Haal­baar­heids­ana­ly­se

In de haal­baar­heids­ana­ly­se komen een groot aan­tal ser­vi­ces bij elkaar. De ambi­tie van de opdracht­ge­ver ver­taald in een glo­baal Pro­gram­ma van Eisen, een loca­tie­on­der­zoek of toets van het hui­di­ge aan­bod, alter­na­tie­ven­stu­dies met bij­be­ho­ren­de inves­te­rings- en exploi­ta­tie­kos­ten, een glo­ba­le risi­co­ana­ly­se en de pro­ject- en pro­ces­plan­ning inclu­sief de beno­dig­de besluit­vor­ming. Natuur­lijk wordt ook de moge­lij­ke finan­cie­ring mee­ge­no­men en kan een orga­ni­sa­tie­op­zet wor­den opge­steld. Waar nodig wor­den ook de juri­di­sche en pro­ce­du­re­le con­se­quen­ties in kaart gebracht. Alles is er op gericht om besluit­vor­ming opti­maal te ondersteunen.