Kli­maatveran­der­ing: hit­tere­cords, droogte en wateroverlast

Geplaatst op 23 augus­tus 2019

Warmtere­cord, hit­te­golf, aan­houdende droogte; alle­maal ter­men die we de afgelopen weken wederom veelvuldig voor­bij hoor­den komen in het nieuws. We merken de afgelopen jaren steeds meer dat het kli­maat veran­dert. Het was in Ned­er­land nog nooit zo warm als afgelopen juli.

Vaak denkt men dat met name de waterover­last, als gevolg van heftige buien, voor grote schades zor­gen. Voor een deel klopt dat, bijvoor­beeld voor het her­s­tel van ondergelopen tun­nels, wegen en gebouwen en het afspoe­len van gron­den in heuvelachtige gebieden. Deltares schat­te deze schade­post als gevolg van neer­slag­prob­lematiek in 2012 op zo’n 29 mil­jard euro, voor de peri­ode tot 2050. Verzek­er­aars hebben steeds meer last van kli­maatveran­der­ing, waar­door de pre­mies sti­j­gen, stond in mei in de Volkskrant.

Schade als gevolg van lang­durige droogte, zoals dit jaar en vorig jaar, is echter een nog grot­er prob­leem. Voor velen komt het als een ver­rass­ing dat de schade daar­van bij­na ander­half keer zo hoog is. Deltares schat­te in het­zelfde onder­zoek de finan­ciële schade door droogteprob­le­men, zoals paal­rot (houten fun­derin­gen), zakking van huizen en infra­struc­tu­ur, ver­min­derde arbei­d­spro­duc­tiviteit en gezond­hei­d­sprob­le­men op zo’n 42 mil­jard euro, voor de peri­ode tot 2050. Met name jonge kinderen, oud­eren en chro­nisch zieken kun­nen hitte niet goed ver­dra­gen. Tij­dens een hit­te­golf kan de sterfte in Ned­er­land tot 12% stijgen.

Nu handelen!

Lev­eren hitte en droogte dan alleen maar prob­le­men op? Nee, de Ned­er­landse wijn­boeren en strand­ten­teigenaren zijn hier vooral­snog erg blij mee. Onze leefomgev­ing is echter nog niet goed ingericht op deze veran­derin­gen. Het kan, door gebrek aan groen en water, in de stad maar lief­st 8 graden warmer zijn dan op het omrin­gende plat­te­land (het hitte-eilan­d­e­f­­fect). Ook kan de bin­nen­stad de steeds extremere neer­slag­buien niet alti­jd direct ver­w­erken, wat nu al steeds vak­er lei­dt tot flinke waterover­last. Hoe groot de kli­maatveran­derin­gen pre­cies zijn en hoe snel ze gaan, is onzek­er. Maar niets doen lei­dt tot enorme schade. Gelukkig wordt Ned­er­land zich er steeds meer bewust van dat er nu iets moet gebeuren.

Geza­men­lijk kun­nen we op iedere schaal slimme maa­trege­len tre­f­fen, die elka­ar ver­sterken en aanvullen.

Samenwerken

Om in de toekomst een kli­maatbestendi­ge leefomgev­ing te behouden, moeten we nadenken over inte­grale oplossin­gen, waarin zow­el op het gebied van droogte, hitte als waterover­last passende maa­trege­len wor­den genomen. Hier­voor gaan gemeen­ten steeds meer samen­werken. Met elka­ar en met provin­cies, water­schap­pen, het Rijk, bewon­ers en het bedri­jf­sleven. Ook won­ing­cor­po­raties, ontwikke­laars, bouw­ers, zor­gin­stellin­gen zijn nu aan zet, we zien daarin al veel ontwik­kelin­gen. AT Osborne treedt hier­bij op als kli­maat­make­laar; de verbinder tussen de betrokken par­ti­jen en de ontwikkelingen.

Geza­men­lijk kun­nen we op iedere schaal slimme maa­trege­len tre­f­fen, die elka­ar ver­sterken en aan­vullen, waar­door onze leefomgev­ing kli­maatadap­tief wordt en bli­jft. Dat is waar wij bij AT Osborne pas écht warm van worden!

Weten wat AT Osborne voor u kan beteke­nen op het gebied van kli­maatada­p­atie? Lees hier meer. Of lees het inter­view met onze expert op het gebied van kli­maatadap­tatie, Mat­té Egging, waarin hij vertelt over zijn dri­jfv­eren.

Deel deze pagina via

Ook interessant