Met het sym­bo­lisch over­ha­len van een licht­scha­ke­laar en een spec­ta­cu­lai­re licht­show is zon­dag­mid­dag 13 decem­ber de ver­nieuw­de Amstel­veen­lijn (lijn 25) in gebruik geno­men teza­men met de spik­splin­ter­nieu­we 15G trams. De ombouw van de Amstel­veen­lijn is bin­nen tijd en bud­get afge­rond. Dit is met recht een gro­te pres­ta­tie te noe­men. AT Osbor­ne is nauw betrok­ken geweest bij de ver­nieuw­de Amstel­veen­lijn. De afge­lo­pen jaren heb­ben meer­de­re AT Osbor­ne collega’s een bij­dra­ge mogen leve­ren aan dit pro­ject. Harold en Jack kij­ken met trots terug op het suc­ces­vol afron­den van het project.

Gerard Slegers, portefeuillehouder bij de Vervoerregio Amsterdam, zette de grote lichtschakelaar om, waarna hij en Humberto Tan een toast uitbrachten op de officiele opening van lijn 25 en de ingebruikname van de 15G trams.

Bron: Amstel­veen­lijn Foto: Michiel Ton

Gerard Sle­gers, Por­te­feuil­le­hou­der van Ver­voer­re­gio Amster­dam is trots op dit resul­taat: “De voor­ma­li­ge metro/sneltram 51 heb­ben we omge­bouwd tot een hoog­waar­di­ge tram­lijn tus­sen Sta­ti­on Zuid en Amstel­veen West­wijk. Tege­lij­ker­tijd was er de komst van de nieu­we 15G trams. Bei­de pro­jec­ten kwa­men samen als een ‘gran­de fina­le’, waar­mee we heb­ben bewe­zen dat het moge­lijk is om gro­te lightrail pro­jec­ten bin­nen bud­get en plan­ning te vol­tooi­en. Ik ben super­trots op het team en de goe­de samen­wer­king tus­sen onze part­ners. Dit is de basis geweest voor het suc­ces van dit project.”

Betrouw­ba­re, snel­le, vei­li­ge en com­for­ta­be­le tramverbinding

De ombouw van de Amstel­veen­lijn omvat­te de ver­nieu­wing van de infra­struc­tuur, de aan­leg van drie onge­lijk­vloer­se kruis­pun­ten, een opstel­ter­rein in Amstel­veen en het rea­li­se­ren van vijf­tien nieu­we hal­tes; met als doel het rea­li­se­ren van een betrouw­ba­re, snel­le, vei­li­ge en com­for­ta­be­le tram­ver­bin­ding. In iets min­der dan twee jaar heeft hoofd­aan­ne­mer VITAL (een samen­wer­kings­ver­band van Vol­ker­Wes­sels-onder­ne­min­gen Van Hat­tum en Blan­ke­voort, Vol­ker­Rail en KWS) de bouw­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd. Met als een van de belang­rijk­ste hoog­te­pun­ten de gigan­ti­sche zes­week­se zomer­ope­ra­tie in 2019, waar­bij twee onge­lijk­vloer­se krui­sin­gen zijn aan­ge­legd en vijf­tien hal­tes gesloopt en opnieuw gebouwd in druk ste­de­lijk gebied.

Impact

Goed dat Amstel­veen met lijn 25 bin­nen twee jaar weer een ver­nieuw­de snel­le en vei­li­ge ver­bin­ding met Amster­dam heeft,” zegt Rob Eller­meij­er, wet­hou­der Ver­keer en Ver­voer in Amstel­veen. “Een indruk­wek­kend pro­ject dat voor Amstel­veen veel impact had. Onze inwo­ners waren zeer betrok­ken en voor omwo­nen­den waren de werk­zaam­he­den soms best belas­tend. Maar het resul­taat mag er zijn. Ik wens ieder­een veel reis­ple­zier toe.

Tes­t­rei­zi­gers enthousiast

De eer­ste rei­zi­gers zijn enthou­si­ast: “deze tram is echt prach­tig! Hij is ruim opge­zet”. “Deze tram is veel stil­ler!” En “hij rijdt heel com­for­ta­bel”. Zijn zo een aan­tal van de eer­ste opmerkingen.

Ver­voer­der GVB heeft de afge­lo­pen weken de kans gekre­gen om tij­dens het proef­be­drijf te oefe­nen op de nieu­we lijn om zo de kwa­li­teit van de rei­zi­gers­dienst­ver­le­ning zo hoog moge­lijk te krij­gen. De infra­struc­tuur van lijn 25 wordt nog ver­der ver­be­terd. Tot die tijd kun­nen kin­der­ziek­tes moge­lijk nog wel lei­den tot hin­der voor rei­zi­gers, bij­voor­beeld door ver­tra­ging of rituit­val. De eer­ste ver­be­te­ring wordt ver­wacht in januari.

Res­te­ren­de werkzaamheden

Nu de lijn is geo­pend, bete­kent dit niet dat alle werk­zaam­he­den van het pro­ject hele­maal klaar zijn. Zo knapt VITAL in het nieu­we jaar nog de onder­door­gan­gen van een aan­tal hal­tes op. Ook wor­den nog wat ande­re rest­pun­ten opge­lost, zoals het ver­plaat­sen van de reis­in­for­ma­tie­bor­den op de hal­tes. Deze krij­gen een ande­re plek, zodat ze beter zicht­baar worden.

Ver­der gaat de gemeen­te Amstel­veen nog aan de slag met het her­stel­len van het groen en vin­den er aan­pas­sin­gen plaats bij de roton­des op de onge­lijk­vloer­se krui­sin­gen om de ver­keers­vei­lig­heid voor fiet­sers te ver­be­te­ren. Ook gaat de gemeen­te Amstel­veen kij­ken hoe de kwa­li­teit van alle tus­sen­lig­gen­de fiets­pa­den langs de Bene­lux­baan te verbeteren.

Bron: Amstel­veen­lijn