Op tijd en bin­nen bud­get: lijn 25 is er!

Geplaatst op 24 decem­ber 2020

Met het sym­bol­isch over­halen van een lichtschake­laar en een spec­tac­u­laire licht­show is zondag­mid­dag 13 decem­ber de vernieuwde Amstelveen­li­jn (lijn 25) in gebruik genomen teza­men met de spik­splin­ternieuwe 15G trams. De ombouw van de Amstelveen­li­jn is bin­nen tijd en bud­get afgerond. Dit is met recht een grote presta­tie te noe­men. AT Osborne is nauw betrokken geweest bij de vernieuwde Amstelveen­li­jn. De afgelopen jaren hebben meerdere AT Osborne collega’s een bij­drage mogen lev­eren aan dit project. Harold en Jack kijken met trots terug op het suc­cesvol afron­den van het project.

Gerard Slegers, portefeuillehouder bij de Vervoerregio Amsterdam, zette de grote lichtschakelaar om, waarna hij en Humberto Tan een toast uitbrachten op de officiele opening van lijn 25 en de ingebruikname van de 15G trams.

Bron: Amstelveen­li­jn Foto: Michiel Ton

Ger­ard Slegers, Porte­feuille­houd­er van Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam is trots op dit resul­taat: “De voor­ma­lige metro/sneltram 51 hebben we omge­bouwd tot een hoog­waardi­ge tram­li­jn tussen Sta­tion Zuid en Amstelveen West­wijk. Tegelijk­er­ti­jd was er de komst van de nieuwe 15G trams. Bei­de pro­jecten kwa­men samen als een ‘grande finale’, waarmee we hebben bewezen dat het mogelijk is om grote ligh­trail pro­jecten bin­nen bud­get en plan­ning te voltooien. Ik ben supertrots op het team en de goede samen­werk­ing tussen onze part­ners. Dit is de basis geweest voor het suc­ces van dit project.”

Betrouwbare, snelle, veilige en comfortabele tramverbinding

De ombouw van de Amstelveen­li­jn omvat­te de vernieuwing van de infra­struc­tu­ur, de aan­leg van drie ongelijkvlo­erse kruis­pun­ten, een opstel­ter­rein in Amstelveen en het realis­eren van vijf­tien nieuwe haltes; met als doel het realis­eren van een betrouw­bare, snelle, veilige en com­fort­a­bele tramverbind­ing. In iets min­der dan twee jaar heeft hoof­daan­nemer VITAL (een samen­werk­ingsver­band van Volk­er­Wes­sels-onderne­min­­gen Van Hat­tum en Blankevoort, Volk­er­Rail en KWS) de bouww­erkza­amhe­den uit­gevo­erd. Met als een van de belan­grijk­ste hoogtepun­ten de gigan­tis­che zesweekse zomer­op­er­atie in 2019, waar­bij twee ongelijkvlo­erse kruisin­gen zijn aan­gelegd en vijf­tien haltes ges­loopt en opnieuw gebouwd in druk stedelijk gebied.

Impact

Goed dat Amstelveen met lijn 25 bin­nen twee jaar weer een vernieuwde snelle en veilige verbind­ing met Ams­ter­dam heeft,” zegt Rob Eller­mei­jer, wethoud­er Ver­keer en Ver­vo­er in Amstelveen. “Een indruk­wekkend project dat voor Amstelveen veel impact had. Onze inwon­ers waren zeer betrokken en voor omwo­nen­den waren de werkza­amhe­den soms best belas­tend. Maar het resul­taat mag er zijn. Ik wens iedereen veel reis­plezi­er toe.

Testreizigers enthousiast

De eerste reizigers zijn ent­hou­si­ast: “deze tram is echt prachtig! Hij is ruim opgezet”. “Deze tram is veel stiller!” En “hij rijdt heel com­fort­a­bel”. Zijn zo een aan­tal van de eerste opmerkingen.

Ver­vo­erder GVB heeft de afgelopen weken de kans gekre­gen om tij­dens het proef­bedri­jf te oefe­nen op de nieuwe lijn om zo de kwaliteit van de reizigers­di­en­stver­len­ing zo hoog mogelijk te kri­j­gen. De infra­struc­tu­ur van lijn 25 wordt nog verder ver­be­terd. Tot die tijd kun­nen kinderziek­tes mogelijk nog wel lei­den tot hin­der voor reizigers, bijvoor­beeld door ver­trag­ing of rit­u­it­val. De eerste ver­be­ter­ing wordt verwacht in januari.

Resterende werkzaamheden

Nu de lijn is geopend, betekent dit niet dat alle werkza­amhe­den van het project hele­maal klaar zijn. Zo knapt VITAL in het nieuwe jaar nog de onder­door­gan­gen van een aan­tal haltes op. Ook wor­den nog wat andere rest­pun­ten opgelost, zoals het ver­plaat­sen van de reis­in­for­matiebor­den op de haltes. Deze kri­j­gen een andere plek, zodat ze beter zicht­baar worden.

Verder gaat de gemeente Amstelveen nog aan de slag met het her­stellen van het groen en vin­den er aan­passin­gen plaats bij de roton­des op de ongelijkvlo­erse kruisin­gen om de ver­keersvei­ligheid voor fiet­sers te ver­beteren. Ook gaat de gemeente Amstelveen kijken hoe de kwaliteit van alle tussen­liggende fietspaden langs de Beneluxbaan te verbeteren.

Bron: Amstelveen­li­jn

Deel deze pagina via

Ook interessant