Naar het overzicht

Maat­schap­pe­lijk-ver­ant­woord-onder­ne­men is een werkwoord

Inhou­de­lijk gezien is de term van wezen­lijk belang. Maar maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men krijgt pas bete­ke­nis als je de daad bij het woord voegt. Dat is wat AT Osbor­ne doet. Wij wer­ken aan pro­jec­ten die gericht zijn op de fysie­ke leef­om­ge­ving, voor veel­al publie­ke opdracht­ge­vers. Dat bete­kent dat we steeds de kans krij­gen om duur­za­me oplos­sin­gen te zoe­ken op het gebied van mili­eu, huis­ves­ting, zorg en mobi­li­teit. En die kan­sen pak­ken wij, keer op keer. Bin­nen de pro­jec­ten en daar­bui­ten. Want maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men is een kwes­tie van doen. Dat is de insteek van AT Osbor­ne én ‑belang­rij­ker nog- van onze men­sen. Zij gaan con­se­quent voor de oplos­sing waar de maat­schap­pij blij­vend het mees­te aan heeft, onder het mot­to: ‘Urban Mat­ters, Peo­p­le Matter’.

Bij AT Osbor­ne komt maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men tot uiting op meer­de­re fron­ten. Op elk front vul­len wij het con­creet in. In de ver­hou­ding met onze klanten/opdrachtgevers stre­ven wij naar een duur­za­me rela­tie, bij­voor­beeld in de vorm van onder­zoek. Zo onder­steu­nen wij gemeen­ten op het gebied van kli­maat­adap­ta­tie, door hen te hel­pen bij het in kaart bren­gen van de loca­ties bin­nen hun gren­zen die vat­baar zijn voor onder meer extre­me neer­slag of lan­ge­re peri­o­des van droogte.

Onze men­sen ver­der helpen
De maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid ten aan­zien van onze men­sen geeft AT Osbor­ne invul­ling door een goed werk­ge­ver te zijn. Dat gebeurt op veel ver­schil­len­de manie­ren: wij stel­len boven­ge­mid­del­de loop­baan­mo­ge­lijk­he­den en oplei­dings­bud­get­ten beschik­baar. Onze eigen Aca­de­my biedt gerich­te oplei­din­gen aan op het gebied van con­sul­tan­cy en pro­ject­ma­na­ge­ment. Bin­nen ons YOP (Young Osbor­ne Pro­fes­si­o­nals) pro­gram­ma bege­lei­den we nieu­we collega’s op het tra­ject van sta­ge tot werk­stu­dent en uit­ein­de­lijk advi­seur. Zelfs als men­sen (nog) niet bij ons werk­zaam zijn, dra­gen wij graag bij aan hun ont­wik­ke­ling. Voor zowel afstu­deer­ders als net afge­stu­deer­den zet­ten wij tra­jec­ten op die hen ver­der hel­pen in hun exper­ti­se en vaar­dig­he­den. Een voor­beeld daar­van is het Water­trai­nees­hip, waar­bij jon­ge water­pro­fes­si­o­nals door een erva­ren rot van AT Osbor­ne gecoacht wor­den op het gebied van projectmanagement.

Voor de samenleving
Uiter­aard geven wij onze maat­schap­pe­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid ook han­den en voe­ten als het gaat om dat­ge­ne waar de term zijn naam aan ont­leent: de maat­schap­pij. Dat doen wij door onze ken­nis en erva­ring beschik­baar te stel­len voor pro­jec­ten die duur­za­me oplos­sin­gen mede moge­lijk maken. Zo over­stijgt het aan­tal loka­le ener­gie­co­ö­pe­ra­ties waar wij onder­steu­ning aan heb­ben gele­verd inmid­dels de der­tig. Gewoon door ’s avonds aan te schui­ven bij bewo­ners aan de keu­ken­ta­fel en ze te hel­pen bij het zelf­stan­dig draai­en van pro­jec­ten zoals de geza­men­lij­ke inkoop van zon­ne­pa­ne­len of een inves­te­ring in col­lec­tie­ve warm­te-kou­de­op­slag. Maar wij zijn op deze manier ook bin­nen hele ande­re set­tings actief. Een voor­beeld daar­van is Net­lip­se, een Euro­pees net­werk waar­bin­nen publie­ke opdracht­ge­vers en ande­re betrok­ke­nen vrij­uit ken­nis kun­nen uit­wis­se­len op het gebied van gro­te infra­pro­jec­ten. Zo voor­kom je dat wie­len opnieuw wor­den uit­ge­von­den en ver­groot je de kans dat publiek geld beter wordt besteed. Het net­werk stond enke­le jaren gele­den op het punt uit­een te val­len, maar dank­zij AT Osbor­ne is het in stand gebleven.

De kern
Een ande­re manier waar­op wij wer­ken aan ‘de goe­de zaak’ is de vor­ming van fond­sen en stich­tin­gen die zich inzet­ten voor maat­schap­pe­lij­ke inspan­nin­gen. Ook stel­len wij tijd en ken­nis van mede­wer­kers beschik­baar voor uit­een­lo­pen­de maat­schap­pe­lij­ke pro­jec­ten. Dat­zelf­de doen wij voor goe­de ini­ti­a­tie­ven van onze opdracht­ge­vers. Een voor­beeld daar­van is onze betrok­ken­heid bij een water­pro­ject in Ethio­pië. Het staat dicht­bij onze kern­ac­ti­vi­tei­ten en helpt bij het oplos­sen van een maat­schap­pe­lijk pro­bleem. En dat raakt aan de kern van wat wij doen en wie wij zijn. Door ons te rich­ten op pro­jec­ten bin­nen de fysie­ke leef­om­ge­ving, dra­gen wij bij aan het wel­zijn van men­sen. ‘Urban Mat­ters, Peo­p­le Mat­ter’. Wij doen ons best om daar op aller­lei manie­ren zo con­creet moge­lijk invul­ling aan te geven.

Down­load Factsheet
Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief