Omgevingsvisie Zwolle

De rol van pro­jectlei­der wordt inge­vuld in een com­plex speelveld zoals een pro­gram­ma imple­men­tatie Omgev­ingswet, een samen­spel met interbestu­urlijke ruimtelijke opgaven, een inhoudelijke span­ning tussen ons­tu­imige groei van een gemeente en de behoefte van bestaande kwaliteit­en en waar­den. De rolin­vulling vraagt om een mix van ken­nis en com­pe­ten­ties; van ken­nis van gebied­son­twik­kel­ing enerz­i­jds tot een scherpe antenne poli­tiek-bestu­urlijke gevoe­ligheid anderzijds.

We werken inten­sief samen in een gemeen­telijke pro­jec­tor­gan­isatie. Hier­door versmelten ken­nis en deskundigheid opti­maal met daar­bij een scherp ook voor externe en interne belan­gen. Bij­zon­der is het werken in coro­nati­jd. We hebben door­lopend ons werkpro­ces herzien, bijgeschaafd en veel geleerd van collega’s met ruimtelijke opgaven elders in Ned­er­land. Het belang van flex­i­biliteit en adap­tief ver­mo­gen in het vor­mgeven van inter­ac­tieve belei­d­sprocessen is zek­er in deze tijd belan­grijk­er als ooit te voren.

Reeds op web­site: https://atosborne.nl/artikel/een-gemeente-ondersteunen-met-de-omgevingsvisie/

Deel deze pagina via

Ook interessant