Begin sep­tem­ber heeft direc­teur-gene­raal Mobi­li­teit Mark Fre­quin afscheid geno­men van het minis­te­rie van IenW. Ter gele­gen­heid daar­van ver­schijnt de spe­ci­al Smart mobi­li­ty: vei­lig en duur­zaam in bewe­ging. Het hele Neder­land­se ver­voer­sys­teem moet de komen­de jaren ‘smar­ter’ wor­den: niet alleen personenauto’s en vracht­wa­gens, maar ook de trein en de fiets. Kort­om: alle manie­ren om van A naar B te komen. Bij smart mobi­li­ty gaat het om een optel­som van slim­me moge­lijk­he­den. De spe­ci­al laat zien wat er op diver­se ter­rei­nen gebeurt: van data-delen tot ava­tars en van de hyper­loop tot Tal­king Traffic.

Col­le­ga Ine­ke Meij­er is namens het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat (IenW) pro­ces­ma­na­ger van de digi­ta­li­se­ring bij over­he­den op het ter­rein van mobi­li­teit. Haar bij­dra­ge aan de spe­ci­al kun je lezen in het arti­kel “Data op orde: krach­ten bundelen’.

Lees meer op de site publiekdenken.nl.

Wil je weten wat het werk van Ine­ke inhoud? Lees het inter­view ‘Spin in het web’.