Mobiliteit en een duurzame leefomgeving

Geplaatst op 14 sep­tem­ber 2020

Bij AT Osborne organ­is­eren wij onszelf via diverse mark­t­groepen en werkvelden. Toch is die schei­d­ing niet alti­jd even zwartwit aan te bren­gen en zien wij dat er sterke relaties tussen ver­schil­lende mark­t­groepen bestaan. Eén van die relaties is goed zicht­baar tussen ‘mobiliteit’ en ‘duurzame leefomgev­ing’. Sla een willekeurig strate­giedoc­u­ment ten aanzien van mobiliteit open en de ter­men ‘bereik­baar, ‘leef­baar’ en ‘duurza­am’ zul je vri­jwel zek­er vin­den. Dat zijn ter­men die een sterke ruimtelijke com­po­nent ken­nen. Mobiliteit is namelijk ‘het beweeglijk zijn van iets of iemand in een gebied’. Mobiliteit wordt mede beïn­vloed door de manier waarop wij deze omgev­ing hebben vor­mgegeven. Een grote door­gaande weg door het stad­shart ver­g­root de bereik­baarheid van de gebieden die deze aan­doet, maar ver­slechtert de leef­baarheid van het stad­shart dat deze door­boort. Boven­di­en ver­slechtert de bereik­baarheid van de gebieden aan weer­sz­i­j­den van deze weg, die de weg als bar­rière ervaren. Het is daarom con­tinu zoeken naar de beste oploss­ing en de juiste bal­ans met als ein­dresul­taat een duurzame leefomgev­ing, inclusief duurzame mobiliteit.

De sprong wagen

Slimme technieken

Eén van de kern­sporen van de mark­t­groep mobiliteit is ‘smart mobil­i­ty’. Smart mobil­i­ty laat zich op aller­lei ver­schil­lende manieren omschri­jven, maar de kern zit hem in het slim inzetten van inno­vatieve tech­nieken en data bij het realis­eren van belan­grijke belei­d­sop­gaven op het gebied van mobiliteit. AT Osborne onder­s­te­unt diverse over­he­den in de ontwik­kel­ing en demon­stratie van dergelijke inno­vatieve mobiliteit­so­plossin­gen. Zo zijn meerdere van onze collega’s betrokken bij het pro­gram­ma SmartwayZ.NL. Dit is een inno­vatief mobiliteit­spro­gram­ma uit Zuid-Ned­er­­land met part­ners zoals het Min­is­terie van IenW, Rijk­swa­ter­staat, Provin­cie Noord-Bra­bant, Provin­cie Lim­burg en diverse gemeentes, bedri­jven en kennisinstellingen.

Veel van de mobiliteit­so­plossin­gen waar het pro­gram­ma aan werkt, hebben de poten­tie om een sig­nif­i­cante bij­drage te lev­eren aan een veilig, slim, schoon en robu­ust mobiliteit­snetwerk. Ter illus­tratie: haal de menselijke bestu­ur­der uit het voer­tu­ig en het (volledig) zel­fri­j­dend voer­tu­ig rijdt ‘in the­o­rie’ veiliger (94% van de ongelukken in ver­keer komen door het menselijk falen), effi­ciën­ter (bun­de­len of doseren van ver­keersstromen en in-vehi­­cle route­in­for­matie) en schon­er (min­der onn­odig optrekken en afrem­men door onder­linge afstem­ming en coöper­atief manoeu­vr­eren van voertuigen).

Sprong in het diepe

Voor belei­ds­mak­ers is één van de groot­ste uitdagin­gen, met dergelijke inno­vatieve toepassin­gen, dat de voorde­len the­o­retisch van aard zijn. De geme­ten effecten wor­den behaald in een gecon­troleerde omgev­ing en vee­lal in een kort tijds­bestek. Zolang de oploss­ing niet op grote schaal wordt toegepast, bli­jft er een onzek­er­heid in het daad­w­erke­lijk gebruik door de eindge­bruik­ers en daarmee de te verwachte effecten op onze leefomgeving.

De sprong wagen

Innov­eren en ontwikke­len in ons werkveld is om die reden soms een sprong in het diepe wagen, je con­tinu bewust zijn van de maatschap­pelijke doe­len die het project nas­treeft en het daad­w­erke­lijk gebruik van de toepass­ing door de eindge­bruik­er. Wat we onszelf in ieder geval besef­fen: niets doen is geen oplossing.

AT Osborne begelei­dt haar opdracht­gev­ers in het mak­en van de sprong in het diepe. Bij onze werkza­amhe­den in het pro­gram­ma SmartwayZ.NL doen we dat bijvoor­beeld door con­tinu de voort­gang te mon­i­toren en door tussen­ti­jds de ther­mome­ter in het project te stop­pen. Zo kri­j­gen wij inzicht in de voort­gang van het project, of deze nog op de juiste koers ligt, wat de laat­ste inzicht­en zijn ten aanzien van de tech­niek en welke leemtes de ontwik­kel­ing nog kent. Wij actu­alis­eren de roadmap en stellen een ontwikke­la­gen­da op om te komen tot de stip op de hori­zon. AT Osborne gaat verder. Een aan­tal van onze collega’s zijn op dit moment druk aan de slag om de Smart Mobil­i­ty Assess­ment Tool (SMAT) te ontwikke­len, vergelijk­baar met de IPAD. Met behulp van de SMAT brengt AT Osborne ken­nis en best prac­tices van ver­schil­lende Europese smart mobil­i­ty pro­jecten samen.

SMAT

Onze collega’s dur­ven de sprong in het diepe te mak­en. Met de juiste instru­menten sprin­gen wij niet in een zwart gat, zon­der dat wij maar enig benul hebben van wat ons te wacht­en staat. Zo werken wij op een ver­ant­wo­orde manier met onze part­ners aan een duurzame leefomgev­ing en duurzame mobiliteit.

Deel deze pagina via

Ook interessant