De ambi­ties en sco­pe van het omvang­rij­ke infra-pro­ject Zui­d­as­dok zijn her­be­ves­tigd. Het Rijk, de gemeen­te Amster­dam, de Ver­voer­re­gio en de pro­vin­cie Noord-Hol­land kun­nen zich vin­den in het advies van Minis­ter van Staat Sybil­la Dek­ker. Ze doet de aan­be­ve­ling om voort­va­rend door te gaan met de rea­li­sa­tie van het pro­ject en con­clu­deert dat er geen ver­ant­woor­de ver­so­be­rin­gen te vin­den zijn.

Mevrouw Dek­ker deed de afge­lo­pen maan­den onder­zoek naar nut en nood­zaak van het pro­ject Zui­d­as­dok. Dek­ker con­sta­teert in haar advies ‘Voort­va­rend bou­wen aan de toe­komst’ dat niets doen geen optie is. De knel­pun­ten op de A10 en de Open­baar Ver­voer-ter­mi­nal ver­ei­sen een spoe­di­ge aan­pak. Dek­ker stelt dat de OV-ter­mi­nal op zijn maxi­ma­le capa­ci­teit func­ti­o­neert. Hier­mee is de ont­wik­ke­ling van de Zui­d­as als inter­na­ti­o­na­le top­lo­ca­tie in het geding is.

Uit het advies volgt dat het hui­di­ge bud­get van Zui­d­as­dok niet toe­rei­kend is. Mevrouw Dek­ker komt daar­om met de aan­be­ve­ling een­ma­lig een extra bij­dra­ge aan het pro­ject te doen. Deze extra bij­dra­ge wordt inge­schat op een bedrag tus­sen € 700 mil­joen en €1 mil­jard. De gro­te inves­te­ring is vol­gens Dek­ker gerecht­vaar­digd van­we­ge de winst die het pro­ject Zui­d­as­dok ople­vert voor de bereik­baar­heid van zowel de regio als het land en voor het ves­ti­gings­kli­maat. Uit de actu­a­li­sa­tie van de kos­ten-baten ana­ly­se blijkt dat door­gaan met het hui­di­ge pro­ject Zui­d­as­dok voor de maat­schap­pij als geheel meer baten dan kos­ten oplevert.

Kern­team

Bij de uit­voe­ring van haar opdracht heeft mevrouw Dek­ker zich laten onder­steu­nen door een kern­team, bestaan­de uit vier per­so­nen. Eén van die per­so­nen is AT Osbor­ne col­le­ga Frank Jacobsen:

“Het is voor mij een gro­te eer dat ik deel mocht uit­ma­ken van het kern­team van de gezag­heb­ben­de der­de Zui­d­as­dok, mevrouw Sybil­la Dek­ker. Mevrouw Dek­ker weet men­sen te enthou­si­as­me­ren, weet ieders kwa­li­teit op waar­de te schat­ten én opti­maal in te zet­ten en zij zet een hel­de­re koers uit. Ik heb gro­te bewon­de­ring voor haar gedre­ven­heid en ik heb veel geleerd van haar aan­pak. Dat de bestuur­ders in geza­men­lijk over­leg het advies van mevrouw Dek­ker inte­graal omarmd heb­ben, zie ik als een beves­ti­ging van de kwa­li­teit van haar advies. Daar­om kijk ik met veel ple­zier en trots terug op mijn rol in dit traject.”

Gesprek­ken onder lei­ding van pro­fes­sor Hertogh

Zui­d­as­dok is een omvang­rijk en zeer com­plex pro­ject. De aan­ne­mer heeft aan­ge­ge­ven het werk niet te kun­nen en wil­len uit­voe­ren bin­nen de eer­der gemaak­te afspra­ken, over onder meer finan­ci­ën en wij­ze van uit­voe­ren. Dat is ook de reden geweest voor de lan­ge­re duur van de her­ij­kings­fa­se en de inzet van Prof. Dr. Ir. Mar­cel Her­togh in de over­leg­gen tus­sen de opdracht­ge­ver en de opdracht­ne­mer Zuid­Plus. De heer Her­togh werd daar­bij onder­steund door een team van twee per­so­nen. Van­uit AT Osbor­ne was col­le­ga Nien­ke Mul­der betrok­ken als procesbegeleider.

Opknip­pen in deelprojecten

Om het pro­ject beheers­baar­der te maken heb­ben de geza­men­lij­ke opdracht­ge­vers – Rijk,
gemeen­te, pro­vin­cie en ver­voers­re­gio – beslo­ten de uit­voe­ring van het pro­ject op te knip­pen in
deel­pro­jec­ten. De nieu­we werk­wij­ze met deel­pro­jec­ten (seri­ë­le werk­pak­ket­ten) bete­kent een wezen­lij­ke wij­zi­ging ten opzich­te van de oor­spron­ke­lij­ke aan­be­ste­ding. Voor de voort­zet­ting van de rea­li­sa­tie van het pro­ject Zui­d­as­dok is daar­om door de geza­men­lij­ke opdracht­ge­vers beslo­ten tot het beëin­di­gen van het con­tract met de hui­di­ge opdracht­ne­mer en het opnieuw aan­be­ste­den in han­teer­ba­re deelpakketten.

Betrok­ken­heid AT Osborne

AT Osbor­ne is al sinds 2013, in ver­schil­len­de rol­len, betrok­ken bij het pro­ject Zui­d­as­dok. Tot en met 2016 wer­den Ine­ke Meij­er en Jan-Pie­ter van Schaik inge­zet als pro­ces­ma­na­ger. Sinds 2017 wordt Osbor­ner Frank Jacob­sen inge­zet als kwa­li­teits­ma­na­ger, con­tract­ge­mach­tig­de en lead audi­tor en zeer recent als lid van het kern­team van de gezag­heb­ben­de der­de Zui­d­as­dok, Sybil­la Dek­ker. Bas­ti­aan Som­me­ling ging in 2019 aan de slag als Pro­ces­ma­na­ger Imple­men­ta­tie BIM. In dezelf­de peri­o­de werd Peter Wee­vers inge­zet als ont­werp­ma­na­ger van de OV ter­mi­nal. Van novem­ber 2019 – maart 2020 was Nien­ke Mul­der als pro­ces­be­ge­lei­der betrok­ken bij de gesprek­ken met de opdracht­ge­vers en Zuid­Plus onder lei­ding van pro­fes­sor Hertogh.

Noot: Een deel van deze tekst is geba­seerd op het bericht van Gemeen­te Amster­dam Zui­d­as.