver­w­erk­ing van uw gegevens is noodza­ke­lijk voor de uitvo­er­ing van een overeenkomst;
 • De ver­w­erk­ing van uw gegevens is noodza­ke­lijk om een wet­telijke ver­plicht­ing na te komen;
 • De ver­w­erk­ing van uw gegevens is noodza­ke­lijk met het oog op het belang van AT Osborne, waar­bij uw belang niet prevaleert.
Hoe gaat AT Osborne met uw gegevens om?

Alle per­soon­lijke gegevens die door AT Osborne wor­den verza­meld, wor­den vertrouwelijk behandeld.
Alle medew­erk­ers en part­ners van AT Osborne onderteke­nen een vertrouwelijkhei­d­sclausule waarmee zij de belofte doen om de per­soon­lijke gegevens waar­toe zij toe­gang hebben als onderdeel van hun functie/rol als strikt vertrouwelijk te behandelen.

AT Osborne imple­menteert en onder­houdt passende tech­nis­che, vei­lighei­ds- en organ­isatorische maa­trege­len om per­soon­s­gegevens te bescher­men tegen ongeau­toriseerde of onwet­tige ver­w­erk­ing en gebruik, eve­nals tegen onopzettelijk ver­lies, verni­etig­ing, dief­stal of openbaarmaking.

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw per­soon­s­gegevens, of we ver­moe­den dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Per­soon­s­gegevens. Indi­en de inbreuk op uw per­soon­s­gegevens voor u mogelijk ongun­stige of nadelige gevol­gen heeft, lat­en we u dit zo snel mogelijk weten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

AT Osborne bewaart uw gegevens niet langer dan noodza­ke­lijk is voor de doelein­den waar­voor uw gegevens wor­den ver­w­erkt en dan wet­telijk is toeges­taan. Hoe­lang bepaalde gegevens wor­den bewaard is afhanke­lijk van de aard van de gegevens en de doelein­den waar­voor zij wor­den ver­w­erkt. De bewaarter­mi­jn kan dus per doel ver­schil­lend zijn. Dit heeft AT Osborne vast­gelegd in spec­i­fiek beleid.

Data uitwisseling

AT Osborne ver­strekt uw per­soon­s­gegevens uit­drukke­lijk niet aan der­den, ten­z­ij dat noodza­ke­lijk is in het kad­er van de uitvo­er­ing van de overeenkomst, indi­en dit wet­telijk ver­plicht is of wan­neer u ons hier­voor uw toestem­ming hebt gegeven. Hier­bij kunt u onder andere denken aan de Belast­ing­di­enst, Pen­sioen­fond­sen, Arbei­dsin­spec­tie en andere toezichthoudende instanties.

AT Osborne kan ook ver­plicht zijn per­soon­s­gegevens te ver­strekken op basis van wet- of regel­gev­ing, op basis van een uit­spraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of mis­bruik. Als dat het geval is ver­leend AT Osborne haar medewerking.

AT Osborne zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedri­jf of ves­tig­ing in een land buiten de Europese Unie, ten­z­ij daar­voor een (model)overeenkomst is ges­loten of wan­neer u een verk­lar­ing hebt getek­end waarin u toestem­ming geeft voor de doorgifte.

Wat zijn uw rechten?

Wan­neer AT Osborne per­soon­s­gegevens van u ver­w­erkt, heeft u bepaalde recht­en welke hieron­der (kort) wor­den toegelicht.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van AT Osborne en wilt u zien welke per­soon­s­gegevens van u bij ons bek­end zijn? Dan kunt u gebruik­mak­en van uw ‘Recht van inzage’. We ver­zoeken u wel spec­i­fiek aan te geven welke per­soon­s­gegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rec­ti­fi­ceren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rec­ti­fi­ceren als de gegevens niet rel­e­vant zijn voor het doel waar­voor wij ze ver­w­erken, of als uw gegevens in stri­jd met een wet­telijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ont­van­gen op de hoogte stellen van een eventuele rec­ti­fi­catie, ten­z­ij dit onmo­gelijk is of van ons onevenredig veel inspan­ning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daar­naast heeft u het recht om bepaalde gegevens te lat­en ver­wi­jderen. Bijvoor­beeld wan­neer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelein­den waar­voor we ze hebben ont­van­gen, u bezwaar maakt tegen de ver­w­erk­ing of wan­neer uw gegevens onrecht­matig door ons zijn ver­w­erkt. We kun­nen echter niet alti­jd alle gevraagde gegevens ver­wi­jderen, omdat we ver­plicht (kun­nen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperk­ing van de ver­w­erk­ing van uw gegevens. Het recht op beperk­ing houdt in dat wij uw per­soon­s­gegevens (tijdelijk) niet mogen ver­w­erken en niet mogen wijzi­gen. Hier­van is sprake indi­en u de juis­theid van de gegevens betwist, indi­en u van mening bent dat de per­soon­s­gegevens niet langer nodig zijn voor de doelein­den of indi­en u van mening bent dat de ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens door AT Osborne onrecht­matig is.

Recht van bezwaar

Tegen ver­w­erk­ing van uw per­soon­s­gegevens door AT Osborne kunt u bezwaar mak­en indi­en uw per­soon­s­gegevens wor­den gebruikt voor andere doelein­den dan waar­voor u toestem­ming heeft gegeven, noodza­ke­lijk voor de uitvo­er­ing van een overeenkomst, noodza­ke­lijk voor het nakomen van een wet­telijke ver­plicht­ing of één van de andere rechts­grond­sla­gen. Bijvoor­beeld wan­neer u niet wilt dat wij uw per­soon­s­gegevens gebruiken om u per­soon­lijke aan­biedin­gen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wan­neer u zelf uw per­soon­s­gegevens aan ons heeft ver­strekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensover­draag­baarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestruc­tureerde, gang­bare en machinelees­bare wijze aan u zullen ver­strekken, wan­neer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te mak­en van uw recht­en, kunt u te allen tijde con­tact met ons opne­men via onder­staande con­tact­gegevens of door een brief of e‑mail aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en tele­foon­num­mer. Een postzegel is niet nodig. Wij rea­geren bin­nen één maand op uw verzoek.

Wij vra­gen u zich te legit­imeren, aan de hand van een geldig legit­i­matiebe­wi­js. Op die manier kun­nen wij con­trol­eren of wij de per­soon­s­gegevens aan de juiste per­soon verstrekken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Wan­neer u van mening bent dat de bepalin­gen uit deze Pri­va­cyverk­lar­ing, of de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming, niet of onvol­doende door ons wor­den nageleefd. Kunt u dit melden via privacy@atosborne.nl.

U heeft, als u ver­moedt dat wij uw per­soon­s­gegevens ver­w­erkin­gen op een manier die in stri­jd is met de pri­va­cy­wet, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Per­soon­s­gegevens. Dat kan via het klacht­en­for­muli­er op de web­site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze Privacyverklaring

AT Osborne kan deze Pri­va­cyverk­lar­ing aan­passen. De laat­ste wijzig­ing was op 1 juli 2019. De meest recente ver­sie vin­dt u alti­jd op onze web­site: www.atosborne.nl/privacy.

Heeft u vra­gen of opmerkin­gen over onze Pri­va­cyverk­lar­ing? Neem dan gerust con­tact met ons op via privacy@atosborne.nl.

Baarn, juli 2019