Aanpak Opkomende Stoffen

In de werk­groep Aan­pak Opkomende Stof­fen zetten het min­is­terie, water­be­heerders en drinkwa­terbedri­jven zich geza­men­lijk in voor schoon water voor mens en natu­ur. De werk­groep richt zich strate­gisch op het onder­zoek dat uit­gevo­erd moet wor­den om de aan­wezigheid en schadelijkheid van nieuwe nog niet genormeerde stof­fen in opper­vlak­te- drink- en grond­wa­ter te bepalen. Deze nieuwe, niet genormeerde stof­fen wor­den aange­duid als opkomende stof­fen. Bek­ende stof­fen waar in de media veel aan­dacht voor is zijn pyra­zo­ol, PFOA en GenX.

Het onder­zoek heeft een prag­ma­tis­che insteek en draagt bij aan het bepalen van het han­del­ingsper­spec­tief van drinkwa­terbedri­jven, water­be­heerders en de indus­trie. Oftewel: het onder­zoek wordt gebruikt om het ‘buiten’ anders te gaan doen, of dat nu aan de voorz­i­jde (indus­trie) of aan de achterz­i­jde (water­be­heer) is. De werk­groep heeft naast het onder­zoek dan ook veel oog voor een strate­gis­che aan­pak van de stof­fen en werkt aan het opzetten van slimme meet- en informatiestrategieën.

Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen

De werk­groep is geïni­tieerd door het min­is­terie van I&W. De deel­ne­mers komen vanu­it drinkwa­terbedri­jven, water­schap­pen, provin­cies, het min­is­terie, RWS en Stowa. De werk­groep opereert in een com­plexe en poli­tieke omgev­ing, waarin zich vaak onverwachte wendin­gen voor­doen. Mede door de media-aan­­dacht voor een aan­tal stof­fen, staat dit onder­w­erp hoog op de poli­tiek agenda.

De werk­groep opereert op strate­gisch niveau en bepaalt de koers van het uit te voeren onder­zoek. Onderliggende thema­groepen Opper­vlak­te­wa­ter, Grond­wa­ter en Drinkwa­ter zetten het onder­zoek op en voeren het uit.

Ondersteuning vanuit AT Osborne

AT Osborne heeft de overkoe­pe­lende werk­groep in 2017 geholpen bij het opstellen van een strate­gisch plan van aan­pak. Sinds­di­en helpen wij bij het bor­gen van voort­gang en plan­ning van werk- en thema­groepen. Ook ver­zor­gen wij het overzicht en de kop­pel­ing tussen werk- en themagroepen.

Zo draagt AT Osborne bij aan een betere stur­ing op het geza­men­lijke resul­taat van de werkgroep.

Deel deze pagina via

Ook interessant