Opdracht­gev­ers Zuidas­dok omar­men advies Sybil­la Dekker

Geplaatst op 2 april 2020

De ambities en scope van het omvan­grijke infra-project Zuidas­dok zijn her­beves­tigd. Het Rijk, de gemeente Ams­ter­dam, de Ver­vo­er­re­gio en de provin­cie Noord-Hol­­land kun­nen zich vin­den in het advies van Min­is­ter van Staat Sybil­la Dekker. Ze doet de aan­bevel­ing om voort­varend door te gaan met de real­isatie van het project en con­cludeert dat er geen ver­ant­wo­orde ver­soberin­gen te vin­den zijn.

Mevrouw Dekker deed de afgelopen maan­den onder­zoek naar nut en noodza­ak van het project Zuidas­dok. Dekker con­sta­teert in haar advies ‘Voort­varend bouwen aan de toekomst’ dat niets doen geen optie is. De knelpun­ten op de A10 en de Open­baar Ver­vo­er-ter­mi­­nal vereisen een spoedi­ge aan­pak. Dekker stelt dat de OV-ter­mi­­nal op zijn max­i­male capaciteit func­tion­eert. Hier­mee is de ontwik­kel­ing van de Zuidas als inter­na­tionale toplo­catie in het ged­ing is.

Uit het advies vol­gt dat het huidi­ge bud­get van Zuidas­dok niet toereik­end is. Mevrouw Dekker komt daarom met de aan­bevel­ing een­ma­lig een extra bij­drage aan het project te doen. Deze extra bij­drage wordt ingeschat op een bedrag tussen € 700 miljoen en €1 mil­jard. De grote invester­ing is vol­gens Dekker gerecht­vaardigd van­wege de winst die het project Zuidas­dok oplev­ert voor de bereik­baarheid van zow­el de regio als het land en voor het ves­tig­ingskli­maat. Uit de actu­al­isatie van de kosten-bat­en analyse blijkt dat door­gaan met het huidi­ge project Zuidas­dok voor de maatschap­pij als geheel meer bat­en dan kosten oplevert.

Kernteam

Bij de uitvo­er­ing van haar opdracht heeft mevrouw Dekker zich lat­en onder­s­te­unen door een kern­team, bestaande uit vier per­so­n­en. Eén van die per­so­n­en is AT Osborne col­le­ga Frank Jacobsen:

“Het is voor mij een grote eer dat ik deel mocht uit­mak­en van het kern­team van de geza­ghebbende derde Zuidas­dok, mevrouw Sybil­la Dekker. Mevrouw Dekker weet mensen te ent­hou­si­as­meren, weet ieders kwaliteit op waarde te schat­ten én opti­maal in te zetten en zij zet een heldere koers uit. Ik heb grote bewon­der­ing voor haar gedreven­heid en ik heb veel geleerd van haar aan­pak. Dat de bestu­ur­ders in geza­men­lijk over­leg het advies van mevrouw Dekker inte­graal omar­md hebben, zie ik als een beves­tig­ing van de kwaliteit van haar advies. Daarom kijk ik met veel plezi­er en trots terug op mijn rol in dit traject.”

Gesprekken onder leiding van professor Hertogh

Zuidas­dok is een omvan­grijk en zeer com­plex project. De aan­nemer heeft aangegeven het werk niet te kun­nen en willen uitvo­eren bin­nen de eerder gemaak­te afsprak­en, over onder meer finan­ciën en wijze van uitvo­eren. Dat is ook de reden geweest voor de lan­gere duur van de her­ijk­ings­fase en de inzet van Prof. Dr. Ir. Mar­cel Her­togh in de over­leggen tussen de opdracht­gev­er en de opdracht­ne­mer Zuid­Plus. De heer Her­togh werd daar­bij onder­s­te­und door een team van twee per­so­n­en. Vanu­it AT Osborne was col­le­ga Nienke Mul­der betrokken als procesbegeleider.

Opknippen in deelprojecten

Om het project beheers­baarder te mak­en hebben de geza­men­lijke opdracht­gev­ers – Rijk,
gemeente, provin­cie en ver­vo­er­sre­gio – besloten de uitvo­er­ing van het project op te knip­pen in
deel­pro­jecten. De nieuwe werk­wi­jze met deel­pro­jecten (ser­iële werk­pakket­ten) betekent een wezen­lijke wijzig­ing ten opzichte van de oor­spronke­lijke aanbeste­d­ing. Voor de voortzetting van de real­isatie van het project Zuidas­dok is daarom door de geza­men­lijke opdracht­gev­ers besloten tot het beëindi­gen van het con­tract met de huidi­ge opdracht­ne­mer en het opnieuw aanbest­e­den in hanteer­bare deelpakketten.

Betrokkenheid AT Osborne

AT Osborne is al sinds 2013, in ver­schil­lende rollen, betrokken bij het project Zuidas­dok. Tot en met 2016 wer­den Ineke Mei­jer en Jan-Pieter van Schaik ingezet als pro­ces­man­ag­er. Sinds 2017 wordt Osborner Frank Jacob­sen ingezet als kwaliteits­man­ag­er, con­tract­gemachtigde en lead audi­tor en zeer recent als lid van het kern­team van de geza­ghebbende derde Zuidas­dok, Sybil­la Dekker. Bas­ti­aan Som­mel­ing ging in 2019 aan de slag als Pro­ces­man­ag­er Imple­men­tatie BIM. In dezelfde peri­ode werd Peter Wee­v­ers ingezet als ontwerp­man­ag­er van de OV ter­mi­nal. Van novem­ber 2019 – maart 2020 was Nienke Mul­der als pro­ces­begelei­der betrokken bij de gesprekken met de opdracht­gev­ers en Zuid­Plus onder lei­d­ing van pro­fes­sor Hertogh.

Noot: Een deel van deze tekst is gebaseerd op het bericht van Gemeente Ams­ter­dam Zuidas.

Deel deze pagina via

Ook interessant