Bij AT Osbor­ne orga­ni­se­ren wij ons­zelf via diver­se markt­groe­pen en werk­vel­den. Toch is die schei­ding niet altijd even zwart­wit aan te bren­gen en zien wij dat er ster­ke rela­ties tus­sen ver­schil­len­de markt­groe­pen bestaan. Eén van die rela­ties is goed zicht­baar tus­sen ‘mobi­li­teit’ en ‘duur­za­me leef­om­ge­ving’. Sla een wil­le­keu­rig stra­te­gie­do­cu­ment ten aan­zien van mobi­li­teit open en de ter­men ‘bereik­baar, ‘leef­baar’ en ‘duur­zaam’ zul je vrij­wel zeker vin­den. Dat zijn ter­men die een ster­ke ruim­te­lij­ke com­po­nent ken­nen. Mobi­li­teit is name­lijk ‘het beweeg­lijk zijn van iets of iemand in een gebied’. Mobi­li­teit wordt mede beïn­vloed door de manier waar­op wij deze omge­ving heb­ben vorm­ge­ge­ven. Een gro­te door­gaan­de weg door het stads­hart ver­groot de bereik­baar­heid van de gebie­den die deze aan­doet, maar ver­slech­tert de leef­baar­heid van het stads­hart dat deze door­boort. Boven­dien ver­slech­tert de bereik­baar­heid van de gebie­den aan weers­zij­den van deze weg, die de weg als bar­ri­è­re erva­ren. Het is daar­om con­ti­nu zoe­ken naar de bes­te oplos­sing en de juis­te balans met als eind­re­sul­taat een duur­za­me leef­om­ge­ving, inclu­sief duur­za­me mobiliteit.

De sprong wagen

Slim­me technieken

Eén van de kern­spo­ren van de markt­groep mobi­li­teit is ‘smart mobi­li­ty’. Smart mobi­li­ty laat zich op aller­lei ver­schil­len­de manie­ren omschrij­ven, maar de kern zit hem in het slim inzet­ten van inno­va­tie­ve tech­nie­ken en data bij het rea­li­se­ren van belang­rij­ke beleids­op­ga­ven op het gebied van mobi­li­teit. AT Osbor­ne onder­steunt diver­se over­he­den in de ont­wik­ke­ling en demon­stra­tie van der­ge­lij­ke inno­va­tie­ve mobi­li­teits­op­los­sin­gen. Zo zijn meer­de­re van onze collega’s betrok­ken bij het pro­gram­ma SmartwayZ.NL. Dit is een inno­va­tief mobi­li­teits­pro­gram­ma uit Zuid-Neder­land met part­ners zoals het Minis­te­rie van IenW, Rijks­wa­ter­staat, Pro­vin­cie Noord-Bra­bant, Pro­vin­cie Lim­burg en diver­se gemeen­tes, bedrij­ven en kennisinstellingen.

Veel van de mobi­li­teits­op­los­sin­gen waar het pro­gram­ma aan werkt, heb­ben de poten­tie om een sig­ni­fi­can­te bij­dra­ge te leve­ren aan een vei­lig, slim, schoon en robuust mobi­li­teits­net­werk. Ter illu­stra­tie: haal de men­se­lij­ke bestuur­der uit het voer­tuig en het (vol­le­dig) zelf­rij­dend voer­tuig rijdt ‘in the­o­rie’ vei­li­ger (94% van de onge­luk­ken in ver­keer komen door het men­se­lijk falen), effi­ci­ën­ter (bun­de­len of dose­ren van ver­keers­stro­men en in-vehi­cle rou­tein­for­ma­tie) en scho­ner (min­der onno­dig optrek­ken en afrem­men door onder­lin­ge afstem­ming en coö­pe­ra­tief manoeu­vre­ren van voertuigen).

Sprong in het diepe

Voor beleids­ma­kers is één van de groot­ste uit­da­gin­gen, met der­ge­lij­ke inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen, dat de voor­de­len the­o­re­tisch van aard zijn. De geme­ten effec­ten wor­den behaald in een gecon­tro­leer­de omge­ving en veel­al in een kort tijds­be­stek. Zolang de oplos­sing niet op gro­te schaal wordt toe­ge­past, blijft er een onze­ker­heid in het daad­wer­ke­lijk gebruik door de eind­ge­brui­kers en daar­mee de te ver­wach­te effec­ten op onze leefomgeving.

De sprong wagen

Inno­ve­ren en ont­wik­ke­len in ons werk­veld is om die reden soms een sprong in het die­pe wagen, je con­ti­nu bewust zijn van de maat­schap­pe­lij­ke doe­len die het pro­ject nastreeft en het daad­wer­ke­lijk gebruik van de toe­pas­sing door de eind­ge­brui­ker. Wat we ons­zelf in ieder geval besef­fen: niets doen is geen oplossing.

AT Osbor­ne bege­leidt haar opdracht­ge­vers in het maken van de sprong in het die­pe. Bij onze werk­zaam­he­den in het pro­gram­ma SmartwayZ.NL doen we dat bij­voor­beeld door con­ti­nu de voort­gang te moni­to­ren en door tus­sen­tijds de ther­mo­me­ter in het pro­ject te stop­pen. Zo krij­gen wij inzicht in de voort­gang van het pro­ject, of deze nog op de juis­te koers ligt, wat de laat­ste inzich­ten zijn ten aan­zien van de tech­niek en wel­ke leem­tes de ont­wik­ke­ling nog kent. Wij actu­a­li­se­ren de road­map en stel­len een ont­wik­ke­la­gen­da op om te komen tot de stip op de hori­zon. AT Osbor­ne gaat ver­der. Een aan­tal van onze collega’s zijn op dit moment druk aan de slag om de Smart Mobi­li­ty Assess­ment Tool (SMAT) te ont­wik­ke­len, ver­ge­lijk­baar met de IPAD. Met behulp van de SMAT brengt AT Osbor­ne ken­nis en best prac­ti­ces van ver­schil­len­de Euro­pe­se smart mobi­li­ty pro­jec­ten samen.

SMAT

Onze collega’s dur­ven de sprong in het die­pe te maken. Met de juis­te instru­men­ten sprin­gen wij niet in een zwart gat, zon­der dat wij maar enig benul heb­ben van wat ons te wach­ten staat. Zo wer­ken wij op een ver­ant­woor­de manier met onze part­ners aan een duur­za­me leef­om­ge­ving en duur­za­me mobiliteit.