Infra as a ser­vice in prak­tijk met De Cir­cu­laire Weg

Geplaatst op 19 okto­ber 2020

Cir­cu­lair werken bij aan­leg, beheer en sloop van wegen en andere infra­struc­tu­ur, kan dat? Jazek­er. Ook in de infra­sec­tor kun­nen het ver­bruik van grond­stof­fen en de uit­stoot van CO2 fors omlaag. Een kwest­ie van ambitie, slim organ­is­eren en de juiste finan­ciële prikkels inbouwen. Hoe dat het beste gedaan kan wor­den, wordt onder­zocht in “De Cir­cu­laire Weg”. Don­derdag 1 okto­ber ging dit infra as a ser­vice-pro­­gram­­ma offi­cieel van start mid­dels een dig­i­taal event.

Circulair werken

Het part­ner­pro­gram­ma is een ini­ti­atief van bouwbedri­jf Dura Ver­meer. ‘Als fam­i­liebedri­jf is con­tin­uïteit onze basis. Om dit te waar­bor­gen mogen wij niet alleen win­st­max­i­mal­isatie nas­treven; we hebben ook een maatschap­pelijke taak. Willen wij als Dura Ver­meer nog eens 165 jaar bestaan, dan moeten wij de komende jaren vol op duurzame ini­ti­atieven als De Cir­cu­laire Weg inzetten’, aldus Theo Win­ter, lid Raad van Bestuur.

Van theorie naar praktijk

De komende twee jaar werken de provin­cies Noord-Bra­bant, Noord-Hol­­land en Over­i­js­sel, de gemeen­ten Amers­foort, Utrecht en Ams­ter­dam (stads­deel Zuidoost), TU Delft, ABN AMRO, de Ned­er­landse Water­schaps­bank, Swe­co en Dura Ver­meer nauw samen.

Kar­li­jn Mol, man­ag­er duurza­amheid bij Dura Ver­meer: ‘Om te ervaren of iets echt lei­dt tot cir­cu­lar­iteit, moet je de prak­tijk in. Zodoende zijn wij op zoek gegaan naar par­ti­jen die hun nek uit dur­ven te steken en samen met ons willen pio­nieren met as a ser­vice bin­nen infrastructuur’.

Concrete casussen

Iedere pub­lieke par­tij brengt een con­crete casus in, waarbin­nen onder­zocht wordt welke veran­derin­gen er nodig zijn in de con­tracten, financier­ing, risi­coverdel­ing, organ­isatie en samen­werk­ing. Het pro­gram­ma geeft antwo­or­den op vra­gen als: Wat moet er anders in de con­tracten, organ­isatie en samen­werk­ing? Hoe zor­gen we voor de juiste finan­ciële prikkels? Hoe bepri­jzen we grond­stof­fen die “vastzit­ten” in een object?

‘De doe­len voor cir­cu­lar­iteit bereiken we alleen wan­neer we ook buiten onze bestaande kaders gaan denken. De samen­werk­ing met Dura Ver­meer draagt niet alleen bij aan een gemeen­schap­pelijke taal en wed­erz­i­jds begrip, maar lei­dt ook tot een kri­tis­che blik op de bestaande manier van werken. Niet alleen het resul­taat, maar juist ook de weg ernaar toe lev­ert ons genoeg stof tot anders denken en doen’, aldus Jan Spoel­stra, pro­gram­ma­man­ag­er Wegen & Kanalen bij provin­cie Overijssel.

Fat­ma Koşer Kaya, wethoud­er Amers­foort (Economie): ‘Amers­foort doet met hoge verwachtin­gen mee aan de pilot. De komende twee jaar wor­den enorm leerza­am. De ervarin­gen die we met elka­ar opdoen, moeten lei­den tot een lagere CO2-uit­stoot en min­der afval. Door herge­bruik van mate­ri­alen, ver­du­urza­men we onze bouw­processen. En het lev­ert boven­di­en mogelijk ook finan­cieel voordeel op.’

Rol AT Osborne

Strate­gisch adviseur Fanauw Hoppe bij het project betrokken als adviseur Cir­cu­lair en Duurza­am inkopen.

Meer informatie

Fanauw Hoppe

Strategisch (juridisch) adviseur AT Lawyers / Coördinator Duurzame Leefomgeving

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn

Deel deze pagina via

Ook interessant