Werkplek simulatie

Het Nieuwe Werken betekent meestal een ingreep in de fysieke omgev­ing. En deze nieuwe omgev­ing veroorza­akt onverwachte en onbek­ende inter­ven­ties in de dagelijks werkprak­tijk. Dus is het nut­tig om te verken­nen wat deze inter­ven­ties met ons doen en hoe wij daarop rea­geren. De werk­plek­sim­u­latie helpt daarbij.

Wan­neer spreek je elka­ar aan op gedrag en wat zijn de belan­grijke thema’s. Hoe kan je huis­regels opstellen die het gedrag in de gemeen­schap­pelijke ruimtes sturen. Hoe effec­tief zijn die regels, en hoe zullen de collega’s daar in de prak­tijk mee omgaan. Vóór dat de nieuwe huisvest­ing een feit is, kun­nen zij hier alvast mee ken­nis­mak­en. Zij kun­nen zien wat het in de prak­tijk gaat betekenen.

De werk­plek­sim­u­latie helpt daar­bij. Aan de hand van real­is­tis­che prak­tijk sit­u­atie in een ver­schaalde 3D omgev­ing wordt het toekom­stige huisvest­ingscon­cept door­leefd. De deel­ne­mers nemen wij mee in hun toekom­stige huisvestingssituatie.

Met behulp van real­is­tis­che prak­tijkvoor­beelden wor­den ‘echte’ sit­u­aties nage­bootst. Deze kun­nen zich willekeurig voor­doen, waar­bij de dobbel­steen het lot bepaalt. Maar ook de spel­begelei­der heeft invloed door spec­i­fieke inter­ven­ties uit te lokken, of door het doorvra­gen op een ontstane situatie.
Sit­u­atiekaarten maar ook de Out­look­a­gen­da geven de sim­u­latie kleur. Boven­di­en voe­len deel­ne­mers zich vrij in het aanspreken van anderen, door gebruik te mak­en van pio­nnen. Het biedt de mogelijkheid om zow­el in als buiten de sim­u­latie te acteren.

De Werk­plek simulatie

Deel deze pagina via

Ook interessant