A2 Randweg Eindhoven

AT Osborne ver­zorgt, als deel­ne­mer in het driekop­pige pro­ject­team, het pro­ces­man­age­ment en advis­er­ing voor de ambtelijke en bestu­urlijke stake­hold­ers vanu­it gemeen­ten, provin­cie en rijk (Rijk­swa­ter­staat en min­is­terie Infra­struc­tu­ur en Water­staat). In een adap­tieve en staps­gewi­jze aan­pak wor­den alle belan­gen meegenomen en kri­j­gen stake­hold­ers de gele­gen­heid veel invloed uit te oefe­nen en op één lijn te komen en te bli­jven (qua pro­ces en inhoud). Zo wordt het een geza­men­lijke opgave en wordt er dus ook geza­men­lijk gefinancierd.

Via een Prob­lee­m­analyse zijn tien maa­trege­len ges­e­lecteerd, die op de kor­tere ter­mi­jn tot 2030 de ver­keers­druk­te moeten tem­peren. Dit moet een weg banen voor struc­turele maa­trege­len op het gebied van de gecom­bi­neerde ruimtelijke en mobiliteit­son­twik­kel­ing van Brain­port op de lan­gere ter­mi­jn. Hier­voor loopt een MIRT-onder­­zoek, op advies van het pro­ject­team A2 Randweg Eindhoven.

De korte ter­mi­jn­maa­trege­len (SMART, infra, fiets, werkgev­ers­be­nader­ing) wor­den uit­gew­erkt en op effec­tiviteit onder­zocht, de besluitvorm­ing en financier­ing van de real­isatie is eind 2021 gep­land in het Bestu­urlijk Over­leg MIRT Zuid-Nederland.

Deel deze pagina via

Ook interessant