Naar het overzicht

Erva­ren advi­seur projectbeheersing

Bij AT Osbor­ne wer­ken we aan pro­jec­ten die ertoe doen in onze maat­schap­pij. Dat doen we met gedre­ven collega’s die stuk voor stuk uit­blin­ken in hun vak. We zijn op zoek naar een enthou­si­as­te en erva­ren advi­seur projectbeheersing.

Wie zoe­ken we?

Je hebt jezelf tot doel gesteld een vol­gen­de stap in je car­ri­è­re te maken. Die wordt inge­ge­ven door een per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling: ‘waar krijg ik nou écht ener­gie van?’ Natuur­lijk ook door een vak­in­hou­de­lij­ke ambi­tie om je opge­da­ne erva­ring en com­pe­ten­ties te delen met een goed niveau van orga­ni­sa­ties en opdracht­ge­vers. Je wilt dat doen bij een bureau met een ster­ke ambi­tie en over­tui­ging met gelijk­ge­stem­de collega’s.

Wij zoe­ken een erva­ren advi­seur op het gebied van pro­ject­be­heer­sing. Je hebt een bewe­zen track record in de beheer­sing van com­plexe pro­jec­ten. Door je ken­nis en erva­ring ben je in staat om direct waar­de toe te voe­gen voor onze klan­ten. Je vindt het leuk om te wer­ken in com­plexe pro­jec­ten; pro­jec­ten waar vaak gro­te over­heids­in­ves­te­rin­gen wor­den gedaan en die wor­den gere­a­li­seerd in een com­plex krach­ten­veld met diver­se sha­re- en stakeholders.

Wat ga je doen?

Bin­nen pro­jec­ten en advies­op­drach­ten lever je meer­waar­de door op effec­tie­ve wij­ze de inrich­ting en uit­voe­ring van bij­voor­beeld het risi­co­ma­na­ge­ment, de kwa­li­teits­bor­ging, de pro­ces­stu­ring het plan­nings­ma­na­ge­ment en/of het finan­ci­eel mana­ge­ment te ver­zor­gen. Je werkt daar­bij moei­te­loos samen met pro­ject­ma­na­gers, mana­gers van ande­re dis­ci­pli­nes (tech­niek, con­tract of omge­ving), advi­seurs pro­ject­be­heer­sing of collega’s bui­ten het pro­ject. Jouw focus is gericht op één of meer­de­re pro­ject­be­heer­sings­as­pec­ten, maar je begrijpt dat het gaat om de samen­hang tus­sen beheers­as­pec­ten. Van­uit dit per­spec­tief lever je een opti­ma­le bij­dra­ge aan het pro­ject- en organisatiesucces.

Je hebt de afge­lo­pen jaren een goed net­werk opge­bouwd en het geeft je ener­gie om door mid­del van je con­tac­ten nieu­we opdrach­ten te ver­wer­ven. Je bent op de hoog­te van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen in het werk­veld en je wis­selt actief ken­nis uit met ande­re pro­fes­si­o­nals. Dit houdt onder meer in dat je een spar­ring­part­ner bent voor min­der erva­ren collega’s. Op basis van jouw ken­nis en erva­rin­gen word je erkend en her­kend bin­nen je vak­ge­bied. Intern ver­vul je een actie­ve rol in het mee­den­ken over en het ver­be­te­ren van de dienst­ver­le­ning met betrek­king tot pro­ject­be­heer­sing voor AT Osbor­ne. Je bent voor je werk vaak op pad: op gesprek bij opdracht­ge­vers, aan de slag met een pro­ject­team op loca­tie, of ergens in het land voor het ver­zor­gen van een work­shop of training.

Wat breng jij mee?

Aller­eerst vin­den we het belang­rijk dat jij als per­soon goed bin­nen onze orga­ni­sa­tie past. We zoe­ken naar leu­ke, enthou­si­as­te collega’s, die zich weten te onder­schei­den als pro­fes­si­o­nal en als per­soon. Je her­kent je in het vol­gen­de profiel:

  • Je hebt ca. 4 jaar erva­ring in pro­ject­be­heer­sing bin­nen ruim­te­lij­ke pro­jec­ten, bij voor­keur bij publie­ke opdrachtgevers;
  • Je hebt een aca­de­misch werk- en denkniveau;
  • Je bent ana­ly­tisch sterk en je denkt mak­ke­lijk mee in vraag­stuk­ken op stra­te­gisch niveau;
  • Je werkt zelf­stan­dig en bent een ech­ter aanpakker;
  • Je werkt graag in een dyna­mi­sche, mul­ti­dis­ci­pli­nai­re omgeving;
  • Je hebt een bre­de blik en kijkt over de gren­zen van je eigen exper­ti­se heen;
  • Je hebt sterk ont­wik­kel­de adviesvaardigheden.
  • Je bent een leu­ke col­le­ga met een goe­de dosis humor.
  • Je weet je te onder­schei­den van ande­ren op inhoud of aanpak.

Wat staat daar tegenover?

Kort gezegd: inspi­re­ren­de collega’s, once in a life­ti­me pro­jec­ten en een gericht oplei­dings­pro­gram­ma (AT Osbor­ne Aca­de­my) om jouw talent nog ver­der te ont­wik­ke­len. Ons bureau scoort daar­naast hoog op ser­vi­ce­ge­richt­heid, inno­va­tie­ver­mo­gen, maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord wer­ken en finan­ci­ë­le pres­ta­ties. Wij heb­ben ons onlangs voor de der­de keer op rij onder­schei­den als één van de Best Work­pla­ces (Gre­at Pla­ce to Work, 2019).

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over deze func­tie? Bel of mail dan met Joost van Blok­land, advi­seur pro­ject­be­heer­sing. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­va­tie stu­ren aan recruitment@atosborne.nl o.v.v. ‘erva­ren advi­seur projectbeheersing’.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief