In het voor­jaar van 2018 con­clu­deert het Zorg­in­sti­tuut Neder­land (ZIN) dat de ver­blijfs­duur in het ver­pleeg­huis over de peri­o­de 2013–2016 sta­biel is geble­ven en niet is gedaald met de invoe­ring van de Wlz in 2015, zo schrijft Actiz op haar web­si­te. Dit onder­zoek maakt het nodi­ge los in de oude­ren­zorg­bran­che. Ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties zeg­gen zich niet te her­ken­nen in de cij­fers. Zorg­vi­sie laat in een arti­kel in dezelf­de peri­o­de het geluid horen van bestuur­ders in de oude­ren­zorg, die op basis van hun eigen data, laten zien dat de sterf­te­cij­fers bin­nen hun hui­zen toe­ne­men en de ver­blijfs­duur dus afneemt.

Gro­te­re zorgvraag

Deze gelui­den zijn niet naar de ach­ter­grond geraakt in de afge­lo­pen twee jaar, we horen nog regel­ma­tig dat orga­ni­sa­ties aan­ge­ven dat cli­ën­ten steeds kor­ter bij hen ver­blij­ven. Dit zou het effect kun­nen zijn van het pro­gram­ma lan­ger thuis. Het kabi­nets­be­leid, waar­van dit pro­gram­ma de ver­ta­ling is, is erop gericht oude­ren lan­ger thuis te laten wonen met de nodi­ge zorg en onder­steu­ning. Tege­lij­ker­tijd is de toe­gangs­drem­pel voor de Wlz ver­hoogd. Het gevolg hier­van is dat oude­ren meer en ern­sti­ger gebre­ken heb­ben wan­neer ze in een ver­pleeg­huis terecht komen. Het lijkt dus aan­ne­me­lijk dat deze cli­ën­ten kor­ter ver­blij­ven met een gro­te­re zorg­vraag. Dit levert voor zor­gor­ga­ni­sa­ties vraag­stuk­ken op rond per­so­neel en huisvesting.

Uit het rap­port van het ZIN blijkt dat onge­veer 50% van de cli­ën­ten lan­ger dan 18 maan­den ver­blijf. Maar een der­de ver­blijft kor­ter dan 9 maan­den. Er is geen ont­wik­ke­ling te zien waar­uit blijkt dat cli­ën­ten kor­ter ver­blij­ven, de trend is eer­der omgekeerd.

Stij­ging verblijfsduur

Uit recent onder­zoek van de Zorg­kan­to­ren van het Zil­ve­ren Kruis blijkt dat de gemid­del­de ver­blijfs­duur stijgt.

Zil­ve­ren Kruis (2019) ver­blijfs­duur van v&v klan­ten in intra­mu­ra­le instel­lin­gen. Bron Zil­ve­ren Kruis

Het onder­zoek is geba­seerd op de gege­vens van de 10 zorg­kan­to­ren van Zil­ve­ren Kruis, van alle Neder­land­se oude­ren die in een ver­pleeg­huis wonen, woont onge­veer 31% in deze ver­zor­gings­ge­bie­den. Boven­dien blijkt uit de data dat van alle hui­di­ge cli­ën­ten in zorg, zo’n 60% al meer dan 1,5 jaar in zorg is. Daar­naast ver­blij­ven cli­ën­ten die in de peri­o­de 2016–2018 zijn inge­stroomd, voor een steeds gro­ter deel lan­ger dan 15 maanden.

Het is las­tig om te voor­spel­len hoe de ver­blijfs­duur zich zal ont­wik­ke­len, maar van de daling waar­over gespro­ken wordt, lijkt geen spra­ke. Inzicht in deze ont­wik­ke­lin­gen is nood­za­ke­lijk voor een goe­de stra­te­gie voor uw per­so­neel en huis­ves­ting. Heeft uw orga­ni­sa­tie al inzicht in de ver­blijfs­duur? Wij hel­pen u graag op weg naar een toe­komst­be­sten­di­ge strategie.