Pro­ject- en procesmanagement

Een pro­ject is gericht op iets maken dat vol­doet aan voor­af bepaal­de eisen aan tijd, geld en kwa­li­teit. Maar hoe doe je dat nou en hoe zorg je dat je omge­ving het ook ziet zitten?

Leer­doe­len
Een deel­ne­mer weet na de trai­ning wel­ke com­pe­ten­ties een goe­de pro­ject­ma­na­ger bezit en dat hij door verschil­ len­de bril­len naar de wer­ke­lijk­heid van een pro­ject kan kij­ken. Ook kent de deel­ne­mer ver­schil­len­de actu­e­le stu­ ring­s­mo­del­len.

Doel­groep
De trai­ning is bedoeld voor pro­ject­lei­ders en projectmana­ gers uit publie­ke of pri­va­te orga­ni­sa­ties met twee tot vijf jaar erva­ring in de plan­fa­se of uit­voe­ring van bouw­ of infrastruc­ ture­le projecten.

Meer weten over deze training?
Bas­ti­aan Som­me­ling neemt graag met u door hoe deze trai­ning bij uw orga­ni­sa­tie kan wor­den toe­ge­past en voor u op maat gemaakt.