Project omschrijving

Aan­pak Opko­men­de Stoffen

In de werk­groep Aan­pak Opko­men­de Stof­fen zet­ten het minis­te­rie, water­be­heer­ders en drink­wa­ter­be­drij­ven zich geza­men­lijk in voor schoon water voor mens en natuur. De werk­groep richt zich stra­te­gisch op het onder­zoek dat uit­ge­voerd moet wor­den om de aan­we­zig­heid en scha­de­lijk­heid van nieu­we nog niet genor­meer­de stof­fen in opper­vlak­te- drink- en grond­wa­ter te bepa­len. Deze nieu­we, niet genor­meer­de stof­fen wor­den aan­ge­duid als opko­men­de stof­fen. Beken­de stof­fen waar in de media veel aan­dacht voor is zijn pyra­zool, PFOA en GenX.

Het onder­zoek heeft een prag­ma­ti­sche insteek en draagt bij aan het bepa­len van het han­de­lings­per­spec­tief van drink­wa­ter­be­drij­ven, water­be­heer­ders en de indu­strie. Ofte­wel: het onder­zoek wordt gebruikt om het ‘bui­ten’ anders te gaan doen, of dat nu aan de voor­zij­de (indu­strie) of aan de ach­ter­zij­de (water­be­heer) is. De werk­groep heeft naast het onder­zoek dan ook veel oog voor een stra­te­gi­sche aan­pak van de stof­fen en werkt aan het opzet­ten van slim­me meet- en informatiestrategieën.

Werk­groep Aan­pak Opko­men­de Stoffen

De werk­groep is geï­ni­ti­eerd door het minis­te­rie van I&W. De deel­ne­mers komen van­uit drink­wa­ter­be­drij­ven, water­schap­pen, pro­vin­cies, het minis­te­rie, RWS en Sto­wa. De werk­groep ope­reert in een com­plexe en poli­tie­ke omge­ving, waar­in zich vaak onver­wach­te wen­din­gen voor­doen. Mede door de media-aan­dacht voor een aan­tal stof­fen, staat dit onder­werp hoog op de poli­tiek agenda.

De werk­groep ope­reert op stra­te­gisch niveau en bepaalt de koers van het uit te voe­ren onder­zoek. Onder­lig­gen­de the­ma­groe­pen Opper­vlak­te­wa­ter, Grond­wa­ter en Drink­wa­ter zet­ten het onder­zoek op en voe­ren het uit.

Onder­steu­ning van­uit AT Osborne

AT Osbor­ne heeft de over­koe­pe­len­de werk­groep in 2017 gehol­pen bij het opstel­len van een stra­te­gisch plan van aan­pak. Sinds­dien hel­pen wij bij het bor­gen van voort­gang en plan­ning van werk- en the­ma­groe­pen. Ook ver­zor­gen wij het over­zicht en de kop­pe­ling tus­sen werk- en themagroepen.

Zo draagt AT Osbor­ne bij aan een bete­re stu­ring op het geza­men­lij­ke resul­taat van de werkgroep.