Onder­zoek: invloed toekom­stig onder­wi­js op ruimte­be­hoefte hogescholen

Geplaatst op 24 april 2020

Bij AT Osborne vin­den wij het belan­grijk om stu­den­ten en pas afges­tudeer­den de kans te geven om te leren en zich te ontwikke­len. Suzanne Pel is één van deze stu­den­ten. Zij werkt bij ons aan haar afs­tudeeron­der­zoek en wij geven haar graag een podi­um om het onder­zoek te delen.

Door de coro­nacri­sis is er de afgelopen weken in een zeer korte tijd erg veel veran­derd. Zo ook in het onder­wi­js. Al het onder­wi­js vin­dt op dit moment online plaats. De ten­ta­mens van mijn oplei­d­ing moeten we thuis mak­en. Gelukkig heb ik het ten­ta­mendeel achter de rug en staat als enige nog het slot­stuk van mijn studie Vast­goed en Make­laardij op mij te wacht­en; een afs­tudeer­scrip­tie. Deze schri­jf ik voor AT Osborne.

Onderwijs van de toekomst

Vanaf begin feb­ru­ari werk ik bij AT Osborne aan mijn afs­tudeeron­der­zoek, gericht op het onder­wi­js van de toekomst. Hoe actueel kan het zijn? Op dit moment bevin­dt het onder­wi­js zich in een sit­u­atie wat mogelijk het onder­wi­js van de toekomst kan zijn. Al het onder­wi­js vin­dt dig­i­taal plaats en de onder­wi­js­ge­bouwen zijn uit­gestor­ven. Wan­neer deze sit­u­atie zich op deze voet voortzet, zou het dus kun­nen dat de onder­wi­js­ge­bouwen over­bod­ig wor­den. Gelukkig wordt er door heel Ned­er­land hard nagedacht om de samen­lev­ing weer op gang te kri­j­gen en zullen de onder­wi­js­ge­bouwen hun dien­sten moeten bewi­jzen. De vraag is echter op welke manier dit inge­vuld gaat worden.

In mijn onder­zoek staat die vraag dan ook cen­traal: wat heeft de toekomst van het hoger onder­wi­js voor invloed op de pro­duc­tie en de pro­duc­tieca­paciteit van hogesc­holen? De pro­duc­tie is in deze con­text het aan­tal stu­den­ten en het bijbe­horende cur­ricu­lum. De pro­duc­tieca­paciteit is de vast­goed­porte­feuille van hogesc­holen. Ik ging in gesprek met 6 hogesc­holen door heel Ned­er­land, om te bepalen op welke manier zij kijken naar hun ruimte­be­hoefte. Aan de hand van deze gesprekken maak ik inzichtelijk op welke manier de pro­duc­tieca­paciteit op dit moment bepaald is. Ver­vol­gens zet ik de toekom­stige ontwik­kelin­gen om naar hand­vat­en, waar­door hogesc­holen meer hou­vast hebben om hun pro­duc­tieca­paciteit te bepalen in de toekomst.

Wat mij tot nu toe opviel

Een actuele trend is de ander­halveme­ter samen­lev­ing. De grote vraag is op welke manier in die sit­u­atie wordt omge­gaan met de ruimte op een hogeschool. Daar­naast vin­dt in het hoger onder­wi­js een ver­schuiv­ing in het cur­ricu­lum plaats van klas­sikaal onder­wi­js naar inter­ac­tief onder­wi­js. Deze ver­schuiv­ing is de laat­ste jaren steeds duidelijk­er te zien. De manier waarop een onder­wi­js­ruimte dan gebruikt wordt is anders.

Een andere trend die in het onder­wi­js te zien is, is de toen­e­mende inzet van tech­nolo­gie. Met behulp van learn­ing ana­lyt­ics wor­den leeron­twik­kelin­gen van stu­den­ten zicht­baar gemaakt. Op deze manier kun­nen stu­den­ten meer geper­son­aliseerd leren. Zou dat ook invloed hebben op de pro­duc­tie en pro­duc­tieca­paciteit? Om hier achter te komen ga ik scenario’s ontwikke­len aan de hand van ker­nonzek­er­he­den. Voor elk van deze scenario’s bepaal ik ver­vol­gens met behulp van de 6 hogesc­holen wat voor invloed de toekom­stige ontwik­kelin­gen gaan hebben op de pro­duc­tieca­paciteit van een hogeschool.

Hoe mijn scrip­tie er verder uit gaat zien? Dat weten we in juni. Wil je meer weten? Houd de web­site in de gat­en of neem con­tact met mij op via LinkedIn.

Deel deze pagina via

Ook interessant