Projectreferentie Programma Signalling & Control Amsterdam

Ams­ter­dam kri­jgt het mod­ern­ste trein­beveil­ings- en ver­keer­slei­d­ingssys­teem voor ligh­trail wat op de markt verkri­jg­baar is: CBTC. Het nieuwe sys­teem biedt vele voorde­len voor stad en regio. Het maakt bestu­ur­der­loos rij­den mogelijk, is energiezuinig en vol­doet aan de meest recente vei­lighei­d­seisen. De belan­grijk­ste eigen­schap van het sys­teem is echter dat de voer­tu­igen geau­toma­tiseerd aanges­tu­urd wor­den. Hier­door rij­den voer­tu­igen dichter op elka­ar en wordt de effi­ciën­tie van het bestaande metronet verhoogd.

Metro Amsterdam

Verbouwen met de winkel open

Een suc­cesvolle imple­men­tatie van het CBTC sys­teem is nodig om de stad autoluw te mak­en zon­der in te lev­eren op mobiliteit. Wat de imple­men­tatie lastig maakt is dat we werken aan een ver­vo­erssys­teem dat dagelijks in gebruik is. Er zijn raakvlakken met vri­jwel alle andere pro­jecten op het areaal en de uitrol van het CBTC sys­teem gri­jpt in op de oper­a­tionele processen van beheerder en exploitant. Het is dus ver­bouwen ‘met de winkel open’, waar­bij we con­tinu de afweg­ing mak­en tussen beschik­baarheid van het ver­vo­erssys­teem, voort­gang op het project en het waar­mak­en van pro­gram­ma ambities.

Programmatische aanpak

Bij de uitrol van het CBTC sys­teem wordt de hard­ware (baan- en voer­tu­ig­com­po­nen­ten) en de soft­ware aangepast. Dit vormt tech­nisch en organ­isatorisch een uitdag­ing, omdat de tak­en en bevoegdhe­den bij zow­el de beheerder, exploitant, con­cessiev­er­len­er en gemeente liggen. Aan­vanke­lijk werd de opgave opgepakt door aparte teams bin­nen de ver­schil­lende organ­isaties, maar gaan­deweg is een pro­gram­ma­tis­che aan­pak geïm­ple­menteerd. AT Osborne is gevraagd het plan van aan­pak op te stellen en hier­mee hebben we het pro­gram­ma vor­mgegeven. In de pro­gram­ma organ­isatie zijn de ver­schil­lende organ­isaties verte­gen­wo­ordigd, waar­door goede samen­werk­ing tussen de gemeente (Metro en Tram), de oper­a­tor (GVB) en de Ver­vo­er­re­gio mogelijk wordt. De pro­gram­ma­tis­che aan­pak zorgt ervoor dat de ver­schil­lende aan­pal­ende pro­jecten, zoals de ver­bouwin­gen van Zuidas­dok of de aankoop van nieuwe metro­vo­er­tu­igen, op één plek terecht kun­nen voor hun vra­gen en het door­vo­eren van de ben­odigde systeemwijzigingen.

Geslaagde samenwerking

Zoals het er nu voor staat gaat het CBTC sys­teem in de zomer van 2021 live. Er is een goede samen­werk­ing met de staande organ­isaties waar­door wensen, verwachtin­gen en tech­nis­che (on)mogelijkheden con­struc­tief met elka­ar wor­den opgelost wat verassin­gen voorkomt. Dat de pro­gram­ma organ­isatie goed func­tion­eert blijkt ook uit de vele posi­tieve reac­ties over de samen­werk­ing. Deze komen niet alleen vanu­it de staande organ­isaties, maar ook vanu­it de lever­anci­er van het sys­teem. Door­dat alle bij het Ams­ter­damse OV betrokken par­ti­jen deel uit­mak­en van de pro­gram­maor­gan­isatie biedt het pro­gram­ma een plat­form voor onder­linge ken­nisuit­wissel­ing en begrip. Daarmee fungeert het pro­gram­ma als katalysator voor het in kaart bren­gen van (toekom­stige) inte­grale prob­le­men en het tijdig agen­deren daar­van bij bestu­ur­ders en directeuren.

Betrokkenheid AT Osborne

Eind 2018 is Ger­ard Schef­frahn gevraagd om de rol van pro­gram­madi­recteur op zich te nemen. Hij heeft een plan van aan­pak opgesteld en een pro­gram­maor­gan­isatie vor­mgegeven om de samen­werk­ing tussen het pro­gram­ma en de staande organ­isaties te waar­bor­gen. Ger­ard werkt bij de uitvo­er­ing van het pro­gram­ma nauw samen met AT Osborne collega’s Pelle de Wit, Eel­co Sneep en Bas Keuzenkamp.

Deel deze pagina via

Ook interessant