Tech­no­lo­gie is een steeds belang­rij­ker onder­deel van ons leven. Nieu­we ont­wik­ke­lin­gen vol­gen elkaar snel op. Het kie­zen van de juis­te tech­no­lo­gie, waar­op je als zor­gor­ga­ni­sa­tie wilt inzet­ten, is dus van groot belang. Maar hoe doe je dat? Daar­bij komt dat elke euro maar één keer uit­ge­ge­ven kan wor­den en als je die uit­geeft aan tech­no­lo­gie, kun je hem niet meer uit­ge­ven aan bij­voor­beeld gebouwen.

ADL ondersteuning

We geven met elkaar steeds meer geld uit aan tech­no­lo­gie, maar juist in zor­gor­ga­ni­sa­ties zien we de inves­te­rin­gen afne­men. Zo blijkt uit onder­zoek dat de tota­le inves­te­rin­gen bin­nen de oude­ren­zorg met cir­ca 35% zijn afge­no­men in de peri­o­de van 2011 tot 2018 (Intra­koop, 2020). En dat ter­wijl de omzet in die­zelf­de peri­o­de flink is geste­gen. Dit komt vaak voort uit drie din­gen: onze­ker­heid over de juis­te keu­ze voor een tech­no­lo­gie, of een toe­pas­sin­gen wel het beoog­de effect heeft en dat het veel ener­gie kost om nieu­we tech­no­lo­gie goed in gebruik te nemen. De gevol­gen van deze impas­se kun­nen aan­zien­lijk zijn. Mede­wer­kers raken over­be­last door hoge werk­druk of stap­pen over naar een ande­re orga­ni­sa­tie, waar tech­no­lo­gie beter gere­geld is. Boven­dien wordt de inhaal­slag en dus de inves­te­ring steeds groter.

Tech­no­lo­gie kan bij­dra­gen aan leu­ker, gemak­ke­lij­ker en vei­li­ger wer­ken, maar kan ook veel weer­stand ople­ve­ren. Nieu­we tech­no­lo­gie goed leren gebrui­ken kost veel ener­gie en vraagt ver­an­de­ring van mede­wer­kers en bewo­ners. Het is dus belang­rijk om aan de voor­kant wel­over­wo­gen keu­zes te maken.

Tech­no­lo­gie­wiel

Om deze keu­zes te maken, helpt het om goed inzicht te heb­ben in de behoef­ten van men­sen met een zorg­vraag. Wij gebrui­ken daar­voor het tech­no­lo­gie­wiel. Dit sluit aan bij ons den­ken in persona’s: arche­ty­pe cli­ën­ten, die niet echt bestaan, maar die repre­sen­ta­tief zijn voor een bepaal­de groep men­sen. Ze repre­sen­te­ren een groep men­sen met ver­ge­lijk­ba­re zorg- en onder­steu­nings­be­hoef­ten. Bij het in beeld bren­gen van deze behoef­ten, nemen we ver­schil­len­de per­spec­tie­ven in, zoals wonen en de inzet van mede­wer­kers. Het tech­no­lo­gie­wiel richt zich op de behoef­ten op het gebied van zorgtechnologie.

Het tech­no­lo­gie­wiel helpt de juis­te keu­zes te maken in zorg­tech­no­lo­gie, door van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven te kij­ken naar de onder­steu­nings­be­hoef­te van persona’s. Onze per­so­na Ernst (zie figuur) heeft bij­voor­beeld voor­al behoef­te aan de inzet van tech­no­lo­gie op het gebied van ADL-onder­steu­ning (alge­meen dage­lijk­se levens­ver­rich­tin­gen). In een inter­ac­tie­ve work­shop bepa­len we het belang van elk the­ma. Samen met zorg­me­de­wer­kers gaan we in gesprek over de onder­steu­nings­be­hoef­ten van ver­schil­len­de persona’s.

Work­shops

Na één of meer­de­re work­shops heeft u inzicht in de tech­no­lo­gie gedre­ven thema’s die voor ver­schil­len­de persona’s in uw orga­ni­sa­tie van belang zijn. We onder­zoe­ken op 4 niveaus de beschik­ba­re tech­no­lo­gi­sche toe­pas­sin­gen voor deze thema’s: Net­wer­ken, Plat­forms, Soft­wa­re en Infra­struc­tuur. We bepa­len met elkaar op wel­ke toe­pas­sin­gen uw orga­ni­sa­tie haar ener­gie kan richten.

Wilt u meer weten over dit onder­werp, neem gerust con­tact met ons op!