Naar het overzicht

Miriam van Dalen:
‘Trusted advisor’, zo wil ik graag gezien worden

Miri­am van Dalen: ‘Als opdracht­gev­ers mij ervaren als een “trust­ed advisor”-iemand met wie je graag werkt van­wege haar ken­nis, betrouw­baarheid en ver­mo­gen tot meedenken‑, is mijn missie ges­laagd. Een rol die ik ook bin­nen AT Osborne graag op mij neem, bij het begelei­den van nieuwe, jonge collega’s. Dat maakt het werken hier zo mooi.’

Miri­am onder­s­te­unt bedri­jven en organ­isaties met adviezen op het gebied van onroerend goe­drecht. Zij heeft hier veel affiniteit mee, mede ook door een jaren­lange werk­er­var­ing bij het Kadaster. Miri­am werkt voor ver­schil­lende opdracht­gev­ers onder wie Port of Den Helder.

Port of Den Helder NV is het verzelf­s­tandigde havenbedri­jf van de gemeente Den Helder. Wat is hier de opdracht? Miri­am: ‘Bij de verzelf­s­tandig­ing van de haven in 2013 zijn de bij de haven in gebruik zijnde perce­len in economisch eigen­dom overge­dra­gen aan Port of Den Helder. Op veel van deze perce­len rusten recht­en en plicht­en. Een scherp inzicht in dit economisch eigen­dom is essen­tieel om de Port of Den Helder te lat­en uit­groeien tot dé pit­stophaven aan de Noordzee, voor logistieke dien­stver­len­ing, onder­houd en bevoor­rad­ing. Als eerste stap zijn we daarom in 2016 begonnen met een inven­tarisatie van de bij Port of Den Helder in economisch eigen­dom zijnde percelen.’

Groeiambitie
‘Port of Den Helder wil de gebiedsin­for­matie naar een hoger niveau bren­gen en dig­i­taal toe­ganke­lijk mak­en. Ook daar komen wij in beeld. Elk perceel heeft inmid­dels een paspoort dat in een dig­i­taal sys­teem wordt ontsloten, zodat duidelijk is welke recht­en en overeenkom­sten er op een perceel liggen. Door dit inzicht kan vanu­it de groeiambitie wor­den onder­zocht welke perce­len de Port aan haar areaal wil toevoe­gen en welke beter aan een derde kun­nen wor­den overge­dra­gen. Dit pro­ces is op dit moment volop gaande.’

Meew­erken aan de voorkant
‘Bij de Port of Den Helder werk ik samen met een col­le­­ga-organ­isatiead­­viseur die op strate­gisch niveau opereert. Zo’n samen­werk­ing lev­ert veel meer­waarde op, je scope wordt er bred­er door. Samen iets mak­en en bereiken en het tra­ject daar­naar­toe, vind ik het leukste.’

Bal­ans zoeken
‘Als juridisch adviseur werk ik veel met afge­bak­ende, wat kor­tere opdracht­en. Je moet daarin snel tot de kern van een zaak komen en een goede bal­ans vin­den tussen effi­ciën­tie en de meer sociale aspecten van het werk.

Mijn missie is ges­laagd als opdracht­gev­ers mij ervaren als een ‘’trust­ed advi­sor’’, iemand met wie je graag wil werken van­wege haar ken­nis, betrouw­baarheid en ver­mo­gen tot mee­denken. Een rol die ik ook bin­nen AT Osborne graag op mij neem, bij het begelei­den van nieuwe, jonge collega’s. Dat maakt het werken hier onder andere zo mooi.’

Deel deze pagina via

Ook interessant