Naar het overzicht

Het zoek­licht op de duur­za­me oplossing

Tim van Vee­l­en werkt graag aan pro­jec­ten die je kunt zien en voe­len, waar je op kunt rij­den of die water tegen hou­den. Ofwel: pro­jec­ten met impact. ‘Making Waves’ viel bin­nen die cate­go­rie. Inno­va­ties op het gebied van duur­zaam­heid nu echt eens een stap ver­der hel­pen, door ze con­creet te kop­pe­len aan opdracht­ge­vers. Het pas­te pre­cies in Tims straat­je. “Din­gen die niet gemak­ke­lijk zijn toch moge­lijk maken. Daar zet ik mij graag voor in.”

Toen Tim Tech­ni­sche Bestuurs­kun­de stu­deer­de aan de TU Delft, heerste daar een bepaald cul­tuur­tje. Het alge­me­ne gevoel was: na de stu­die moet je op de Zui­d­as wezen, bij de gro­te ‑liefst inter­na­ti­o­na­le- stra­te­gi­sche advies­bu­reaus. “Daar ging ik een tijd­je in mee”, blikt Tim terug. “Maar gaan­de­weg kwam ik tot een ander inzicht. Wil­de ik als con­sul­tant mul­ti­na­ti­o­nals, die al veel ver­die­nen, hel­pen om nog meer te ver­die­nen? Geen pro­bleem dat stu­die­ge­no­ten die keu­ze maak­ten, maar ik wil­de lie­ver aan de slag voor orga­ni­sa­ties waar­van de out­put mij écht interesseert.”

Beter maken
Daar­mee bedoelt Tim: pro­jec­ten die maat­schap­pe­lij­ke impact heb­ben. En die inte­res­se komt niet uit de lucht val­len. “Ik kom uit Amster­dam-Noord, ben opge­groeid in De Ban­ne. Dat was toen best een slech­te buurt, een zoge­he­ten Voge­laar­wijk. Je kunt dat aan­pak­ken met zach­te mid­de­len, zoals buurt­va­ders en wijk­cen­tra. Waar­de­vol, maar je kunt daar­naast ook fysie­ke ingre­pen ple­gen. Dat laat­ste zag ik gebeu­ren. Ver­ou­der­de flats gin­gen plat, er kwam een mix van soci­a­le huur- en koop­wo­nin­gen voor terug. De bewo­ners kre­gen een nieu­we woning aan­ge­bo­den en de wijk knap­te zien­der­ogen op. Daar­om ben ik Tech­ni­sche Bestuurs­kun­de gaan stu­de­ren, met als spe­ci­a­li­sa­tie Ruim­te­lij­ke Orde­ning. Buur­ten beter en bereik­baar maken, of mee­wer­ken aan ande­re pro­jec­ten die op de een of ande­re manier lei­den tot een bete­re wereld.”

Inno­va­ties ver­der helpen
Het pro­ject ‘Making Waves’ valt onder die noe­mer. “In fei­te was dat voor­al een eve­ne­ment, van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur & Water­staat”, legt Tim uit. “AT Osbor­ne werd gevraagd om part­ner te wor­den. Ver­vol­gens ben ik lid van het pro­ject­team gewor­den, tegen een zwaar gere­du­ceerd tarief. De reden: de inhoud van het pro­ject. Daar ston­den we zo vol­le­dig ach­ter, we wil­den er gewoon bij zijn. Duur­za­me inno­va­ties die voor­bij de star­tup fase zijn hel­pen om con­creet de vol­gen­de stap te zet­ten … daar is alles en ieder­een bij gebaat.”

Het eve­ne­ment vond sep­tem­ber 2017 plaats aan de Afsluit­dijk. Beden­kers van slim­me idee­ën, inves­teer­ders, bedrij­ven en pro­mi­nen­te ‘influ­en­cers’ kwa­men er bij­een om duur­za­me inno­va­ties ver­der te bren­gen. Zo beloof­de de inmid­dels over­le­den Kofi Annan, voor­ma­lig secre­ta­ris-gene­raal van de Ver­e­nig­de Naties, om te pro­be­ren het ini­ti­a­tief ‘Vil­la­ge Pump’ in te zet­ten in vluch­te­lin­gen­kam­pen. DSM gaf aan in zee te wil­len met ‘Dut­cha­WEAR­ness, een bedrijf dat 100% recy­cle­ba­re kle­ding produceert.

Ver­snel­ling
Tim maak­te deel uit van het pro­ject­team en speel­de een rol bij de ver­snel­lings­ses­sies. “Ik hoor­de inno­va­tors uit over wat ze nou echt nodig had­den om ver­der te komen. In het ene geval bracht ik hen in con­tact met een expert die daar­bij behulp­zaam kon zijn, in het ander geval pro­beer­de ik hen con­creet aan een publie­ke opdracht­ge­ver te koppelen.”

Dat laat­ste is nog hele­maal niet zo gemak­ke­lijk. Publie­ke opdracht­ge­vers kun­nen immers niet zomaar een opdracht ver­strek­ken. Ze zijn gebon­den aan Euro­pe­se aan­be­ste­dings­re­gels. “Geluk­kig is er een nieu­we aan­be­ste­dings­pro­ce­du­re geïn­tro­du­ceerd; het inno­va­tie­ve part­ner­schap. Markt­par­tij­en kun­nen hier­bij rea­ge­ren op de behoef­te van een publie­ke par­tij aan een inno­va­tief pro­duct. AT Osbor­ne volgt deze ont­wik­ke­ling op de voet en denkt er over mee. Heel type­rend: din­gen die moei­lijk zijn toch moge­lijk maken. Ik vind het tof om daar­bij betrok­ken te zijn.”

Adres­se­ren en agenderen
De maat­schap­pe­lij­ke impact van een pro­ject als ‘Making Waves’ is evi­dent. Het helpt inno­va­ties ver­der die de leef­om­stan­dig­he­den van men­sen ver­be­te­ren. Maar ook bin­nen pro­jec­ten waar dat min­der voor de hand ligt, pro­beert Tim die impact te maken. “Voor een gemeen­te in Zuid-Hol­land waren wij betrok­ken bij onder­han­de­lin­gen met Rijks­wa­ter­staat over de afkoop van een beheer- en onder­houds­con­tract voor een net opge­le­ver­de tun­nel. Daar boden zich onver­wacht kan­sen aan, die zich toe­spit­sten op het tun­nel­dak. Wij heb­ben toen de moge­lijk­heid onder­zocht om daar zon­ne­pa­ne­len op te zet­ten, en daar­mee de ver­lich­ting in de tun­nel van ener­gie te voor­zien. Met dat idee zet­ten we het zoek­licht op de duur­za­me oplos­sing. Onge­acht of dat het uit­ein­de­lijk wordt: je kunt de duur­za­me keu­ze altijd adres­se­ren en agen­de­ren. Die rol neem ik graag op mij.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief