Ontwik­kel­ing verbli­jfs­du­ur verpleeghuizen

Geplaatst op 20 jan­u­ari 2020

In het voor­jaar van 2018 con­cludeert het Zor­gin­sti­tu­ut Ned­er­land (ZIN) dat de verbli­jfs­du­ur in het ver­pleeghuis over de peri­ode 2013–2016 sta­biel is gebleven en niet is gedaald met de invo­er­ing van de Wlz in 2015, zo schri­jft Actiz op haar web­site. Dit onder­zoek maakt het nodi­ge los in de oud­eren­zorg­branche. Ver­schil­lende organ­isaties zeggen zich niet te herken­nen in de cijfers. Zorgvisie laat in een artikel in dezelfde peri­ode het gelu­id horen van bestu­ur­ders in de oud­eren­zorg, die op basis van hun eigen data, lat­en zien dat de sterfte­ci­jfers bin­nen hun huizen toen­e­men en de verbli­jfs­du­ur dus afneemt.

Grotere zorgvraag

Deze gelu­iden zijn niet naar de achter­grond ger­aakt in de afgelopen twee jaar, we horen nog regel­matig dat organ­isaties aangeven dat cliën­ten steeds kor­ter bij hen verbli­jven. Dit zou het effect kun­nen zijn van het pro­gram­ma langer thuis. Het kabi­nets­beleid, waar­van dit pro­gram­ma de ver­tal­ing is, is erop gericht oud­eren langer thuis te lat­en wonen met de nodi­ge zorg en onder­s­te­un­ing. Tegelijk­er­ti­jd is de toe­gangs­drem­pel voor de Wlz ver­hoogd. Het gevolg hier­van is dat oud­eren meer en ern­stiger gebreken hebben wan­neer ze in een ver­pleeghuis terecht komen. Het lijkt dus aan­nemelijk dat deze cliën­ten kor­ter verbli­jven met een grotere zorgvraag. Dit lev­ert voor zor­gor­gan­isaties vraagstukken op rond per­son­eel en huisvesting.

Uit het rap­port van het ZIN blijkt dat ongeveer 50% van de cliën­ten langer dan 18 maan­den verbli­jf. Maar een derde verbli­jft kor­ter dan 9 maan­den. Er is geen ontwik­kel­ing te zien waaruit blijkt dat cliën­ten kor­ter verbli­jven, de trend is eerder omgekeerd.

Stijging verblijfsduur

Uit recent onder­zoek van de Zorgkan­toren van het Zil­v­eren Kruis blijkt dat de gemid­delde verbli­jfs­du­ur stijgt.

Zil­v­eren Kruis (2019) verbli­jfs­du­ur van v&v klanten in intra­mu­rale instellin­gen. Bron Zil­v­eren Kruis

Het onder­zoek is gebaseerd op de gegevens van de 10 zorgkan­toren van Zil­v­eren Kruis, van alle Ned­er­landse oud­eren die in een ver­pleeghuis wonen, woont ongeveer 31% in deze ver­zorg­ings­ge­bieden. Boven­di­en blijkt uit de data dat van alle huidi­ge cliën­ten in zorg, zo’n 60% al meer dan 1,5 jaar in zorg is. Daar­naast verbli­jven cliën­ten die in de peri­ode 2016–2018 zijn inge­stroomd, voor een steeds grot­er deel langer dan 15 maanden.

Het is lastig om te voor­spellen hoe de verbli­jfs­du­ur zich zal ontwikke­len, maar van de dal­ing waarover gespro­ken wordt, lijkt geen sprake. Inzicht in deze ontwik­kelin­gen is noodza­ke­lijk voor een goede strate­gie voor uw per­son­eel en huisvest­ing. Heeft uw organ­isatie al inzicht in de verbli­jfs­du­ur? Wij helpen u graag op weg naar een toekom­st­bestendi­ge strategie.

Deel deze pagina via

Ook interessant