De impact die ver­an­de­rin­gen in onze mobi­li­teit kun­nen heb­ben is de afge­lo­pen maan­den dui­de­lij­ker gewor­den dan ooit. Min­der auto’s op de weg, een ver­an­de­ring van moda­li­tei­ten en een over­stap naar meer thuis­wer­ken. Met als gevolg min­der files, min­der uit­stoot en meer ruim­te voor fiet­sers en voet­gan­gers. Niet alleen in de ste­den, maar ook daar bui­ten. Deze tijd laat dan ook zien waar er kan­sen lig­gen en wel­ke uit­da­gin­gen bin­nen mobi­li­teit een extra boost heb­ben gekregen.

1,5 meter samenleving

De afge­lo­pen maan­den zijn we met elkaar niet alleen min­der gaan rei­zen, maar voor­al ook anders. En pre­cies op dat gebied zorgt coro­na voor een sti­mu­lans. Niet lan­ger zijn alleen de duur en de kos­ten van ver­voer belang­rijk, maar ook de meest ver­ant­woor­de manier van rei­zen is op onze wen­sen­lijst geko­men en staat wel­licht zelfs boven­aan. Nie­mand wil meer in de spits in een vol­ge­pak­te trein zit­ten, waar­door het OV min­der popu­lair is. De gevol­gen hier­van zijn deels al zicht­baar, bij­voor­beeld in de ver­koop van twee­de­hands auto’s, die sinds de corona­cri­sis is gegroeid. Meer men­sen wil­len weer alleen in de auto zit­ten. Een onwen­se­lij­ke ont­wik­ke­ling, immers hoe meer men­sen alleen in de auto, hoe gro­ter de kans op files, wel­licht zelfs lan­ger dan voorheen.

Deel­au­to: vol­waar­dig alternatief

Geluk­kig zijn er ook licht­punt­jes waar te nemen in deze peri­o­de. Anders dan gedacht aan het begin van deze cri­sis neemt het gebruik van deelauto’s juist toe. Door de angst op besmet­tings­ge­vaar was de gedach­te eer­der dat het gebruik ervan zou afne­men, maar onder ande­re juist het min­der popu­lai­re OV zorgt voor een toe­na­me van deel­au­to­ge­bruik. Met name auto’s die zon­der fysie­ke sleu­tel geo­pend kun­nen wor­den zijn in trek. Dit is dan ook een kans voor gemeen­ten en pro­vin­cies om vol in te zet­ten op de uit­rol van deel­ver­voer en de imple­men­ta­tie van Mobi­li­ty as a Ser­vi­ce (MaaS) om dit deel­ver­voer, samen met ande­re moda­li­tei­ten, zo goed moge­lijk te ont­slui­ten. Op die manier krij­gen con­su­men­ten het bes­te advies om zo goed, goed­koop, snel en ver­ant­woord moge­lijk te plan­nen, boe­ken, reser­ve­ren en beta­len voor hun reis van A naar B. Op deze manier kies je niet auto­ma­tisch voor je eigen auto, maar kies je de moda­li­teit die op dat moment het bes­te bij jouw reis en voor­keu­ren past. En om deze MaaS-dien­sten lan­de­lijk uit te rol­len en op te scha­len is het nood­za­ke­lijk dat in loka­le en regi­o­na­le pro­jec­ten en pilots al in een vroeg sta­di­um gedacht wordt aan een lan­de­lijk eco­sys­teem van ver­voers­dien­sten die ont­slo­ten wor­den via over­een­kom­sti­ge plat­for­men die op elkaar aan­ge­slo­ten zijn. Alleen op die manier kan een reis zo gebruiks­vrien­de­lijk moge­lijk gepland wor­den en wordt er een vol­waar­dig alter­na­tief gebo­den voor de eigen auto. Hier­bij moe­ten gemeen­ten en pro­vin­cies wel inzet­ten op goed beleid omtrent deel­ver­voer en beleid zoveel moge­lijk har­mo­ni­se­ren, waar­door deel­mo­bi­li­teit en MaaS-dien­sten aan­trek­ke­lij­ker wor­den voor consumenten.

Kata­ly­sa­tor van duurzaamheid

Bij AT Osbor­ne zien we deze ont­wik­ke­ling al bij een aan­tal van onze opdracht­ge­vers. Zo zien we bij SmartwayZ.NL  van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant mooie pro­jec­ten waar­in we de ambi­tie op het gebied van duur­za­me mobi­li­teit naar uit­voe­ring en prak­tijk bren­gen op de A2, de N279 en in ver­schil­len­de MaaS-acti­vi­tei­ten. We hel­pen over­he­den met hun visie op deel­mo­bi­li­teit en om gedrags­ver­an­de­ring in gang te zet­ten en te besten­di­gen. Juist deze onder­wer­pen heb­ben nu extra kans van sla­gen en dat zien we bin­nen onze pro­jec­ten ook gebeu­ren. Zo kan coro­na juist die­nen als kata­ly­sa­tor van duur­zaam­heid. En de gevol­gen van min­der auto­ge­bruik zijn nu al te zien. Het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Water­staat liet onlangs zien dat er een lan­de­lij­ke daling waar­neem­baar was in de uit­stoot van scha­de­lij­ke stof­fen en er vond een daling van geluids­over­last plaats van een aan­tal deci­bel. Dit is dan ook hét moment voor duur­za­me mobi­li­teit en daar den­ken we als AT Osbor­ne graag over mee, zodat we duur­zaam­heids­doe­len met elkaar beter en snel­ler behalen.