Groen licht voor aanbeste­d­ing trein­di­enst Eindhoven-Düsseldorf

Geplaatst op 3 juni 2019

Het Verkehrsver­bund Rhein-Ruhr (VRR) heeft groen licht gekre­gen om een open­bare aanbeste­d­ing voor te berei­den voor een directe trein­verbind­ing tussen Eind­hoven en Düs­sel­dorf. Vanaf 2025 kan de spoorver­vo­erder die de aanbeste­d­ing wint tussen de twee ste­den gaan rij­den. Een con­sor­tium bestaande uit AT Osborne en Roy­al Haskon­ingDHV werk­te mee aan een onder­zoek naar de ver­schil­lende opties, uit­gangspun­ten en eisen voor de treindienst.

Het Verkehrsver­bund Rhein-Ruhr (VRR) is een ver­keer­sautoriteit in de Duitse deel­staat Nor­­drhein-West­­­falen en omvat het open­baar ver­vo­er in de metropool­re­gio Rhein-Ruhr. Het onder­zoek van AT Osborne en Roy­al Haskon­ingDHV wees uit dat de inte­gratie van de bestaande Duitse Region­al Express RE13 vanu­it Düs­sel­dorf via Ven­lo naar Eind­hoven de meest aantrekke­lijke optie is om de ste­den met elka­ar te verbinden. Het con­sor­tium kreeg onder­s­te­un­ing voor de studie van VRR, het min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Water­staat en de provin­cies Noord-Bra­bant en Limburg.

Snellere reistijd

Op dit moment rijdt de Region­al Express RE13 vanu­it Hamm in Duit­s­land via Düs­sel­dorf tot aan Ven­lo, waar­na reizigers moeten over­stap­pen. De reis­ti­jd vanu­it bei­de richtin­gen is nu nog ongeveer 1 uur en 50 minuten. De directe trein­verbind­ing lev­ert een reis­ti­jd­winst op van 13 à 14 minuten. De verwacht­ing is dat de nieuwe trein­di­enst jaar­lijks ongeveer 250.000 extra reizigers zal aantrekken.

Het con­sor­tium AT Osborne-Roy­al Haskon­ingDHV is in 2015 ges­tart met het onder­zoek naar de ver­be­ter­ing van de spo­or­di­enst tussen Ned­er­land en Duit­s­land. Daar­bij zijn ver­schil­lende scenario’s onder­zocht voor een directe trein­verbind­ing. Naast de verbind­ing met Eind­hoven is ook gekeken naar een directe trein­di­enst tussen Den Haag en Düsseldorf.

Verbinding met Den Haag

Vol­gens David Koop­man, con­sul­tant spoor­ca­paciteit, dien­stregelin­gen en infra­struc­tu­ur bij Roy­al Haskon­ingDHV, bleek al snel dat er wat hak­en en ogen zat­en aan de trein­di­enst tussen Den Haag en Düs­sel­dorf. “Enerz­i­jds heeft het te mak­en met waar reizigers van­daan komen, en anderz­i­jds met de inpass­ing van de trein­di­enst. Voor de reizigers uit Den Haag is de verbind­ing via Utrecht boven­di­en sneller.” Vanu­it Utrecht rijdt al een ICE-hoges­nel­hei­d­strein in ongeveer 1 uur en 50 minuten via Arn­hem, Ober­hausen en Duis­burg naar Düs­sel­dorf.
In Duit­s­land is er door het ont­breken van dubbel­spoor tussen Dülken en Kaldenkirchen boven­di­en onvol­doende capaciteit beschik­baar om een inter­ci­ty in te passen. Hier­door is inte­gratie met de huidi­ge Region­al Express RE13 noodza­ke­lijk. Het doortrekken van deze regionale trein naar Den Haag over de hoges­nel­hei­d­sli­jn heeft echter zow­el ver­vo­erkundig als oper­a­tion­eel aller­lei negatieve effecten.

“Vanu­it Den Haag zouden zow­el door Ned­er­land als door Duit­s­land veel treinkilo­me­ters over diverse sys­te­men moeten wor­den gere­den, waar­door een dergelijke trein­di­enst erg kwets­baar wordt. Daar­naast zou een com­plexe samen­loop met andere trein­di­en­sten op het hoofdrail­net ontstaan.”

