Naar het overzicht

Bio­di­ver­si­teit

Ver­schil moet er zijn. Dat geldt zeker voor de natuur. Bio­di­ver­si­teit ‑de ver­schei­den­heid aan die­ren, plan­ten en insec­ten- is van essen­ti­eel belang voor ons voort­be­staan. Zon­der bio­di­ver­si­teit geen vrucht­ba­re bodem om voed­sel te pro­du­ce­ren, geen zui­ver water, geen bij­en die gewas­sen bestui­ven en geen plan­ten die de lucht zui­ve­ren en ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen opne­men. Zon­der bio­di­ver­si­teit geen goed func­ti­o­ne­rend eco­lo­gisch systeem.

Men­se­lijk han­de­len brengt de bio­di­ver­si­teit uit balans. Ste­den­bouw leidt tot ver­steen­de omge­vin­gen, waar­in vaak te wei­nig plaats is voor natuur en waar eco­sys­te­men nau­we­lijks een kans krij­gen. De voe­dings­stof­fen in onze natuur­lij­ke bodem laten een scheef­groei zien door met name een teveel aan stik­stof en fos­fa­ten. Al tien­tal­len jaren vin­den er inspan­nin­gen plaats om de natuur te bevor­de­ren en moe­ten com­plexe regels zoals mest­boek­hou­ding de uit­stoot beteu­ge­len. Maar de laat­ste scha­kels in de keten wer­ken in onvol­doen­de mate mee: teveel men­sen ver­van­gen het gras in hun tuin door tegels en blij­ven teveel bestrij­dings­mid­de­len gebrui­ken, we zien exces­sen in de land­bouw en indu­strie. Waar eco­no­mie en eco­lo­gie in balans zou­den moe­ten zijn, lijkt de eco­lo­gie toch het onder­spit te delven.

AT Osbor­ne wil hel­pen om de balans terug te bren­gen, door de bewust­wor­ding over bio­di­ver­si­teit te ver­gro­ten bin­nen de opdrach­ten waar­aan wij voor onze klan­ten wer­ken. Soms is dat gericht beleids­ad­vies of het werk aan een Omge­vings­vi­sie of een gebieds­ont­wik­ke­ling. Soms is dat ook bin­nen opdrach­ten waar je er mis­schien niet met­een aan zou den­ken, zoals de natuur­in­clu­sie­ve reno­va­tie van een gebouw. Bio­di­ver­si­teit staat bij veel par­tij­en wel op de agen­da, maar het moet ook daad­wer­ke­lijk een plek krij­gen in beleid, uit­voe­ring en beheer. Wij zien dit als een rand­voor­waar­de voor het vol­bren­gen van pro­jec­ten met een direc­te bij­dra­ge aan een duur­za­me samenleving.

Mede van­uit deze over­tui­ging heeft AT Osbor­ne geko­zen voor ves­ti­ging in een kan­toor­vil­la in een omvang­rijk park. Door hier bedrijfs­ruim­te te huren dra­gen wij bij aan de instand­hou­ding van een groot groen­ge­bied mid­den in Baarn. Dit gedach­ten­goed nemen wij mee naar de pro­jec­ten waar wij voor opdracht­ge­vers aan wer­ken, bij­voor­beeld waar het gaat om gebied­strans­for­ma­tie. Wij stu­ren erop dat bio­di­ver­si­teit bin­nen alle aan­ge­dra­gen oplos­sin­gen een rol speelt. Er moet aan­dacht zijn en blij­ven voor bio­di­ver­si­teit en men­sen moe­ten gesti­mu­leerd wor­den om daar bewus­ter naar te han­de­len. Het vormt een onmis­ba­re bouw­steen voor de duur­za­me leefomgeving.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief