Project omschrijving

Nieuw­bouw Hos­pi­tal Nobo Otrobanda

Het bestaan­de St. Eli­sa­beth Hos­pi­taal (Sehos) op Cura­çao moet wor­den ver­van­gen. De rege­ring van Cura­çao heeft de Stich­ting Ont­wik­ke­ling Neder­land­se Antil­len (SONA) opdracht gege­ven een nieuw zie­ken­huis te ont­wik­ke­len. AT Osbor­ne is ver­vol­gens door SONA inge­scha­keld voor de advi­se­ring op het gebied van zorg­pro­ces­sen, zie­ken­huis­huis­ves­ting, vast­goed en con­trac­te­ring. En belang­rij­ke eis voor het nieu­we zie­ken­huis is dat het gebouw past bij de cul­tuur en bouw­stij­len op Cura­çao. Het dient ver­der een eigen­tijds en duur­zaam gebouw zijn, dat bedrijfs­ze­ker is, in het bij­zon­der omdat dit het eni­ge zie­ken­huis op het eiland is.

In de nieuw­bouw zul­len alle spe­ci­a­lis­men van het hui­di­ge Sint Eli­sa­beth Hos­pi­taal én nieuw zorg­aan­bod op basis van best prac­ti­ses en ande­re heden­daag­se uit­gangs­pun­ten wor­den gehuis­vest. De Minis­ter van Gezond­heid, Mili­eu en Natuur heeft SONA (Stich­ting Ont­wik­ke­ling Neder­land­se Antil­len) opdracht gege­ven voor de ont­werp en bouw van ‘Nos Hos­pi­tal Nobo’ (‘Ons nieu­we zie­ken­huis’). USONA voert deze opga­ve voor SONA uit en heeft de opga­ve onder­ver­deeld in bouw, tran­si­tie van de orga­ni­sa­tie en inrichting.

Voor de bouw­op­ga­ve heeft USONA AT Osbor­ne van­af de start inge­scha­keld voor diver­se mana­ge­ment- en advies­werk­zaam­he­den. Geko­zen is het ont­werp en de bouw van het pro­ject op basis van een pro­gram­ma van eisen in één keer (inte­graal) te con­trac­te­ren en gedu­ren­de ont­werp en bouw de bestaan­de zie­ken­huis orga­ni­sa­tie als klank­bord te gebrui­ken. De aan­ne­mer van het inte­gra­le con­tract moet aan­to­nen dat de ver­schil­len­de onder­de­len van het ont­werp en de mate­ri­a­li­sa­tie vol­doen aan de eisen én dat zijn pro­ces­sen zo zijn inge­richt dat dit wordt bereikt. De pro­ject­be­heer­sing voor zowel aan­ne­mer als opdracht­ge­ver is geba­seerd op kwa­li­teits­bor­ging (van pro­duc­ten en pro­ces­sen) en risi­costu­ring. Bij­zon­de­re aan­dacht vra­gen het ter plaat­se krij­gen van mate­ri­a­len en men­sen, de cul­tu­re­le con­tekst en de loka­le omstandigheden.

Na een inter­na­ti­o­na­le aan­be­ste­ding bleek Bal­last Nedam Inter­na­ti­o­nal de win­nen­de inschrij­ving te heb­ben gedaan. AT Osbor­ne voert in het kader van voor­be­rei­din­gen en pro­ject­ma­na­ge­ment onder­staan­de werk­zaam­he­den uit:

  • Pro­gram­ma van eisen en contractering
  • Pro­ject­ma­na­ge­ment
  • Con­tract­ma­na­ge­ment
  • Kwa­li­teits­ma­na­ge­ment
  • Tech­nisch Management
  • Tech­nisch Toetsen

Om te zor­gen dat de (medi­sche) inrich­ting een­vou­dig op het gebouw kan wor­den aan­ge­slo­ten, zorgt AT Osbor­ne ook voor de defi­ni­tie en inkoop van (medi­sche inrich­ting) van het ziekenhuis.Het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment zorgt dat door aan­ne­mer ver­strek­te (ontwerp-)documenten door de tech­ni­sche toet­sers wor­den getoetst en de bevin­din­gen met de aan­ne­mer wor­den gedeeld. Daar­naast wordt de gere­a­li­seer­de bouw­kwa­li­teit en het inrich­ten van het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment door de aan­ne­mer gemo­ni­toord en bij­ge­stuurd. Ten­slot­te wordt inci­den­teel een audit uit­ge­voerd om na te gaan hoe de aan­ne­mer zelf zijn pro­ces­sen heeft geborgd.