Project omschrijving

Stra­te­gie voor vast­goed Amarant

Ama­rant is een gro­te instel­ling voor ver­stan­de­lijk gehan­di­cap­ten in wes­te­lijk Bra­bant. In de dyna­miek van deze markt heeft Ama­rant aan AT Osbor­ne gevraagd een nieu­we stra­te­gie voor vast­goed op te stel­len, inclu­sief een inte­graal per­spec­tief op de koers van de orga­ni­sa­tie. Dit heb­ben we bereikt in een aan­tal inter­ac­tie­ve werk­ses­sies met bestuur­ders en direc­teu­ren van Amarant.

Van­uit onze visie op asset­ma­na­ge­ment is dit het start­punt voor het opstel­len van een stra­te­gi­sche asset­plan­ning en prak­ti­sche hand­vat­ten voor de uit­voe­ring hier­van. Van daar­uit heb­ben we de huis­ves­tings­op­ga­ve ver­der uit­ge­werkt. We zijn gestart met het for­mu­le­ren van lei­den­de prin­ci­pes, die geven uit­druk­king aan de stra­te­gi­sche ambi­ties van de orga­ni­sa­tie. Door inzicht te geven in de ont­wik­ke­ling van de doel­groe­pen bin­nen en bui­ten, de markt­po­si­tie van Ama­rant en de alge­me­ne ont­wik­ke­lin­gen die rele­vant zijn voor de VG-sec­tor ont­staat een ste­vi­ge basis voor te voe­ren beleid. Op basis van lei­den­de prin­ci­pes kun je een beleids­rij­ke zorg­vraag­prog­no­se opstel­len, deze prog­no­se geeft inzicht in de zorg­vraag die Ama­rant in de toe­komst mag verwachten.

Per­so­na’s

Wij wer­ken bij voor­keur met persona’s, deze heb­ben we ook bij Ama­rant geïn­tro­du­ceerd. Dit zijn arche­ty­pe cli­ën­ten, geba­seerd op voor­lig­gen­de zorg­be­hoef­ten, mate van ver­stan­de­lij­ke beper­king en leef­tijd. Dit heb­ben we uit­ge­lijnd met de door Ama­rant zelf ont­wik­kel­de zorgprogramma’s. In een aan­tal work­shops zijn deze persona’s door mede­wer­kers uit de zorg aan woon­voor­keu­ren gekop­peld. Zo bepa­len we de huis­ves­tings­vraag in de toekomst.

Por­te­feuil­le in kaart

Natuur­lijk is ook de hui­di­ge voor­raad belang­rijk, daar­om heb­ben we paral­lel aan dit tra­ject de por­te­feuil­le gede­tail­leerd in kaart gebracht. Op ruim­te-niveau is voor elk gebouw alle ruim­te­lij­ke, tech­ni­sche en func­ti­o­ne­le kwa­li­teit opge­no­men in een data­ba­se. Deze en ande­re ele­men­ten vor­men de basis onder onze hold-sell ana­ly­se, daar­mee voor­zien we elk com­plex van een advies­sco­re. De match tus­sen vraag en aan­bod geeft inzicht in de opga­ve, dit doen we in een dyna­misch model. Voor ons is dit de sleu­tel tot suc­ces­vol assetmanagement.

Door­dat we de stra­te­gi­sche uit­gangs­pun­ten goed met elkaar ver­kend en onder­bouwd heb­ben, was de stap naar een finan­cie­rings­aan­vraag snel gemaakt. Ama­rant heeft inmid­dels suc­ces­vol finan­cie­ring kun­nen aan­trek­ken voor het uit­voe­ren van de strategie.