Project omschrijving

Ener­gie­co­ö­pe­ra­ties en nieu­we nutsbedrijven

In eigen beheer heeft AT Osbor­ne in de afge­lo­pen tien jaar bij­na twin­tig Loka­le Duur­za­me Ener­gie­be­drij­ven (LDE) gehol­pen bij de oprich­ting en ont­wik­ke­ling. Deze bedrij­ven, vaak coö­pe­ra­ties, zijn in han­den van bewo­ners, maar soms ook van bedrij­ven. Er is nog genoeg te doen. Voor 2019 staan er alweer nieu­we LDE’s op de agen­da. Ook de komst van warm­te­net­ten staat nu op de agen­da, en bedrij­ven die deze gaan exploi­te­ren. We wer­ken met de LDE’s aan de vraag wel­ke posi­tie zij bin­nen zo’n bedrijf moe­ten innemen.

Eer­ste projecten

We zijn in 2009 begon­nen in Amers­foort met www.duurzaamsoesterkwartier.nl en direct daar­na als vrij­wil­li­ger in Cas­tri­cum bij www.calorieenergie.nl. In Over­schie is in maart 2011 Ener­gie Coö­pe­ra­tie Over­schie (ECO) opge­richt. In Alme­re heeft AT Osbor­ne bij­ge­dra­gen aan de oprich­ting van wat nu de Groe­ne Reus is, en in Zwol­le lever­den wij een bij­dra­ge aan vijf buur­t­ener­gie­be­drij­ven die samen de basis zijn van Blauw­vin­ger Ener­gie. In opdracht van de pro­vin­cie Over­ijs­sel heb­ben wij samen met Natuur & Mili­eu Over­ijs­sel een ken­ni­stra­ject geor­ga­ni­seerd met zowel begin­nen­de buur­t­ener­gie­be­drij­ven, als met koplopers.

In een kort­lo­pend tra­ject in Den Haag bege­leid­den wij Buur­t­ener­gie Sta­ten­kwar­tier. Sinds okto­ber 2013 is Alkmaar Ener­gie een feit. Kort daar­na is Ener­giek Baarn een feit gewor­den, waar­bij wij als Baarns bedrijf nog steeds betrok­ken zijn, als vrij­wil­li­ger. In Ensche­de zijn drie buur­t­ener­gie­be­drij­ven opge­richt: in Boe­ke­lo, in Noord en in Zuid. In Gro­nin­gen is geë­va­lu­eerd in wel­ke wij­ken buur­t­ener­gie suc­ces­vol is en waar niet. In Lely­stad medio 2014 heeft AT Osbor­ne gewerkt aan een afde­ling van de Groe­ne Reus en eind 2015 in Amster­dam-Noord aan Breed Energie.

Medio 2016 is Wor­mer­land Duur­zaam een feit gewor­den en eind 2016 de Groe­ne Wij­kers in Bever­wijk. Dit is samen met jon­ge­ren gedaan. In 2017 bege­leid­den wij de Groe­ne Ambas­sa­de in Haar­lem. Dit was een pro­ject in samen­wer­king met alloch­to­nen. In 2018 heb­ben wij de oprich­ting van Duur­zaam Uit­geest bege­leid. Ook waren we betrok­ken bij de ver­zelf­stan­di­ging van een warm­te­net op Vlieland.

Onver­min­derd door

In 2019 gaan we onver­min­derd door. Dan staan de vol­gen­de pro­jec­ten alweer op de agen­da, waar­on­der de door­ont­wik­ke­ling van de Groe­ne Wijkers.