Hoe orga­ni­seer je je rond­om een com­plex en inte­graal the­ma als kli­maat­adap­ta­tie? Om de krach­ten, kwets­baar­he­den en behoef­ten rond­om de aan­pak van kli­maat­adap­ta­tie in beeld te bren­gen, voer­den ruim der­tig orga­ni­sa­ties in de regio Val­lei en Velu­we samen een Kli­maats­can uit. De Kli­maats­can is een tool, ont­wik­keld door AT Osbor­ne, die toetst hoe kli­maat­adap­ta­tie is geïn­te­greerd in de orga­ni­sa­tie op zes organisatiegebieden.

Resul­ta­ten

De scan leert dat kli­maat­adap­ta­tie leeft in de regio. De resul­ta­ten tonen ook aan­dachts­pun­ten voor ver­de­re ont­wik­ke­ling, zowel col­lec­tief als bin­nen de eigen orga­ni­sa­tie. Zowel de hori­zon­ta­le (ver­schil­len­de sec­to­ren) als de ver­ti­ca­le (van bestuur­der tot uit­voer­der) inte­gra­li­teit biedt ruim­te voor ver­be­te­ring: de water­sec­tor is de domi­nan­te trek­ker voor kli­maat­adap­ta­tie en de ove­ri­ge beleids­sec­to­ren zijn (te) beperkt betrok­ken. Daar­naast is meer aan­dacht nodig voor de ver­ta­ling van beleid naar uit­voe­ring. Dit vraagt om aan­dacht van bestuur en mana­ge­ment om inves­te­rin­gen in kli­maat­adap­ta­tie struc­tu­reel moge­lijk te maken.

Onlangs ver­scheen in het tijd­schrift Water Gover­nan­ce een arti­kel over de kli­maats­can, geschre­ven door Joost Ren­gers en Eva Kool van AT Osbor­ne en Marij­ke Jaars­ma van Water­schap Val­lei en Velu­we.