Strategie voor vastgoed Amarant

Ama­rant is een grote instelling voor ver­standelijk gehand­i­capten in west­elijk Bra­bant. In de dynamiek van deze markt heeft Ama­rant aan AT Osborne gevraagd een nieuwe strate­gie voor vast­goed op te stellen, inclusief een inte­graal per­spec­tief op de koers van de organ­isatie. Dit hebben we bereikt in een aan­tal inter­ac­tieve werk­sessies met bestu­ur­ders en directeuren van Amarant.

Vanu­it onze visie op asset­man­age­ment is dit het start­punt voor het opstellen van een strate­gis­che asset­plan­ning en prak­tis­che hand­vat­ten voor de uitvo­er­ing hier­van. Van daaruit hebben we de huisvest­ing­sop­gave verder uit­gew­erkt. We zijn ges­tart met het for­muleren van lei­dende principes, die geven uit­drukking aan de strate­gis­che ambities van de organ­isatie. Door inzicht te geven in de ontwik­kel­ing van de doel­groepen bin­nen en buiten, de mark­t­posi­tie van Ama­rant en de algemene ontwik­kelin­gen die rel­e­vant zijn voor de VG-sec­­tor ontstaat een ste­vige basis voor te voeren beleid. Op basis van lei­dende principes kun je een belei­d­srijke zorgvraag­prog­nose opstellen, deze prog­nose geeft inzicht in de zorgvraag die Ama­rant in de toekomst mag verwachten.

Persona’s

Wij werken bij voorkeur met persona’s, deze hebben we ook bij Ama­rant geïn­tro­duceerd. Dit zijn arche­type cliën­ten, gebaseerd op voorliggende zorg­be­hoeften, mate van ver­standelijke beperk­ing en leefti­jd. Dit hebben we uit­geli­jnd met de door Ama­rant zelf ontwikkelde zorgprogramma’s. In een aan­tal work­shops zijn deze persona’s door medew­erk­ers uit de zorg aan woon­voorkeuren gekop­peld. Zo bepalen we de huisvest­ingsvraag in de toekomst.

Portefeuille in kaart

Natu­urlijk is ook de huidi­ge voor­raad belan­grijk, daarom hebben we par­al­lel aan dit tra­ject de porte­feuille gede­tailleerd in kaart gebracht. Op ruimte-niveau is voor elk gebouw alle ruimtelijke, tech­nis­che en func­tionele kwaliteit opgenomen in een data­base. Deze en andere ele­menten vor­men de basis onder onze hold-sell analyse, daarmee voorzien we elk com­plex van een adviess­core. De match tussen vraag en aan­bod geeft inzicht in de opgave, dit doen we in een dynamisch mod­el. Voor ons is dit de sleu­tel tot suc­cesvol assetmanagement.

Door­dat we de strate­gis­che uit­gangspun­ten goed met elka­ar verk­end en onder­bouwd hebben, was de stap naar een financier­ingsaan­vraag snel gemaakt. Ama­rant heeft inmid­dels suc­cesvol financier­ing kun­nen aantrekken voor het uitvo­eren van de strategie.

Deel deze pagina via

Ook interessant