Treindienst Düsseldorf-Eindhoven

Uitein­delijk is de door­getrokken trein­di­enst van Düs­sel­dorf naar Eind­hoven als meest aantrekke­lijke alter­natief naar voren gekomen. Barth Don­ners, con­sul­tant rail en open­baar ver­vo­er bij Roy­al Haskon­ingDHV: “We hebben daar­bij een heel pakket van maa­trege­len vast­gesteld, waar­bij we hebben gekeken naar het ver­vo­er­sprod­uct, gov­er­nance, infra­struc­tu­ur en de dien­stregeling. Dit moest er alle­maal voor zor­gen dat de Region­al Express van en naar Eind­hoven voor de reizigers een aantrekke­lijk prod­uct wordt.”

Om de nieuwe trein­di­enst goed in te kun­nen passen, zal naar verwacht­ing in Best gekeerd moeten wor­den. Koop­man: “Het inpassen van de trein uit Duit­s­land hangt van veel fac­toren af. Eind­hoven is een knoop­punt waar nu geen capaciteit is om de trein te lat­en keren. De trein die uit Duit­s­land komt, kan van­wege het druk­bezette spoor niet in Eind­hoven bli­jven staan. Daar­door is in de plan­nen voorzien in een keer­mo­gelijkheid in Best. Om keren in Best mogelijk te mak­en moet een bestaand keer­spoor func­tion­eel her­steld worden.”

Ambities

Peter Kee, con­sul­tant mobiliteit en infra­struc­tu­ur bij AT Osborne, merkt op dat de ambities voor deze verbind­ing erg groot waren. “De toen­ma­lige Eind­hovense burge­meester Van Gijzel wilde graag een hoges­nel­hei­dsverbind­ing van Eind­hoven naar Düs­sel­dorf. Maar tij­dens het onder­zoek bleek dat zelfs een vol­waardi­ge inter­ci­tyverbind­ing Eind­hoven-Düs­sel­­dorf op korte ter­mi­jn niet haal­baar is omdat hier­voor voor­lop­ig geen capaciteit beschik­baar is op het spoor in Duitsland.”

“Je kunt aller­lei vergezicht­en hebben van snelle treinen, maar dit is niet bin­nen tien jaar te realis­eren”, legt hij uit. De hoofdrail­net­con­cessie van NS en de Duitse spoor­con­cessie lopen bei­de in 2025 af, wat de mogelijkheid biedt om de nieuwe trein­di­enst te intro­duc­eren. Don­ners vult aan: “Het is best uniek dat we in bei­de lan­den van deze mogelijkheid gebruik kun­nen maken.”

Samen­werk­ing gaf ons de mogelijkheid om alle, in Ned­er­land en Duit­s­land, ben­odigde ken­nis en exper­tise voor deze verbind­ing aan te bieden.

Internationale samenwerking

Kee: “In het con­sor­tium waren vanaf het begin ook Duitse onder­zoeks­bu­reaus uit de regio betrokken. Deze samen­werk­ing gaf ons de mogelijkheid om alle in Ned­er­land en Duit­s­land ben­odigde ken­nis en exper­tise voor deze verbind­ing aan te bieden, wat veel vertrouwen gaf. We had­den daar­naast een twee­t­al­ige pro­ject­man­ag­er en diverse adviseurs met veel ervar­ing met inter­na­tionale projecten.”

Koop­man: “Het is belan­grijk om goed te luis­teren naar hoe zak­en aan de andere kant van de grens gaan. In Duit­s­land zijn een aan­tal din­gen fun­da­menteel anders geregeld. Je ziet bijvoor­beeld dat het Pro­gram­ma van Eisen van de aanbeste­d­ing er anders uit ziet. In Duit­s­land zijn er veel details. Daarin wor­den bij wijze van spreken alle bout­jes en moert­jes en welke kleur ze moeten zijn in beschreven.” Wed­erz­i­jds begrip en met elka­ar mee­denken hebben er vol­gens de deskundi­gen uitein­delijk voor gezorgd dat het onder­zoek­spro­ject tot een goed einde is gebracht.

Dit inter­view is ook gepub­liceerd op spoorpro.nl.

Deel deze pagina via

Ook interessant