Naar het overzicht

Maatschappelijk-verantwoord-ondernemen is een werkwoord

Inhoudelijk gezien is de term van wezen­lijk belang. Maar maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord onderne­men kri­jgt pas beteke­nis als je de daad bij het woord voegt. Dat is wat AT Osborne doet. Wij werken aan pro­jecten die gericht zijn op de fysieke leefomgev­ing, voor vee­lal pub­lieke opdracht­gev­ers. Dat betekent dat we steeds de kans kri­j­gen om duurzame oplossin­gen te zoeken op het gebied van milieu, huisvest­ing, zorg en mobiliteit. En die kansen pakken wij, keer op keer. Bin­nen de pro­jecten en daar­buiten. Want maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord onderne­men is een kwest­ie van doen. Dat is de insteek van AT Osborne én ‑belan­grijk­er nog- van onze mensen. Zij gaan con­se­quent voor de oploss­ing waar de maatschap­pij bli­jvend het meeste aan heeft, onder het mot­to: ‘Urban Mat­ters, Peo­ple Matter’.

Bij AT Osborne komt maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord onderne­men tot uit­ing op meerdere fron­ten. Op elk front vullen wij het con­creet in. In de ver­houd­ing met onze klanten/opdrachtgevers streven wij naar een duurzame relatie, bijvoor­beeld in de vorm van onder­zoek. Zo onder­s­te­unen wij gemeen­ten op het gebied van kli­maatadap­tatie, door hen te helpen bij het in kaart bren­gen van de locaties bin­nen hun gren­zen die vat­baar zijn voor onder meer extreme neer­slag of lan­gere peri­odes van droogte.

Onze mensen verder helpen
De maatschap­pelijke ver­ant­wo­ordelijkheid ten aanzien van onze mensen geeft AT Osborne invulling door een goed werkgev­er te zijn. Dat gebeurt op veel ver­schil­lende manieren: wij stellen bovengemid­delde loop­baan­mo­gelijkhe­den en oplei­d­ings­bud­get­ten beschik­baar. Onze eigen Acad­e­my biedt gerichte oplei­din­gen aan op het gebied van con­sul­tan­cy en pro­ject­man­age­ment. Bin­nen ons YOP (Young Osborne Pro­fes­sion­als) pro­gram­ma begelei­den we nieuwe collega’s op het tra­ject van stage tot werk­stu­dent en uitein­delijk adviseur. Zelfs als mensen (nog) niet bij ons werkza­am zijn, dra­gen wij graag bij aan hun ontwik­kel­ing. Voor zow­el afs­tudeerders als net afges­tudeer­den zetten wij tra­jecten op die hen verder helpen in hun exper­tise en vaardighe­den. Een voor­beeld daar­van is het Water­trainee­ship, waar­bij jonge water­pro­fes­sion­als door een ervaren rot van AT Osborne gecoacht wor­den op het gebied van projectmanagement.

Voor de samenleving
Uit­er­aard geven wij onze maatschap­pelijke ver­ant­wo­ordelijkheid ook han­den en voeten als het gaat om dat­gene waar de term zijn naam aan ontleent: de maatschap­pij. Dat doen wij door onze ken­nis en ervar­ing beschik­baar te stellen voor pro­jecten die duurzame oplossin­gen mede mogelijk mak­en. Zo over­sti­jgt het aan­tal lokale energiecoöper­aties waar wij onder­s­te­un­ing aan hebben geleverd inmid­dels de der­tig. Gewoon door ’s avonds aan te schuiv­en bij bewon­ers aan de keukentafel en ze te helpen bij het zelf­s­tandig draaien van pro­jecten zoals de geza­men­lijke inkoop van zon­nepan­e­len of een invester­ing in col­lec­tieve warmte-koudeop­s­lag. Maar wij zijn op deze manier ook bin­nen hele andere set­tings actief. Een voor­beeld daar­van is Netlipse, een Europees netwerk waarbin­nen pub­lieke opdracht­gev­ers en andere betrokke­nen vri­juit ken­nis kun­nen uitwisse­len op het gebied van grote infrapro­jecten. Zo voorkom je dat wie­len opnieuw wor­den uit­gevon­den en ver­g­root je de kans dat pub­liek geld beter wordt besteed. Het netwerk stond enkele jaren gele­den op het punt uiteen te vallen, maar dankz­ij AT Osborne is het in stand gebleven.

De kern
Een andere manier waarop wij werken aan ‘de goede zaak’ is de vorm­ing van fond­sen en stichtin­gen die zich inzetten voor maatschap­pelijke inspan­nin­gen. Ook stellen wij tijd en ken­nis van medew­erk­ers beschik­baar voor uiteen­lopende maatschap­pelijke pro­jecten. Datzelfde doen wij voor goede ini­ti­atieven van onze opdracht­gev­ers. Een voor­beeld daar­van is onze betrokken­heid bij een water­pro­ject in Ethiopië. Het staat dicht­bij onze ker­n­ac­tiviteit­en en helpt bij het oplossen van een maatschap­pelijk prob­leem. En dat raakt aan de kern van wat wij doen en wie wij zijn. Door ons te richt­en op pro­jecten bin­nen de fysieke leefomgev­ing, dra­gen wij bij aan het welz­i­jn van mensen. ‘Urban Mat­ters, Peo­ple Mat­ter’. Wij doen ons best om daar op aller­lei manieren zo con­creet mogelijk invulling aan te geven.

Down­load Factsheet

Deel deze pagina via

Ook interessant