Cir­cu­lair wer­ken bij aan­leg, beheer en sloop van wegen en ande­re infra­struc­tuur, kan dat? Jaze­ker. Ook in de infra­sec­tor kun­nen het ver­bruik van grond­stof­fen en de uit­stoot van CO2 fors omlaag. Een kwes­tie van ambi­tie, slim orga­ni­se­ren en de juis­te finan­ci­ë­le prik­kels inbou­wen. Hoe dat het bes­te gedaan kan wor­den, wordt onder­zocht in “De Cir­cu­lai­re Weg”. Don­der­dag 1 okto­ber ging dit infra as a ser­vi­ce-pro­gram­ma offi­ci­eel van start mid­dels een digi­taal event.

Circulair werken

Het part­ner­pro­gram­ma is een ini­ti­a­tief van bouw­be­drijf Dura Ver­meer. ‘Als fami­lie­be­drijf is con­ti­nu­ï­teit onze basis. Om dit te waar­bor­gen mogen wij niet alleen winst­maxi­ma­li­sa­tie nastre­ven; we heb­ben ook een maat­schap­pe­lij­ke taak. Wil­len wij als Dura Ver­meer nog eens 165 jaar bestaan, dan moe­ten wij de komen­de jaren vol op duur­za­me ini­ti­a­tie­ven als De Cir­cu­lai­re Weg inzet­ten’, aldus Theo Win­ter, lid Raad van Bestuur.

Van the­o­rie naar praktijk

De komen­de twee jaar wer­ken de pro­vin­cies Noord-Bra­bant, Noord-Hol­land en Over­ijs­sel, de gemeen­ten Amers­foort, Utrecht en Amster­dam (stads­deel Zuid­oost), TU Delft, ABN AMRO, de Neder­land­se Water­schaps­bank, Sweco en Dura Ver­meer nauw samen.

Kar­lijn Mol, mana­ger duur­zaam­heid bij Dura Ver­meer: ‘Om te erva­ren of iets echt leidt tot cir­cu­la­ri­teit, moet je de prak­tijk in. Zodoen­de zijn wij op zoek gegaan naar par­tij­en die hun nek uit dur­ven te ste­ken en samen met ons wil­len pio­nie­ren met as a ser­vi­ce bin­nen infrastructuur’.

Con­cre­te casussen

Iede­re publie­ke par­tij brengt een con­cre­te casus in, waar­bin­nen onder­zocht wordt wel­ke ver­an­de­rin­gen er nodig zijn in de con­trac­ten, finan­cie­ring, risi­co­ver­de­ling, orga­ni­sa­tie en samen­wer­king. Het pro­gram­ma geeft ant­woor­den op vra­gen als: Wat moet er anders in de con­trac­ten, orga­ni­sa­tie en samen­wer­king? Hoe zor­gen we voor de juis­te finan­ci­ë­le prik­kels? Hoe beprij­zen we grond­stof­fen die “vast­zit­ten” in een object?

‘De doe­len voor cir­cu­la­ri­teit berei­ken we alleen wan­neer we ook bui­ten onze bestaan­de kaders gaan den­ken. De samen­wer­king met Dura Ver­meer draagt niet alleen bij aan een gemeen­schap­pe­lij­ke taal en weder­zijds begrip, maar leidt ook tot een kri­ti­sche blik op de bestaan­de manier van wer­ken. Niet alleen het resul­taat, maar juist ook de weg ernaar toe levert ons genoeg stof tot anders den­ken en doen’, aldus Jan Spoelstra, pro­gram­ma­ma­na­ger Wegen & Kana­len bij pro­vin­cie Overijssel.

Fat­ma Koşer Kaya, wet­hou­der Amers­foort (Eco­no­mie): ‘Amers­foort doet met hoge ver­wach­tin­gen mee aan de pilot. De komen­de twee jaar wor­den enorm leer­zaam. De erva­rin­gen die we met elkaar opdoen, moe­ten lei­den tot een lage­re CO2-uit­stoot en min­der afval. Door her­ge­bruik van mate­ri­a­len, ver­duur­za­men we onze bouw­pro­ces­sen. En het levert boven­dien moge­lijk ook finan­ci­eel voor­deel op.’

Rol AT Osborne

Stra­te­gisch advi­seur Fanauw Hop­pe bij het pro­ject betrok­ken als advi­seur Cir­cu­lair en Duur­zaam inkopen.

Meer infor­ma­tie

Fanauw Hop­pe

Stra­te­gisch (juri­disch) advi­seur AT Lawyers

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn