Bij AT Osbor­ne vin­den wij het belang­rijk om stu­den­ten en pas afge­stu­deer­den de kans te geven om te leren en zich te ont­wik­ke­len. Suzan­ne Pel is één van deze stu­den­ten. Zij werkt bij ons aan haar afstu­deer­on­der­zoek en wij geven haar graag een podi­um om het onder­zoek te delen.

Door de corona­cri­sis is er de afge­lo­pen weken in een zeer kor­te tijd erg veel ver­an­derd. Zo ook in het onder­wijs. Al het onder­wijs vindt op dit moment onli­ne plaats. De ten­ta­mens van mijn oplei­ding moe­ten we thuis maken. Geluk­kig heb ik het ten­ta­men­deel ach­ter de rug en staat als eni­ge nog het slot­stuk van mijn stu­die Vast­goed en Make­laar­dij op mij te wach­ten; een afstu­deer­scrip­tie. Deze schrijf ik voor AT Osborne.

Onder­wijs van de toekomst

Van­af begin febru­a­ri werk ik bij AT Osbor­ne aan mijn afstu­deer­on­der­zoek, gericht op het onder­wijs van de toe­komst. Hoe actu­eel kan het zijn? Op dit moment bevindt het onder­wijs zich in een situ­a­tie wat moge­lijk het onder­wijs van de toe­komst kan zijn. Al het onder­wijs vindt digi­taal plaats en de onder­wijs­ge­bou­wen zijn uit­ge­stor­ven. Wan­neer deze situ­a­tie zich op deze voet voort­zet, zou het dus kun­nen dat de onder­wijs­ge­bou­wen over­bo­dig wor­den. Geluk­kig wordt er door heel Neder­land hard nage­dacht om de samen­le­ving weer op gang te krij­gen en zul­len de onder­wijs­ge­bou­wen hun dien­sten moe­ten bewij­zen. De vraag is ech­ter op wel­ke manier dit inge­vuld gaat worden.

In mijn onder­zoek staat die vraag dan ook cen­traal: wat heeft de toe­komst van het hoger onder­wijs voor invloed op de pro­duc­tie en de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit van hoge­scho­len? De pro­duc­tie is in deze con­text het aan­tal stu­den­ten en het bij­be­ho­ren­de cur­ri­cu­lum. De pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit is de vast­goed­por­te­feuil­le van hoge­scho­len. Ik ging in gesprek met 6 hoge­scho­len door heel Neder­land, om te bepa­len op wel­ke manier zij kij­ken naar hun ruim­te­be­hoef­te. Aan de hand van deze gesprek­ken maak ik inzich­te­lijk op wel­ke manier de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit op dit moment bepaald is. Ver­vol­gens zet ik de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen om naar hand­va­ten, waar­door hoge­scho­len meer hou­vast heb­ben om hun pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit te bepa­len in de toekomst.

Wat mij tot nu toe opviel

Een actu­e­le trend is de ander­hal­ve­me­ter samen­le­ving. De gro­te vraag is op wel­ke manier in die situ­a­tie wordt omge­gaan met de ruim­te op een hoge­school. Daar­naast vindt in het hoger onder­wijs een ver­schui­ving in het cur­ri­cu­lum plaats van klas­si­kaal onder­wijs naar inter­ac­tief onder­wijs. Deze ver­schui­ving is de laat­ste jaren steeds dui­de­lij­ker te zien. De manier waar­op een onder­wijs­ruim­te dan gebruikt wordt is anders.

Een ande­re trend die in het onder­wijs te zien is, is de toe­ne­men­de inzet van tech­no­lo­gie. Met behulp van learning ana­ly­tics wor­den leer­ont­wik­ke­lin­gen van stu­den­ten zicht­baar gemaakt. Op deze manier kun­nen stu­den­ten meer geper­so­na­li­seerd leren. Zou dat ook invloed heb­ben op de pro­duc­tie en pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit? Om hier ach­ter te komen ga ik scenario’s ont­wik­ke­len aan de hand van kern­on­ze­ker­he­den. Voor elk van deze scenario’s bepaal ik ver­vol­gens met behulp van de 6 hoge­scho­len wat voor invloed de toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen gaan heb­ben op de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit van een hogeschool.

Hoe mijn scrip­tie er ver­der uit gaat zien? Dat weten we in juni. Wil je meer weten? Houd de web­si­te in de gaten of neem con­tact met mij op via Lin­kedIn.