Project omschrijving

Pro­ject­re­fe­ren­tie Pro­gram­ma Sig­nal­ling & Con­trol Amsterdam

Amster­dam krijgt het modern­ste trein­be­vei­lings- en ver­keers­lei­dings­sys­teem voor lightrail wat op de markt ver­krijg­baar is: CBTC. Het nieu­we sys­teem biedt vele voor­de­len voor stad en regio. Het maakt bestuur­der­loos rij­den moge­lijk, is ener­gie­zui­nig en vol­doet aan de meest recen­te vei­lig­heids­ei­sen. De belang­rijk­ste eigen­schap van het sys­teem is ech­ter dat de voer­tui­gen geau­to­ma­ti­seerd aan­ge­stuurd wor­den. Hier­door rij­den voer­tui­gen dich­ter op elkaar en wordt de effi­ci­ën­tie van het bestaan­de metro­net verhoogd.

Metro Amsterdam

Ver­bou­wen met de win­kel open

Een suc­ces­vol­le imple­men­ta­tie van het CBTC sys­teem is nodig om de stad auto­luw te maken zon­der in te leve­ren op mobi­li­teit. Wat de imple­men­ta­tie las­tig maakt is dat we wer­ken aan een ver­voers­sys­teem dat dage­lijks in gebruik is. Er zijn raak­vlak­ken met vrij­wel alle ande­re pro­jec­ten op het are­aal en de uit­rol van het CBTC sys­teem grijpt in op de ope­ra­ti­o­ne­le pro­ces­sen van beheer­der en exploi­tant. Het is dus ver­bou­wen ‘met de win­kel open’, waar­bij we con­ti­nu de afwe­ging maken tus­sen beschik­baar­heid van het ver­voers­sys­teem, voort­gang op het pro­ject en het waar­ma­ken van pro­gram­ma ambities.

Pro­gram­ma­ti­sche aanpak

Bij de uit­rol van het CBTC sys­teem wordt de hard­wa­re (baan- en voer­tuig­com­po­nen­ten) en de soft­wa­re aan­ge­past. Dit vormt tech­nisch en orga­ni­sa­to­risch een uit­da­ging, omdat de taken en bevoegd­he­den bij zowel de beheer­der, exploi­tant, con­ces­sie­ver­le­ner en gemeen­te lig­gen. Aan­van­ke­lijk werd de opga­ve opge­pakt door apar­te teams bin­nen de ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties, maar gaan­de­weg is een pro­gram­ma­ti­sche aan­pak geïm­ple­men­teerd. AT Osbor­ne is gevraagd het plan van aan­pak op te stel­len en hier­mee heb­ben we het pro­gram­ma vorm­ge­ge­ven. In de pro­gram­ma orga­ni­sa­tie zijn de ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties ver­te­gen­woor­digd, waar­door goe­de samen­wer­king tus­sen de gemeen­te (Metro en Tram), de ope­ra­tor (GVB) en de Ver­voer­re­gio moge­lijk wordt. De pro­gram­ma­ti­sche aan­pak zorgt ervoor dat de ver­schil­len­de aan­pa­len­de pro­jec­ten, zoals de ver­bou­win­gen van Zui­d­as­dok of de aan­koop van nieu­we metro­voer­tui­gen, op één plek terecht kun­nen voor hun vra­gen en het door­voe­ren van de beno­dig­de systeemwijzigingen.

Geslaag­de samenwerking

Zoals het er nu voor staat gaat het CBTC sys­teem in de zomer van 2021 live. Er is een goe­de samen­wer­king met de staan­de orga­ni­sa­ties waar­door wen­sen, ver­wach­tin­gen en tech­ni­sche (on)mogelijkheden con­struc­tief met elkaar wor­den opge­lost wat ver­as­sin­gen voor­komt. Dat de pro­gram­ma orga­ni­sa­tie goed func­ti­o­neert blijkt ook uit de vele posi­tie­ve reac­ties over de samen­wer­king. Deze komen niet alleen van­uit de staan­de orga­ni­sa­ties, maar ook van­uit de leve­ran­cier van het sys­teem. Door­dat alle bij het Amster­dam­se OV betrok­ken par­tij­en deel uit­ma­ken van de pro­gram­ma­or­ga­ni­sa­tie biedt het pro­gram­ma een plat­form voor onder­lin­ge ken­nis­uit­wis­se­ling en begrip. Daar­mee fun­geert het pro­gram­ma als kata­ly­sa­tor voor het in kaart bren­gen van (toe­kom­sti­ge) inte­gra­le pro­ble­men en het tij­dig agen­de­ren daar­van bij bestuur­ders en directeuren.

Betrok­ken­heid AT Osborne

Eind 2018 is Gerard Schef­frahn gevraagd om de rol van pro­gram­ma­di­rec­teur op zich te nemen. Hij heeft een plan van aan­pak opge­steld en een pro­gram­ma­or­ga­ni­sa­tie vorm­ge­ge­ven om de samen­wer­king tus­sen het pro­gram­ma en de staan­de orga­ni­sa­ties te waar­bor­gen. Gerard werkt bij de uit­voe­ring van het pro­gram­ma nauw samen met AT Osbor­ne collega’s Pel­le de Wit, Eel­co Sneep en Bas Keuzenkamp.