Project omschrijving

Omge­vings­vi­sie Zwolle

De rol van pro­ject­lei­der wordt inge­vuld in een com­plex speel­veld zoals een pro­gram­ma imple­men­ta­tie Omge­vings­wet, een samen­spel met inter­be­stuur­lij­ke ruim­te­lij­ke opga­ven, een inhou­de­lij­ke span­ning tus­sen onstui­mi­ge groei van een gemeen­te en de behoef­te van bestaan­de kwa­li­tei­ten en waar­den. De rol­in­vul­ling vraagt om een mix van ken­nis en com­pe­ten­ties; van ken­nis van gebieds­ont­wik­ke­ling ener­zijds tot een scher­pe anten­ne poli­tiek-bestuur­lij­ke gevoe­lig­heid anderzijds.

We wer­ken inten­sief samen in een gemeen­te­lij­ke pro­ject­or­ga­ni­sa­tie. Hier­door ver­smel­ten ken­nis en des­kun­dig­heid opti­maal met daar­bij een scherp ook voor exter­ne en inter­ne belan­gen. Bij­zon­der is het wer­ken in coro­na­tijd. We heb­ben door­lo­pend ons werk­pro­ces her­zien, bij­ge­schaafd en veel geleerd van collega’s met ruim­te­lij­ke opga­ven elders in Neder­land. Het belang van flexi­bi­li­teit en adap­tief ver­mo­gen in het vorm­ge­ven van inter­ac­tie­ve beleids­pro­ces­sen is zeker in deze tijd belang­rij­ker als ooit te voren.

Reeds op web­si­te: https://atosborne.nl/artikel/een-gemeente-ondersteunen-met-de-omgevingsvisie/