Naar het overzicht

Miri­am van Dalen:
‘Trusted advi­sor’, zo wil ik graag gezien worden

Miri­am van Dalen: ‘Als opdracht­ge­vers mij erva­ren als een “trusted advisor”-iemand met wie je graag werkt van­we­ge haar ken­nis, betrouw­baar­heid en ver­mo­gen tot meedenken‑, is mijn mis­sie geslaagd. Een rol die ik ook bin­nen AT Osbor­ne graag op mij neem, bij het bege­lei­den van nieu­we, jon­ge collega’s. Dat maakt het wer­ken hier zo mooi.’

Miri­am onder­steunt bedrij­ven en orga­ni­sa­ties met advie­zen op het gebied van onroe­rend goed­recht. Zij heeft hier veel affi­ni­teit mee, mede ook door een jaren­lan­ge werk­er­va­ring bij het Kadas­ter. Miri­am werkt voor ver­schil­len­de opdracht­ge­vers onder wie Port of Den Hel­der.

Port of Den Hel­der NV is het ver­zelf­stan­dig­de haven­be­drijf van de gemeen­te Den Hel­der. Wat is hier de opdracht? Miri­am: ‘Bij de ver­zelf­stan­di­ging van de haven in 2013 zijn de bij de haven in gebruik zijn­de per­ce­len in eco­no­misch eigen­dom over­ge­dra­gen aan Port of Den Hel­der. Op veel van deze per­ce­len rus­ten rech­ten en plich­ten. Een scherp inzicht in dit eco­no­misch eigen­dom is essen­ti­eel om de Port of Den Hel­der te laten uit­groei­en tot dé pit­stop­ha­ven aan de Noord­zee, voor logis­tie­ke dienst­ver­le­ning, onder­houd en bevoor­ra­ding. Als eer­ste stap zijn we daar­om in 2016 begon­nen met een inven­ta­ri­sa­tie van de bij Port of Den Hel­der in eco­no­misch eigen­dom zijn­de percelen.’

Groei­am­bi­tie
‘Port of Den Hel­der wil de gebieds­in­for­ma­tie naar een hoger niveau bren­gen en digi­taal toe­gan­ke­lijk maken. Ook daar komen wij in beeld. Elk per­ceel heeft inmid­dels een pas­poort dat in een digi­taal sys­teem wordt ont­slo­ten, zodat dui­de­lijk is wel­ke rech­ten en over­een­kom­sten er op een per­ceel lig­gen. Door dit inzicht kan van­uit de groei­am­bi­tie wor­den onder­zocht wel­ke per­ce­len de Port aan haar are­aal wil toe­voe­gen en wel­ke beter aan een der­de kun­nen wor­den over­ge­dra­gen. Dit pro­ces is op dit moment vol­op gaande.’

Mee­wer­ken aan de voorkant
‘Bij de Port of Den Hel­der werk ik samen met een col­le­ga-orga­ni­sa­tie­ad­vi­seur die op stra­te­gisch niveau ope­reert. Zo’n samen­wer­king levert veel meer­waar­de op, je sco­pe wordt er bre­der door. Samen iets maken en berei­ken en het tra­ject daar­naar­toe, vind ik het leukste.’

Balans zoe­ken
‘Als juri­disch advi­seur werk ik veel met afge­ba­ken­de, wat kor­te­re opdrach­ten. Je moet daar­in snel tot de kern van een zaak komen en een goe­de balans vin­den tus­sen effi­ci­ën­tie en de meer soci­a­le aspec­ten van het werk.

Mijn mis­sie is geslaagd als opdracht­ge­vers mij erva­ren als een ‘’trusted advi­sor’’, iemand met wie je graag wil wer­ken van­we­ge haar ken­nis, betrouw­baar­heid en ver­mo­gen tot mee­den­ken. Een rol die ik ook bin­nen AT Osbor­ne graag op mij neem, bij het bege­lei­den van nieu­we, jon­ge collega’s. Dat maakt het wer­ken hier onder ande­re zo mooi.’

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief