Het Nieu­we Wer­ken bete­kent meest­al een ingreep in de fysie­ke omge­ving. En deze nieu­we omge­ving ver­oor­zaakt onver­wach­te en onbe­ken­de inter­ven­ties in de dage­lijks werk­prak­tijk. Dus is het nut­tig om te ver­ken­nen wat deze inter­ven­ties met ons doen en hoe wij daar­op rea­ge­ren. De werk­pleksi­mu­la­tie helpt daarbij.

Wan­neer spreek je elkaar aan op gedrag en wat zijn de belang­rij­ke thema’s. Hoe kan je huis­re­gels opstel­len die het gedrag in de gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes stu­ren. Hoe effec­tief zijn die regels, en hoe zul­len de collega’s daar in de prak­tijk mee omgaan. Vóór dat de nieu­we huis­ves­ting een feit is, kun­nen zij hier alvast mee ken­nis­ma­ken. Zij kun­nen zien wat het in de prak­tijk gaat betekenen.

De werk­pleksi­mu­la­tie helpt daar­bij. Aan de hand van rea­lis­ti­sche prak­tijk situ­a­tie in een ver­schaal­de 3D omge­ving wordt het toe­kom­sti­ge huis­ves­tings­con­cept door­leefd. De deel­ne­mers nemen wij mee in hun toe­kom­sti­ge huisvestingssituatie.

Met behulp van rea­lis­ti­sche prak­tijk­voor­beel­den wor­den ‘ech­te’ situ­a­ties nage­bootst. Deze kun­nen zich wil­le­keu­rig voor­doen, waar­bij de dob­bel­steen het lot bepaalt. Maar ook de spel­be­ge­lei­der heeft invloed door spe­ci­fie­ke inter­ven­ties uit te lok­ken, of door het door­vra­gen op een ont­sta­ne situatie.
Situ­a­tie­kaar­ten maar ook de Out­look­agen­da geven de simu­la­tie kleur. Boven­dien voe­len deel­ne­mers zich vrij in het aan­spre­ken van ande­ren, door gebruik te maken van pion­nen. Het biedt de moge­lijk­heid om zowel in als bui­ten de simu­la­tie te acteren.

De Werk­plek simulatie