De juiste keuzes mak­en in zorgtechnologie

Geplaatst op 14 juli 2020

Tech­nolo­gie is een steeds belan­grijk­er onderdeel van ons lev­en. Nieuwe ontwik­kelin­gen vol­gen elka­ar snel op. Het kiezen van de juiste tech­nolo­gie, waarop je als zor­gor­gan­isatie wilt inzetten, is dus van groot belang. Maar hoe doe je dat? Daar­bij komt dat elke euro maar één keer uit­gegeven kan wor­den en als je die uit­geeft aan tech­nolo­gie, kun je hem niet meer uit­geven aan bijvoor­beeld gebouwen.

ADL ondersteuning

We geven met elka­ar steeds meer geld uit aan tech­nolo­gie, maar juist in zor­gor­gan­isaties zien we de investerin­gen afne­men. Zo blijkt uit onder­zoek dat de totale investerin­gen bin­nen de oud­eren­zorg met cir­ca 35% zijn afgenomen in de peri­ode van 2011 tot 2018 (Intrakoop, 2020). En dat ter­wi­jl de omzet in diezelfde peri­ode flink is geste­gen. Dit komt vaak voort uit drie din­gen: onzek­er­heid over de juiste keuze voor een tech­nolo­gie, of een toepassin­gen wel het beoogde effect heeft en dat het veel energie kost om nieuwe tech­nolo­gie goed in gebruik te nemen. De gevol­gen van deze impasse kun­nen aanzien­lijk zijn. Medew­erk­ers rak­en over­be­last door hoge werk­druk of stap­pen over naar een andere organ­isatie, waar tech­nolo­gie beter geregeld is. Boven­di­en wordt de inhaal­slag en dus de invester­ing steeds groter.

Tech­nolo­gie kan bij­dra­gen aan leuk­er, gemakke­lijk­er en veiliger werken, maar kan ook veel weer­stand oplev­eren. Nieuwe tech­nolo­gie goed leren gebruiken kost veel energie en vraagt veran­der­ing van medew­erk­ers en bewon­ers. Het is dus belan­grijk om aan de voorkant welover­wogen keuzes te maken.

Technologiewiel

Om deze keuzes te mak­en, helpt het om goed inzicht te hebben in de behoeften van mensen met een zorgvraag. Wij gebruiken daar­voor het tech­nolo­giewiel. Dit sluit aan bij ons denken in persona’s: arche­type cliën­ten, die niet echt bestaan, maar die rep­re­sen­tatief zijn voor een bepaalde groep mensen. Ze rep­re­sen­teren een groep mensen met vergelijk­bare zorg- en onder­s­te­un­ings­be­hoeften. Bij het in beeld bren­gen van deze behoeften, nemen we ver­schil­lende per­spec­tieven in, zoals wonen en de inzet van medew­erk­ers. Het tech­nolo­giewiel richt zich op de behoeften op het gebied van zorgtechnologie.

Het tech­nolo­giewiel helpt de juiste keuzes te mak­en in zorgtech­nolo­gie, door vanu­it ver­schil­lende per­spec­tieven te kijken naar de onder­s­te­un­ings­be­hoefte van persona’s. Onze per­sona Ernst (zie figu­ur) heeft bijvoor­beeld vooral behoefte aan de inzet van tech­nolo­gie op het gebied van ADL-onder­s­te­un­ing (alge­meen dagelijkse lev­ensver­richtin­gen). In een inter­ac­tieve work­shop bepalen we het belang van elk the­ma. Samen met zorgmedew­erk­ers gaan we in gesprek over de onder­s­te­un­ings­be­hoeften van ver­schil­lende persona’s.

Workshops

Na één of meerdere work­shops heeft u inzicht in de tech­nolo­gie gedreven thema’s die voor ver­schil­lende persona’s in uw organ­isatie van belang zijn. We onder­zoeken op 4 niveaus de beschik­bare tech­nol­o­gis­che toepassin­gen voor deze thema’s: Netwerken, Plat­forms, Soft­ware en Infra­struc­tu­ur. We bepalen met elka­ar op welke toepassin­gen uw organ­isatie haar energie kan richten.

Wilt u meer weten over dit onder­w­erp, neem gerust con­tact met ons op!

Deel deze pagina via

Ook interessant