Warm­te­re­cord, hit­te­golf, aan­hou­den­de droog­te; alle­maal ter­men die we de afge­lo­pen weken weder­om veel­vul­dig voor­bij hoor­den komen in het nieuws. We mer­ken de afge­lo­pen jaren steeds meer dat het kli­maat ver­an­dert. Het was in Neder­land nog nooit zo warm als afge­lo­pen juli.

Vaak denkt men dat met name de water­over­last, als gevolg van hef­ti­ge bui­en, voor gro­te scha­des zor­gen. Voor een deel klopt dat, bij­voor­beeld voor het her­stel van onder­ge­lo­pen tun­nels, wegen en gebou­wen en het afspoe­len van gron­den in heu­vel­ach­ti­ge gebie­den. Del­ta­res schat­te deze scha­de­post als gevolg van neer­slag­pro­ble­ma­tiek in 2012 op zo’n 29 mil­jard euro, voor de peri­o­de tot 2050. Ver­ze­ke­raars heb­ben steeds meer last van kli­maat­ver­an­de­ring, waar­door de pre­mies stij­gen, stond in mei in de Volkskrant.

Scha­de als gevolg van lang­du­ri­ge droog­te, zoals dit jaar en vorig jaar, is ech­ter een nog gro­ter pro­bleem. Voor velen komt het als een ver­ras­sing dat de scha­de daar­van bij­na ander­half keer zo hoog is. Del­ta­res schat­te in het­zelf­de onder­zoek de finan­ci­ë­le scha­de door droog­te­pro­ble­men, zoals paal­rot (hou­ten fun­de­rin­gen), zak­king van hui­zen en infra­struc­tuur, ver­min­der­de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit en gezond­heids­pro­ble­men op zo’n 42 mil­jard euro, voor de peri­o­de tot 2050. Met name jon­ge kin­de­ren, oude­ren en chro­nisch zie­ken kun­nen hit­te niet goed ver­dra­gen. Tij­dens een hit­te­golf kan de sterf­te in Neder­land tot 12% stijgen.

Nu han­de­len!

Leve­ren hit­te en droog­te dan alleen maar pro­ble­men op? Nee, de Neder­land­se wijn­boe­ren en strand­ten­t­ei­ge­na­ren zijn hier voor­als­nog erg blij mee. Onze leef­om­ge­ving is ech­ter nog niet goed inge­richt op deze ver­an­de­rin­gen. Het kan, door gebrek aan groen en water, in de stad maar liefst 8 gra­den war­mer zijn dan op het omrin­gen­de plat­te­land (het hit­te-eiland­ef­fect). Ook kan de bin­nen­stad de steeds extre­me­re neer­slag­bui­en niet altijd direct ver­wer­ken, wat nu al steeds vaker leidt tot flin­ke water­over­last. Hoe groot de kli­maat­ver­an­de­rin­gen pre­cies zijn en hoe snel ze gaan, is onze­ker. Maar niets doen leidt tot enor­me scha­de. Geluk­kig wordt Neder­land zich er steeds meer bewust van dat er nu iets moet gebeuren.

Geza­men­lijk kun­nen we op iede­re schaal slim­me maat­re­ge­len tref­fen, die elkaar ver­ster­ken en aanvullen.

Samen­wer­ken

Om in de toe­komst een kli­maat­be­sten­di­ge leef­om­ge­ving te behou­den, moe­ten we naden­ken over inte­gra­le oplos­sin­gen, waar­in zowel op het gebied van droog­te, hit­te als water­over­last pas­sen­de maat­re­ge­len wor­den geno­men. Hier­voor gaan gemeen­ten steeds meer samen­wer­ken. Met elkaar en met pro­vin­cies, water­schap­pen, het Rijk, bewo­ners en het bedrijfs­le­ven. Ook woning­cor­po­ra­ties, ont­wik­ke­laars, bou­wers, zorg­in­stel­lin­gen zijn nu aan zet, we zien daar­in al veel ont­wik­ke­lin­gen. AT Osbor­ne treedt hier­bij op als kli­maat­ma­ke­laar; de ver­bin­der tus­sen de betrok­ken par­tij­en en de ontwikkelingen.

Geza­men­lijk kun­nen we op iede­re schaal slim­me maat­re­ge­len tref­fen, die elkaar ver­ster­ken en aan­vul­len, waar­door onze leef­om­ge­ving kli­maat­adap­tief wordt en blijft. Dat is waar wij bij AT Osbor­ne pas écht warm van worden!

Weten wat AT Osbor­ne voor u kan bete­ke­nen op het gebied van kli­maat­ad­a­pa­tie? Lees hier meer. Of lees het inter­view met onze expert op het gebied van kli­maat­adap­ta­tie, Mat­té Egging, waar­in hij ver­telt over zijn drijf­ve­ren.